مینوی و دوستان

۰۸ اسفند ۱۳۹۶ ۲۲
از چپ به راست سید جعفر شهیدی، حبیب یعمایی، اصغر مهدوی، عبدالرحمان عمادی، مهدی محقق، محمد¬تقی دانش¬پژوه، مجتبی مینوی، نورانی وصالی، کاووس جهانداری، ضیاء¬الدین سجادی، محمدامین ریاحی وعلی بلوک¬باشی( عکس از ایرج افشار)منبع سایت بخارا