یادداشت های مینوی

یادداشت های مینوی

یادداشت های مینوی بر حواشی کتاب ها، اسنادی ارزشمندی را در کتابخانه مینوی به خود اختصاص داده است. این یادداشت ها، طیف گسترده ای از ویرایش، نقد، تصحیح و نظرات شخصی مینوی را دربر می گیرد. این بخش، بازنمونی از دیدگاه و آرائ ارزشمند مینوی بر آثار ادبی ایران و جهان می باشد. بسیاری از این یادداشت ها ارزش پژوهشی – ادبی ارزنده ای دارد که بی گمان هیچ محققی از رجوع به آن  بی نیاز نخواهد بود.