کاربرد الگوهای انسان شناسی در مطالعه قرآن کریم

نشست «کاربرد الگوهای انسان شناسی در مطالعه قرآن کریم» از سوی پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با همکاری انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی برگزار می شود.

این نشست با حضور پاکتچی، مطیع، مهروش و میرحسینی از اساتید دانشگاه طی مدت روزهای هشتم و نهم شهریور ماه از ساعت 9 تا 13 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

محل برگزاری: بزرگراه کردستان،خیابان ایرانشناسی (64)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن حکمت.