سخنرانی‌ها

سخنرانی های سال ۱۳۹۶

سخنران

موضوع

تاریخ

ساعت

گروه

مکان

امید طبیب‌زاده

انگاره‌های رده‌شناختی وزن شعر

30/1/1396

10-12

زبان‌شناسی

حکمت

مجتبی منشی‌زاده

تحلیلی‌شدگی زبان فارسی

3/2/1396

16-18

زبان‌شناسی

حکمت

فرانتس گرنه

دین ایرانیان در مناطق شرقی برپایۀ یافته‌های جدید باستان‌شناختی و شمایل‌نگاری

15/7/1396

10-12

فرهنگ و زبان‌های باستانی

حکمت

احمد پاکتچی و آزیتا افراشی

به سوی رویکرد شناختی-فرهنگی در معناشناسی

17/7/1396

14-16

زبان‌شناسی

حکمت

مجتبی منشی‌زاده

همترازی افعال در زبان فارسی

3/8/1396

16-18

زبان‌شناسی

حکمت

مسعود قیومی

علوم انسانی دیجیتال

5/9/1396

14-16

زبان‌شناسی

حکمت

 

سخنرانی های سال ۱۳۹۵

سخنران

موضوع

تاریخ

ساعت

گروه

مکان

ایفا شفائی

شرح علمی و تحقیقی از یک سفر مطالعاتی

25/2/1395

14-16

زبان‌شناسی

ادب

محمدرضا باطنی و عبدالرحمان نجل رحیم

زبان و مغز

25/8/1395

16-18

زبان‌شناسی

حکمت

کورش صفوی

استعاره

7/10/1395

16-18

زبان‌شناسی

حکمت

 

سخنرانی های سال ۱۳۹۴

سخنران

موضوع

تاریخ

ساعت

گروه

مکان

محمد شکری فومشی

یافته‌های نو از انجیل زنده مانی و سرودهای انجیلی ویرایش، بازسازی و تفسیر

94/10/6

14-16

فرهنگ و زبان‌های باستانی

ادب

کارلو چرتی

پژوهش‌های جدید درباره کتیبه‌های نرسی در پایکلی

94/10/1

10-12

فرهنگ و زبان‌های باستانی

حکمت

آزیتا افراشی، احمد پاکتچی

ازنمایی زمان در زبان: رویکردی شناختی - فرهنگی

94/9/28

9-12

زبانشناسی همگانی

حکمت

حسین صافی

هستیشناسی و ضمیر اول شخص

94/7/13

10-12

زبانشناسی همگانی

اندیشه

حوریه احدی

بررسی ویژگیهای زبانی کودکان مبتلا به اوتیسم

94/6/28

14-16

زبانشناسی همگانی

اندیشه

حوریه احدی

خواندن و عوامل شناختی و زبانی دخیل در آن

94/3/12

8-10

زبانشناسی همگانی

اندیشه

فرزانه گشتاسب

کهنترین فرهنگ دوزبانه ایرانی

94/3/5

10-12

فرهنگ و زبانهای باستانی

اندیشه

بابک احمدی

فلسفه زبان در اروپای قارهای از سده بیستم

94/2/16

15-17

زبانشناسی همگانی

حکمت

مصطفی عاصی و سعیده قندی

پیکره تاریخی زبان فارسی و برچسبدهی دستوری آن در پایگاه دادههای زبان فارسی

94/1/29

10-12

زبانشناسی همگانی

حکمت


سخنرانی های سال 1393

سخنران

موضوع

تاریخ

ساعت

گروه

مکان

مهرنوش شمس فرد

هستانشناسی و فارس نت

93/2/16

14-17

زبانشناسی همگانی

حکمت

فرزان سجودی

نشانهشناسی گفتمانی

93/3/10

9:30-11:30

زبانشناسی همگانی

حکمت

احمد پاکتچی

رویکرد فرهنگی به مطالعه معنا

93/3/19

14-16

زبانشناسی همگانی

حکمت

حسین صافی

آشنایی با مبانی روایتپژوهی

93/9/18

 

زبانشناسی همگانی

 

امیرعلی نجومیان

تحلیل گفتمان انتقادی: روش فرکلاف

93/9/19

15-17

زبانشناسی همگانی

حکمت

سیروس نصراله‌زاده

کتیبه‌های پهلوی ساسانی در خارج از مرزهای ایران امروزی

93/11/7

14-16

پژوهشکده زبان‌شناسی و انجمن علمی باستان‌شناسی ایران

حکمت

سخنرانی های سال 1392

سخنران

موضوع

تاریخ

ساعت

گروه

مکان

محمد مهدی ابراهیمی و مصطفی میرزاده

تصویر در زبان‌شناسی ‌شناختی

92/2/1

10-12

زبانشناسی همگانی 

حکمت

آتوسا رستمبیک تفرشی

رویکردهای میانرشتهای و مطالعات گویشی (نگاهی به گویششناسی سنتی و جدید)

92/2/22

10-12

زبانشناسی همگانی 

اندیشه

بهرام برومند

اوستای موبد- هوشنگی کتابخانه‌ی یگانگی و شناسایی کاتب دستنویس یسنای کتابخانه‌ی جمشید سروشیان

92/2/30

10-12

فرهنگ و زبانهای باستانی

اندیشه

حوریه احدی

زبانشناسی بالینی و آسیب ویژهی زبانی

92/4/24

10-12

زبانشناسی همگانی 

اندیشه

فرزانه گشتاسب

تداوم اساطیر کهن ایرانی در روایات شفاهی مردم ایران

92/4/30

10-12

فرهنگ و زبانهای باستانی

اندیشه

احمد صفارمقدم

دانش وارداتی در آموزش زبان و فرهنگ ایران به غیرفارسی زبانان

92/7/15

10-12

زبانشناسی همگانی 

اندیشه

حمیدرضا دالوند

گنجینه‌های ایرانشناسی در بمبئی (مکتوبات پارسیان)

92/7/22

10-12

فرهنگ و زبانهای باستانی

اندیشه

مهشید میرفخرایی

جلوههای اهوره‌مزدا در اوستای قدیم و امشاسبندان در اوستای جدید

92/9/12

 

10-12

فرهنگ و زبانهای باستانی

اندیشه

آزیتا افراشی

عواطف، فرهنگ و زبان

92/10/3

10-12

زبانشناسی همگانی

حکمت

احمد صفارمقدم

ارزیابی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان در آستانه تأسیس بنیاد سعدی

92/10/8

10-12

زبانشناسی همگانی

 

اندیشه

حسین صافی پیرلوچه

نقد ادبی از تأویل تا تحلیل

92/10/17

10-12

زبانشناسی همگانی

ادب

رشید کاکاوند

چندصدایی در حافظ

92/10/18

10-12

زبانشناسی همگانی

اندیشه

حوریه احدی

زبانشناسی در آسیبشناسی گفتار و زبان

92/11/13

14-16

زبانشناسی همگانی

اندیشه

سیروس نصرالهزاده

کتیبههای خصوصی دوره ساسانی: کتیبههای مزارنوشته

92/12/20

10-12

فرهنگ و زبانهای باستانی

اندیشه

 


سخنرانی های سال 1391

سخنران

موضوع

تاریخ

ساعت

گروه

مکان

مصطفی عاصی

درسگفتارهای نوین زبانشناسی

91/1/15

14-16

زبانشناسی همگانی

حکمت

مصطفی عاصی

درسگفتارهای نوین زبانشناسی

91/1/22

14-16

زبانشناسی همگانی

حکمت

ارسلان گلفام

کلاس زبانشناسی نوین

91/1/26

10-12

زبانشناسی همگانی

ادب

ارسلان گلفام

کلاس زبانشناسی نوین

91/2/2

10-12

زبانشناسی همگانی

ادب

ارسلان گلفام

کلاس زبانشناسی نوین

91/2/9

10-12

زبانشناسی همگانی

ادب

مصطفی عاصی

درسگفتارهای نوین زبانشناسی

91/2/19

14-16

زبانشناسی همگانی

حکمت

مصطفی عاصی

درسگفتارهای نوین زبانشناسی

91/2/26

14-16

زبانشناسی همگانی

حکمت

مسلم عباسی

اندیشههای سیاسی زرتشت در گاهان

91/3/2

14-16

فرهنگ و زبانهای باستانی

اندیشه

فرزانه گشتاسب

اندرز اوشنر دانا ونکاتی دربارهی ماخذ کلیله و دمنه و سندباد نامه

91/3/8

14-16

فرهنگ و زبانهای باستانی

اندیشه

احمد صفارمقدم

جذابیتهای صوتی وتصویری آزوفا

91/3/9

 

زبانشناسی همگانی

 

آزیتا افراشی

بسط استعماری واژگان و چند معنایی: نگرشی شناختی

91/3/20

14-16

زبانشناسی همگانی

اندیشه

مصطفی عاصی

تدوین و کاربرد پیکرههای زبانی درآموزش زبان و فرهنگ نگاری

91/3/23

14-16

زبانشناسی همگانی

حکمت

محمد شکری فومشی

زبان فارسی مانوی در قرون اولیه اسلامی

91/3/30

14-16

فرهنگ و زبانهای باستانی

اندیشه

مرتضی طاهری اردلی - سهیل خرم

پیادهسازی نواهای گفتار در سیستمهای تبدیل متن به گفتار (TTS )

91/4/6

14-16

زبانشناسی همگانی

 اندیشه

مسعود قیومی

معرفی دادگان درختی زبان فارسی بر اساس دستور HPSG

91/4/20

14-16

زبانشناسی همگانی

اندیشه

حسین صافی

مرزشکنی در گفتمان روایی

91/8/2

14-16

زبانشناسی همگانی

اندیشه

فرزانه گشتاسب

بررسی مهمترین ارکان آداب و رسوم بازمانده از ایران باستان

91/8/23

10-12

فرهنگ و زبانهای باستانی

اندیشه

امید ملاک بهبهانی

تمثیلات مانوی

91/9/7

10-12

فرهنگ و زبانهای باستانی

اندیشه

سیروس نصرالهزاده

کتیبه و تاریخ ساسانی

91/9/21

10-12

فرهنگ و زبانهای باستانی

اندیشه

مریم مسگرخوئی

بازنمود رویداد حرکت در زبان فارسی: رویکردی شناختی

91/10/5

12-14

زبانشناسی همگانی

اندیشه

احمد صفارمقدم

گام سوم: فارسی گفتاری برای غیر فارسی زبانان

91/10/12

10-12

زبانشناسی همگانی 

اندیشه

مهشید میرفخرایی

گاهان و گاه (51) وهوخشثره گاه

91/10/19

10-12

فرهنگ و زبانهای باستانی

اندیشه

زهره بهجو

پایگاه دادههای زبان فارسی و آمادهسازی متون الکترونیکی

91/10/27

12-14

زبانشناسی همگانی

اندیشه

آزیتا افراشی

ادراک و بازنمود زبانی زمان، مکان، حرکت: نگرشی شناختی

91/11/3

10-12

زبانشناسی همگانی 

اندیشه

 


  سخنرانی های سال 1390

سخنران

موضوع

تاریخ

ساعت

گروه

مکان

علیرضا فلسفی

رابطه زبان و موسیقی

90/2/3

14-16

زبانشناسی همگانی 

اندیشه

حسین صافی

مقوله شناسی متن و پایگاه شناختی آن

90/3/31

14-16

زبانشناسی همگانی 

اندیشه

محمد شکری فومشی 

پژوهشهای جدید مانوی

90/7/17

14-16

فرهنگ و زبانهای باستانی

حکمت

زهره بهجو

نثر معاصر در گذرگاه زبانشناسی

90/8/30

14-16

زبانشناسی همگانی 

اندیشه

بدرالزمان قریب

واژه نقره در زبانهای ایرانی و ادبیات فارسی

90/9/29

14-16

فرهنگ و زبانهای باستانی

حکمت

دکتر سعیدی

تأثیر عوامل بیولوژیکی در عصبشناسی زبان

90/10/17

10-12

زبانشناسی همگانی 

اندیشه

ژاله آموزگار

بررسی «گناه شمردنِ راه رفتن  با یک لنگه کفش» در متون پهلوی و مقایسه آن با اسطوره‌ای از یونان باستان

90/12/27

14-16

فرهنگ و زبانهای باستانی

اندیشه

بهرام برومند

نسخه شناسی و کتابت دستنویس‌های پهلوی و اوستا

90/11/29

14-16

فرهنگ و زبانهای باستانی

اندیشه

مهشید میرفخرایی

دینکرد ششم و ادبیات اندرزی

90/12/16

10-12

فرهنگ و زبانهای باستانی

اندیشه