کارگاه

کارگاه های برگزار شده در 1394

سخنران

موضوع

تاریخ

ساعت

گروه

مکان

آتوسا رستمبیک

آشنایی با شیوههای گردآوری داده در مطالعات زبانشناختی

94/8/20

8-17

زبانشناسی همگانی

حکمت


کارگاه های برگزار شده در 1393

سخنران

موضوع

تاریخ

ساعت

گروه

مکان

مصطفی عاصی

کارگاه فرهنگنگاری (زبانشناسی رایانهای و فرهنگنگاری)

93/2/31

 

نظری

حکمت

آزیتا افراشی، فرزانه فرحزاد

کارگاه شناخت، مکان و ترجمه (رویکردی شناختی به مکان)

93/3/17

10-13

زبانشناسی همگانی

حکمت

حوریه احدی و حسن عشایری

کارگاه روانشناسی و عصبشناسی زبان (درک و بیان)

93/7/30

8-12

زبانشناسی همگانی

 

آزیتا افراشی و احمد پاکتچی

کارگاه معناشناسی قرآن با تمرکز بر استعارههای قرآنی

93/8/22

 

زبانشناسی همگانی

 

آشنایی با مبانی روایتپژوهی

حسین صافی

93/9/18

 

پژوهشکده ادبیات