مقالات

تعداد بازدید:۴۱۸۹

مقالات:

 1. آیا فلسفه برای کودکان به نسبی گرایی می انجامد؟
 2. ترجمه مقاله «دین فلسفه برای کودکان به دیویی» از متیو لیپمن
 3. ترجمه مقاله «دیویی و لیپمن» از رزالیند اکمان لِد
 4. بررسی تاثیر برنامه فلسفه برای کودکان بر ارتقای عزت نفس دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران
 5. بررسی تاثیر برنامه فلسفه برای کودکان بر بهبود مهارت های میان فردی از دیدگاه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران
 6. بررسی تاثیر برنامه فلسفه برای کودکان بر بهبود مهارت های میان فردی از دیدگاه آموزگاران مقطع ابتدایی شهر تهران
 7. مقایسه رویکرد عقلانی محور آلبرت الیس و متیو لیپمن در رشد تفکر عقلانی
 8. بررسی مبانی رشد شناختی کودکان در برنامه فلسفه برای کودکان
 9. بومی سازی رشته تحصیلی مشاوره و راهنمایی بر پایه ارزش های مذهبی، بن مایه های ادبی و رویکرد های علمی
 10. مقاله “معقولیت”، ترجمه مدخل Rationality از A companion to Epistemology, Blackwell Ltd. فصلنامه فلسفی، ادبی، فرهنگی ارغنون، ش: 15/ پاییز 1378.
 11. مقاله «چیستی علم» چاپ درکتاب ماه ادبیات و فلسفه، ماهنامه تخصصی نقد وبررسی کتاب و اطلاع رسانی ش: 29-30
 12. مقاله “کندوکاو فلسفی برای نوجوانان”، چاپ درکتاب ماه ادبیات و فلسفه، ماهنامه تخصصی نقد و بررسی کتاب و اطلاع رسانی ش: 32
 13. مقاله «شواهد وجود طرح در جهانی به دقت میزان شده»/دیوید هامفریز، (ترجمه) چاپ در نشریه علمی خبری “نامه علم ودین” ش: 11-12
 14. ترجمه مدخل Psychology and Epistemology از A companion to Epistemology, Blackwell Ltd,1992 فصلنامه فلسفی، ادبی، فرهنگی ارغنون، ش: 16/ تابستان 1379
 15. ترجمه مقاله "این ایده های بهتری است" از کلینتون گلدینگ
 16. ترجمه مقاله "فلسفه برای کودکان بعنوان رایحه تفکر" از خانم نانسی وانسی لگم
 17. مقاله "معنای درست ونادرست"، ترجمه مشترک فصل هفتم کتاب What Does it All Mean?, Thomas Nagel, Oxford University Press, 1998
 18. فصلنامه فلسفی، ادبی، فرهنگی ارغنون، ش: 16/ تابستان 1379
 19. مصاحبه با مایکل پول، استاد دانشگاه کینج کالج لندن و ترجمه آن، در زمینه اهمیت مباحث علم ودین چاپ درنشریه علمی خبری "نامه علم ودین" ش :11-12
 20. ترجمه مصاحبه جناب آقای دکتر گلشنی با مایکل پول در کتاب Can Science Dispense with Religion? چاپ در "نامه علم ودین" ش: 11-12
 21. مقاله لاکاتوش و معقولیت معرفت علمی، (تالیف) چاپ در فصلنامه حوزه و دانشگاه ش: 34، بهار 1382
 22. مقاله نقد کتاب فلسفه علم ومتدولوژی، چاپ در فصلنامه حوزه و دانشگاه ش:34بهار 1382
 23. فلسفه برای کودکان و نوجوانان، مروری بر پارادایم جدید آموزش و پرورش با تاکید بر ابداعات لیپمن، چاپ در فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره 40، 1383
 24. منطق اکتشاف علمی و ترجمه های آن، چاپ در ویژه نامه همایش بررسی متون و منابع حوزه‌های فلسفه کلام، ادیان و عرفان، دبیرخانه همایش اسما، 1384
 25. مقاله علمی پژوهشی در مجله علوم انسانی دانشگاه تبریز: نقدی بر ملاک تمییز علم از غیر علم کارل ریموند پاپر، بهار1384،شماره 194              
 26. مصاحبه با پروفسور متیو لیپمن،بنیانگذار برنامه فلسفه برای کودکان (P4C ) در مورد همین برنامه.چاپ در

Thinking: The Journal of Philosophy for Children, volume17, number4, Institute for the Advancement of Philosophy for Children, Montclair State University, NJ

و چند مجله نروژی و مکزیکی به زبانهای محلی و بسیاری از سایتهای اینترنتی معتبر دنیا ازجمله:

www.buf.no

 1. تفکر در تعلیم و تربیت، دبای مک گریگور، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره 91، 1374.
 2. فلسفه برای کودکان و نوجوانان، گفتگو با متیو لیپمن بنیانگذار فلسفه برای کودکان و نوجوانان، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره 74، 1382.
 3. فلسفه و کودکان، گفتگو با متیو لیپمن (2)، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره 82، 1383.
 4. گفتگو با آن مارگارت شارپ، کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره 89، 1383
 5. گفتگویی با دکتر خسرونژاد در باره مؤلفه های داستان کودک و برنامه آموزشی فلسفه برای کودکان و نوجوانان کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره 96، 1384
 6. مقاله آموزش تفکر، فلسفه برای کودکان و نوجوانان،، کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره 104الی106
 7. مقاله فلسفه برای کودکان و نوجوانان،نامه سیاست علم وفناوری، دانشگاه صنعتی شریف 1385.
 8. مفهوم فلسفه در برنامه‌ فلسفه برای کودکان و نوجوانان، مجله نامه علم ودین شماره های 25-28 سال 83-84
 9. گفتگو با سعید ناجی، گارگاه فلسفه کودکان، مجله شهرزاد ش 10، 1385
 10. تجدید چاپ برخی از ترجمه ها در زمینه ‌فلسفه برای کودکان در مجله مدرسه سالم شماره 1، 1385
 11. فلسفه ورزی با کودکان، گفتگو با مایکل سسویل، مجله مدرسه سالم شماره 2، 1385
 12. فلسفه با کودکان ونوجوانان در گفتگو با سعید ناجی، مجله مدرسه سالم شماره 3، 1385
 13. نقدی بر بر آموزش روش تحقیق در نظام آموزشی کشور، فصلنامه حوزه و دانشگاه، ش: 47 تابستان 1385
 14. نقدی برکتابها و کلاسهای درسی علوم انسانی، مجموعه مقالات همایش بررسی متون و منابع حوزه‌های فلسفه کلام، ادیان و عرفان (ا سماء)، جلد 2، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1385
 15. کیفیت آموزش و پرورش و تحقق توسعه؛ وضعیت موجود، راهکارها و چشم اندازهای آینده، مجموعه مقالات کنفرانس توسعه، دانش و فناوری در ایران، جلد دوم، 1386
 16. بررسی نتایج برنامه فلسفه برای کودکان ونوجوانان روی مهارت های استدلالی و عملکرد رفتاری کودکان، نشریه علمی پژوهشی انجمن مطالعات درسی ایران، شماره 7، 1386
 17. مشکلات آموزش و پیشبرد تحقیق در علوم انسانی، مجموعه مقالات کنگره ملی علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1387
 18. نقدی بر فرا روش شناسی ایمره لاکاتوش، فصلنامه علمی پژوهشی روش شناسی علوم انسانی (حوزه و دانشگاه) 1388
 19. نقدی بر روش‌شناسی برنامه پژوهش علمی لاکاتوش، مجله علمی پژوهشی متافیزیک، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، سال چهل وپنجم، دوره جدید- شماره 1و2، بهار و تابستان 1388
 20. فلسفه برای کودکان ونوجوانان و تحول نظام آموزش و پرورش، (گفتگو)، ماهنامه علمی تخصصی اطلاعات حکمت و فلسفه، سال پنجم، شماره 3،خرداد 1389
 21. نقد مقاله «نقد و بررسی مقایسه سبک های لیپمن و برنی فیر»