شوراها

پژوهشکده زبان‌شناسی دو شورا دارد که عبارت است از شورای پژوهشی و شورای آموزشی.

 

وظایف شورای پژوهشی عبارت است از:

  • بررسی و تصویب طرح‌نامه‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی؛
  • بررسی و تصویب پایۀ سالیانۀ اعضای هیئت علمی؛
  • ...

 

 

وظایف شورای پژوهشی عبارت است از:

  • بررسی و تصویب طرح‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری؛
  • بررسی و تصویب برنامه‌های درسی گروه‌های آموزشی؛
  • ...

 

اعضای شورای پژوهشی:

دکتر سیدمصطفی عاصی

دکتر سیروس نصراله‌زاده

دکتر فاطمه راکعی

دکتر فرزانه گشتاسب

دکتر حسین صافی

 

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی:

دکتر سیدمصطفی عاصی

دکتر سیروس نصراله‌زاده

دکتر فاطمه راکعی

دکتر فرزانه گشتاسب

دکتر حسین صافی