کتاب ها


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
عکسعنواننویسندهتاریخ
17.jpgدیدگاه هایی درباره سرشت آدمیراجر ترینگ۰۷ دی ۱۳۹۴
10.jpgداستانهایی برای کندوکاو فلسفیدکتر سعید ناجی۱۲ آبان ۱۳۹۴
11.jpgداستانهایی برای کندوکاو فلسفی 2دکتر سعید ناجی۱۲ آبان ۱۳۹۴
12.jpgراهنمای داستان های کندوکاو فلسفیدکتر سعید ناجی۱۲ آبان ۱۳۹۴
13.jpgداستانهایی برای پرورش فکر۱۲ آبان ۱۳۹۴
2.jpgتفکر انتقادی در کلاس درسدکتر سعید ناجی۱۲ آبان ۱۳۹۴
1.jpgلیزامتیو لیپمن۱۲ خرداد ۱۳۹۴
2.jpgکتاب تفکر انتقادی در کلاس درسری برینک باجن۱۲ خرداد ۱۳۹۴
3.jpgکندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانانسعید ناجی۱۲ خرداد ۱۳۹۴
4.jpgفصلنامه فرهنگ۱۲ خرداد ۱۳۹۴