رویکردهای تفسیر ارجاعی و توصیفی

پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی سخنرانی با عنوان رویکردهای تفسیر ارجاعی و توصیفی با حضور دکتر سیدمحمدعلی ایازی برگزار می کند.

زمان برگزاری: دوشنبه 16 شهریورماه 1394

ساعت: 14الی 16

محل برگزاری: بزرگراه کردستان،خیابان ایرانشناسی (64)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن حکمت.