سیدروح الله شهابی


مشخصات فردی
نام سید روح الله
نام خانوادگی شهابی
پست الکترونیک shahabibe@ut.ac.ir , r.shahabi@ihcs.ac.ir
مدرک تحصیلی
 • کارشناسی : مشاوره دانشگاه تهران 1383
 • کارشناسی ارشد : روان شناسی تربیتی دانشگاه تهران 1386
 • دکتری : روان شناسی تربیتی دانشگاه تهران 1392
  عنوان رساله دکتری:
  مکانیسم زیربنایی رابطه حافظه کاری با هوش سیّال: اندوزش کوتاه مدت یا توجه اجرایی (بازداری، انتقال، بروز رسانی توجه)؟
سوابق تحصیلی
 • اخذ رتبه 3 در آزمون کتبی ورودی دوره دکتری رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران سال 1388
 • اخذ رتبه 3 در آزمون کتبی ورودی دوره دکتری رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز
کتاب
 • رویکردها به یادگیری: نظریه و کاربست. تالیف جردن، کارلیل و استک. با همکاری دکتر الهه حجازی. (چاپ نخست، 1392، تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 2008). انتشارات دانشگاه تهران. شماره فیپا9789640363684 . برگزیده بیست و دومین دوره کتاب سال دانشگاهی در سال 1392. چاپ دوم.
مقاله انگلیسی
 • Shahabi, S. R., Abad, F., Colom. R., (2014). Short-term memory is a consistent predictor of individual differences in fluid intelligence whereas working memory capacity and executive function are not: A comprehensive study with Iranian schoolchildren. Intelligence. 44: 134-141. (Impact Factor 3.16, 5-year impact factor: 3.91).
 • Khodayarifard. M., Shahabi, R. Akbarizardkhaneh, S. (2013). religiosity and marital satisfaction. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 82; 307 – 311
مقالات علمی –پژوهشی داخلی
 • - شهابی، روح الله (1395). طراحی و ساخت آزمون جامع سنجش توانایی های شناختی و روانی حرکتی کودکان. فصلنامه پژوهش های کاربردی روان شناختی. 7 (3). 71- 101
 • اژه ای، جواد؛ شهابی، روح الله و خوشقدم خو، سید صدرا (1395). کدام مولفه حافظه کاری پیش بینی کننده بهتری برای هوش کودکان است؟ مجله روان شناسی. 20 (1). 39-56.
 • شهابی، روح الله و احمدزاده، محمد امیر (1395). درآمدی بر بهره مندی از یافته های روان شناختی در
 • تحلیل های تاریخی؛ یک مرور انتقادی. فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری. (پذیرش نهایی، در دست انتشار).
 • تافی، فروغ و شهابی، روح الله (1395). ظرفیت حافظه کاری و کارکردهای اجرایی در آمادگی ابتلا به آلزایمر. مجله روان شناسی (پذیرش نهایی، در دست انتشار).
 • شهابی، روح الله، اژه ای، جواد، آزادفلاح، پرویز و فرزاد، ولی الله (1393). شناخت سیال در کودکان؛ سازه ای یکپارچه یا متمایز اما به هم مرتبط؟ مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی. 5 (1)، صص 1-17.
 • شکوهی یکتا، محسن؛ اکبری زردخانه، سعید و شهابی، روح الله (1393). آموزش حل مساله به مادران و اثربخشی آن بر حل مشکلات خانوادگی و روش فرزندپروری آنها. مجله پژوهش های کاربردی روان شناختی. 5 (4). صص 1-14.
 • شهابی، روح الله، اژه ای، جواد، آزادفلاح، پرویز و فرزاد، ولی الله (1393). مکانیسم زیربنایی رابطه حافظه کاری و هوش سیال؛ اندوزش کوتاه مدت یا توجه اجرایی ؟ مجله روانشناسی، شماره 69. صص 3-18.
 • قاضی طباطبایی، محمود؛ شهابی، علی بازی، هوشنگ و طرخان، رضا علی (1390). الگوی ساختاری رابطه سبک های فرزندپروری، درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی. مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی. 2، زمستان 90.
 • اژه ای، جواد؛ شهابی، روح الله؛ علی بازی، هوشنگ (1390). رابطه ویژگی های شخصیتی با خودگزارش دهی تقلب تحصیلی. مجله روان شناسی. شماره 60، سال پانزدهم(4)؛424-413.
 • خوشقدم خو، سید صدرالله؛ موسوی، سید صاحب؛ شهابی روح الله و سبحانی نژاد، مهدی (1390). تبیین پیامدهای جهانی-شدن اقتصادی بر اهداف علمی و آموزشی مقطع متوسطه آموزش و پرورش ایران. مجله اندیشه های نوین تربیتی. دوره 8. شماره 2. صص 155-198.
 • خدایاری فرد محمد، شهابی روح الله و اکبری زردخانه سعید(1388). رابطه دینداری و خودکنترلی پایین با استعداد سوء مصرف مواد در دانشجویان. مجله رفاه اجتماعی، شماره 34 ، 130-115.
 • خدایاری فرد محمد، شهابی روح الله و اکبری زردخانه سعید(1386). رابطه نگرش مذهبی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل. فصلنامه خانواده پژوهی. شماره 10. دوره سوم. تابستان 1386.
 • خدایاری فرد محمد، شهابی روح الله و اکبری زردخانه سعید(1386). مقایسه نگرش دینی در دانشجویان مستعد و غیر مستعد سوء مصرف مواد. پژوهش در سلامت روان شناختی. شماره 2. تابستان 86. ص 59-53. .
 • سید حسین حسینی، شهابی، روح الله (1395). علوم انسانی در ایران؛ وضعیت کنونی و راهکارهای ارتقاء با بهره گیری از الگوی تحلیل درونی. مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه انتقادی (پذیش نهایی، در دست انتشار).
طرح پژوهشی
 • تدوین بسته آموزشی به منظور ارتقای مکانیسم های شناختی پایه (حافظه کاری، سرعت پردازش، استدلال ادراکی، پردازش دیداری، استدلال و درک کلامی) در کودکان. - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- مجری ( در حال اجرا).
 • ساخت و استانداری آزمون جامع استعدادیابی شناختی روانی حرکتی در کودکان بر اساس الگوی CHC - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. مجری (خاتمه یافته)
 • جهت گیری آینده: گذار از راهنمایی به دانشگاه. معاونت پژوهشی دانشگاه تهران. مجری طرح: دکتر الهه حجازی (خاتمه یافته).
 • ممیزی رشته روان شناسی صنعتی و سازمانی.مجمع علمی ممیزی توسعه علم. مجری طرح دکتر حمید یعقوبی (خاتمه یافته)

همایش ها و سخنرانی
 • تفاوت جنسیتی در زمینه استفاده از اینترنت با همکاری حسین باغگلی. همایش سراسری زنان و اینترنت در هزاره سوم. 8 و 9 آبان. تهران. پژوهشگاه نیرو
 • کاربرد الگوی ارزشیابی سیپ(SIPP) در برنامه آموزش برای همه. همایش ملی روش های نوین آموزشی. 29 و 30 اردیبهشت 1389. تهران. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
 • نقش مذهب در پیشگیری از گرایش نوجوانان به مصرف مواد با همکاری مسعود نصرت آبادی. دومین همایش سراسری نقش دین در بهداشت روان. 10 تا 13 اردیبهشت 1386. تهران. دانشگاه علوم پزشکی ایران.
 • رابطه دینداری و خودکنترلی پایین با استعداد سوء مصرف مواد در دانشجویان. با همکاری دکتر محمد خدایاری فرد و سعید اکبری زردخانه. چهارمین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان. 1 و 2 خرداد 1387. شیراز. دانشگاه شیراز.
 • هوش هیجانی و خودکارامدی تحصیلی. ششمین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان. رشت. اردیبهشت 91.
سوابق تدریس در مراکز دانشگاهی
کارشناسی ارشد
 • تدریس دروس نظریه های انگیزش و روانسنجی. دانشگاه تهران. پردیس بین الملل. نیمسال دوم 1392-93
 • تدریس درس آزمون های شناختی و استعداد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات قزوین. نیمسال اول و نیمسال دوم 93-94
 • تدریس دروس روان شناسی عمومی پیشرفته،روانشناسی رشد پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی بوئین زهرا نیمسال اول و دوم 94-95 تاکنون)
 • آمار استنباطی پیشرفته. گروه علوم تربیتی. دانشگاه پیام نور. مرکز شهر ری. نیمسال دوم 1392-93 و نیمسال اول 93-94
کارشناسی
 • تدریس دروس روان شناسی رشد 1 ، روان شناسی رشد 2 و روان شناسی شخصیت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار. نیمسال اول سال تحصیلی 88-87.
 • تدریس دورس روان شناسی رشد 1 و روان شناسی اجتماعی از لحاظ تعلیم و تربیت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر. نیمسال اول سال تحصیلی 89-88.
 • تدریس درس کاربرد کامپیوتر در روان شناسی (SPSS)، آمار توصیفی و آمار استنباطی دانشگاه پیام نور. شهر تهران. مجتمع علوم انسانی. نیمسال اول سال تحصیلی 90-89 تا نیمسال دوم 93-92 (به مدت 10 نیمسال متوالی).
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد و کارشناسی
کارشناسی ارشد پایان یافته
 • شناسایی رابطه رضایت ذهن اگاهی و تنظیم شناختی هیجان با رضایت زناشویی. . شهناز معین دوست. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج.
 • پیش آگهی های شناختی آمادگی ابتلا به آلزایمر- فروغ تافی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
 • ترسیم نیمرخ شناختی افراد مبتلا به وسواس فکری عملی- زهره انصاری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
 • پیش بینی بیماری های روان تنی بر اساس عملکرد خانواده و تنظیم هیجانی در دانشجویان دانشگاه های شهر یاسوج. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد- پوراندخت شفیعی بیدشاهی.
 • ساختار و تحول کارکردهای اجرایی در کودکان و رابطه آنها با عملکرد تحصیلی در دروس خواندن و ریاضی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات قزوین- مهسا اشتری .
 • اثربخشی آموزش حرکات موزون ورزشی بر بهزیستی روانی. نسترن رضایی. دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
فعالیت های علمی
 • داوری مقالات ارسالی به مجله های علمی پژوهشی
 • عضو کمیته ارزیابی شایستگی محور متقاضیان استخدام در مناطق نفت خیز جنوب
 • مدرس کارگاه های آموزشی تفسیر و کاربردهای بالینی آزمون وکسلر- پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تقدیرنامه
 • مدیرکل مرکز پژوهش، مطالعات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
 • سرپرست دانشگاه تهران. به خاطر برگزیده شدن کتاب رویکردهای یادگیری در جشنواره کتاب سال دانشگاهی