دکتر پگاه مصلح

تعداد بازدید:۷۵۱۶

  رزومه در سیماپ    

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها    
    
 
  

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: پگاه مصلح

سال تولد: 1351

مرتبه علمی:استادیار پژوهش، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سمت: عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - پژوهشکده مطالعات سیاسی،روابط بین‌الملل و حقوق

پست الکترونیک: pegahmosleh@ihcs.ac.ir

   پیشینۀ تحصیلی:

-  دکترای تخصصی(Ph.D) علوم سیاسی ، گرایش اندیشه سیاسی ، دانشگاه تربیت مدرس، عنوان رساله: پلی لکتیک و گفتمان رهایی، 1383- 1388

-  کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه تهران، 1380- 1383

-  دکترای پزشکی(MD) ، دانشگاه شهید بهشتی، 1369- 1376

  تحصیلات دانشگاهی غیررسمی:

  دروس کارشناسی ارشد و دکترای فلسفه، دانشگاه تهران

  تجربه های حرفه ای:

- عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات سیاسی، روابط بین الملل و حقوق در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1394 تا کنون

- مشاور معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1397-1400

- تدریس دورۀ دکتری فلسفه غرب (یونان باستان) در دانشگاه خاتم، 1395

- استاد مشاور، پژوهشکدۀ حکمت معاصر و پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی

-  استاد راهنما و مشاور، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد کرج، 1385- 1390

-  تدریس تاریخ اندیشه سیاسی غرب، دانشگاه آزاد کرج، 1383- 1385

-  مدیرعلمی طرح پژوهشی " بررسی مواضع جریانهای سیاسی، گروهها، کاندیداها و

   هیأت حاکمه کشور در انتخابات ریاست جمهوری" ، مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر، 1383- 1384

-  طبابت و مدیریت درمانی در استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و البرز، 1378- 1383

  تألیف و تصنیف:

- Corona Phenomenon: Philosophical and Political Questions, Leiden: Brill, 2022

- «مقدمات و اصول نظریه پردازی سیاسی»، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1398

 • «دویدن تا تهِ بودن: شش پژوهش فلسفی در شعر سهراب سپهری»، انتشارات ققنوس، 1398

- «نخبه گرایی مشارکتی، بر اساس بازسازی مفهوم نخبه در گفتمان دموکراتیک»، قصیده سرا، 1386

   ترجمه:

 - «دیالکتیک هگل: مقاله هایی از مجموعۀ "فلسفۀ نوین"»، نوشتۀ هانس گیورگ گادامر، ترجمه از متن آلمانی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ نخست 1394، چاپ سوم 1399

تصحیح:

- تصحیح نسخۀ خطی «هدایت نامه»، اثر رضاقلی خان هدایت، با مقدمه و پی نوشت پژوهشی، انتشارات علمی و فرهنگی، 1394

  مقاله ها:

نشریه های علمی پژوهشی

- «تصحیح چند خطای پژوهندگان زندگی رضاقلی خان هدایت و معرفی جدید و تحقیقی آثار او»، نشریه علمی پژوهشی ادبیات پارسی معاصر، دوره دهم، شماره یکم، بهار و تابستان 1399

- کاوشی در چهار رویکرد معاصر به "نظریۀ سیاسی"، فصلنامۀ علمی پژوهشی "جستارهای سیاسی معاصر، سال دهم، شماره دوم، تابستان 1398

- «امکان نظریه پردازی سیاسی در جهان امروز، در پرتو شناخت گستردگی و وجه وجودی امر سیاسی»، فصلنامۀ علمی پژوهشی "جستارهای سیاسی      

   معاصر، سال نهم، شمارۀ چهارم، زمستان 1397

- «"رهایی" و فراروی از دیالکتیک»، فصلنامۀ علمی پژوهشی "سیاست"، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بهار 1396

- «نسبت "سیاست" و "امر سیاسی" در خوانش ادبیات ریتوریک: مطالعۀ موردی شعر سهراب سپهری»، فصلنامۀ علمی پژوهشی "جستارهای سیاسی

    معاصر، تابستان 1395

نشریه های غیر علمی پژوهشی

- «بررسی نسبت نخبه گرایی با خودکامگی»، نشریۀ نسیم بیداری، سال یازدهم، شمارۀ 97، شهریور 1399

- «حق آب و گل از آتن دیروز تا تهران امروز: سخنی در باب حقوق شهروندی و آزادی بیان»، فرهنگ امروز، 14/1/1397

- «حسن لاهوتی و مولوی پژوهی در ساحت میان فرهنگی»، مجموعه مقالات "لاهوتی نامه"، تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تیر ماه 1396

- «تاریخ نگاری مبتنی بر قهرمان گرایی و دوگانه سازی الیت- توده: نقدی بر مبانی فکری تاریخ نگاری الیتیستی»، نشریۀ "فرهنگ امروز"، شمارۀ دهم،

   اسفند ماه 1394

- «هیچ ملایم: مواجهه با "هیچ" از نوع دیگر»، ماهنامه علمی- تخصصی اطلاعات حکمت و معرفت، شمارۀ 104، 1393

- «مسئول زیبا شدن پر شاپرک کیست: تأملی در نسبت مرگ و زیبایی»، ماهنامه علمی- تخصصی اطلاعات حکمت و معرفت، شمارۀ 92، 1392

- «رویکرد فلسفی به "تنهایی" سهراب سپهری، کاربرد روش هرمنوتیک دیالکتیکی»، ماهنامه علمی- تخصصی اطلاعات حکمت و معرفت، شمارۀ 88، 1392

   طرح های پژوهشی پایان یافته:

- تعریف و حدود نظریۀ سیاسی و اصول نظریه پردازی سیاسی

- تدوین برنامه راهبردی دوم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

- مسائل جدید در نظریه پردازی سیاسی جهان امروز

   طرح پژوهشی در حال اجرا:

- طرح بین المللی « Corona Phenomenon: Philosophical and Political Questions»

- تألیف کتاب: پلی لکتیک

  سخنرانی ها:

- نظریه پردازی سیاسی در جهان امروز

- نقد و بررسی ترجمۀ کتاب دیالکتیک هگل

 • فیلسوف کیست؟
 • مسئلۀ محیط زیست و مسئولیت مشترک دانش، فرهنگ و سیاست
 • نسبت مسأله مندی پژوهش با امر سیاسی
 • تحلیل انتقادی مواجهه با "دفاع مقدس" به منزلۀ موضع سیاسی
 • نسبت سنخ شناسی مسأله مندی با فلسفۀ تاریخ
 • سخنی در باب تعریف و حدود نظریۀ سیاسی
 • طرح نظام موازنۀ مثبت آرای انتخاباتی
 • "دفاع مقدس" و مقولۀ نظریه پردازی سیاسی
 • نقد و بررسی نظریۀ نخبه گرایی مشارکتی

  کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره:

 •  برگزاری پیش اجلاسیه کرسی تخصصی نظریه پردازی با عنوان «نخبه گرایی مشارکتی: بر اساس بازسازی مفهوم "نخبه" در گفتمان دموکراتیک»، 11/2/1398
 •  مدیریت علمی کرسی ترویجی «طبی سازی به مثابه تکنولوژی»، 16/11/1397
 •  نقد و داوری کرسی ترویجی با عنوان «فهم هرمنوتیکی علوم انسانی مبتنی بر آرای دیلتای»، 24/4/1397

- نقد و داوری کرسی ترویجی با عنوان «نقدی بر خوانش خواجه نصیرالدین طوسی از "کسب عادت" ارسطویی»، 16/11/1396

 •  ارائۀ کرسی ترویجی با عنوان «نخبه گرایی مشارکتی: بر اساس بازسازی مفهوم "نخبه" در گفتمان دموکراتیک»، 29/7/1396

   درس گفتار:

 •  ملاحظات فلسفی در پژوهش های اجتماعی؛ به دعوت پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، فروردین 1397

   همایش های ملی و بین المللی:

- دبیر پنل "مسائل فلسفی کورونا" در همایش «ابعاد انسانی- اجتماعی کورونا در ایران»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهار 1399

- سخنرانی در چهارمین همایش کنکاش های مفهومی و نظری دربارۀ جامعۀ ایران، با عنوان «کاستی های فلسفی در پژوهش های اجتماعی ایران»، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران، خرداد 1398

 • سخنرانی در همایش بین المللی «تاریخ فرهنگ و تاریخ فرهنگی در ایران»، با عنوان «تاریخ فرهنگی و امر سیاسی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند 1397
 • عضو کمیتۀ علمی و اجرایی همایش بین المللی «تاریخ فرهنگ و تاریخ فرهنگی در ایران»، مدیر پنلِ «تاریخ فرهنگی و مطالعات میان رشته ای»، اسفند 1397
 • عضو کمیتۀ علمی نخستین همایش ملی «علوم انسانی، تولید ملی و صنعت»
 • سخنرانی در کنگرۀ بین المللی اخلاق در علوم و فناوری، با عنوان «تأملی بنیادین دربارۀ ضرورت چندجانبه نگری در فهم نسبت اخلاق و علم»، کتابخانۀ ملی، آذر 1396
 • عضو کمیتۀ علمی و اجرایی همایش ملی "نقد آراء و نظریه های صاحب نظران پیرامون مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهار 1396

   همکاری با نشریه ها:

 • عضو هیأت تحریریه مجلۀ "مطالعات دانشنامه نگاری"

   داوری نشریه ها و جشنواره ها:

 - جشنواره فارابی

- فصلنامۀ علمی پژوهشی "سیاست"

- فصلنامۀ علمی پژوهشی "جستارهای سیاسی معاصر"

- فصلنامۀ علمی پژوهشی "فلسفۀ علم"

- فصلنامۀ علمی پژوهشی "حکمت معاصر"

- دوفصلنامۀ علمی پژوهشی "پژوهش های علم و ین"

- دوفصلنامۀ علمی پژوهشی "غرب شناسی بنیادی"

- دوفصلنامه علمی پژوهشی "ادبیات پارسی معاصر"

- دوفصلنامۀ علمی پژوهشی "فرهنگ و هنر آسیا"

- فصلنامۀ علمی پژوهشی "پژوهشنامه زنان"

- فصلنامۀ علمی پژوهشی "جامعه پژوهی فرهنگی"

- فصلنامۀ علمی پژوهشی "مطالعات میان فرهنگی"، 1387- 1388

   مصاحبه ها:

- مصاحبه با فرهیختگان دربارۀ کتاب "مقدمات و اصول نظریه پردازی سیاسی"، 28/6/1400 و 29/6/1400

- مصاحبه با روزنامۀ اعتماد دربارۀ کتاب «دویدن تا تهِ بودن»، 24/9/1399

- مصاحبه با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) دربارۀ کتاب «دویدن تا تهِ بودن»، 4/9/1398

 • مصاحبه با رادیو فرهنگ با عنوان «نقش پژوهش در پیشبرد دانش»، شهریور ماه 1395
 • مصاحبه با رادیو فرهنگ با عنوان «مسئلۀ محیط زیست: مفاهیم، مبانی نظری و وجوه سیاسی»، آذرماه 1394

   عضویت در شوراها و کارگروه های علمی و فرهنگی:

 • شورای پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
 • کمیته راهبردی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

- شورای راهبردی و نظارت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • شورای انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • شورای دفتر کرسی های نقد، نوآوری و نظریه پردازی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • کمیتۀ تنقیح برنامۀ راهبردی بنیاد دانشنامه نگاری ایران
 • شورای سیاست گذاری طرح جامع اعتلای علوم انسانی
 • کمیته علمی کارگروه مبانی طرح جامع اعتلای علوم انسانی
 • شورای روابط بین الملل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • کارگروه تبیین ظرفیت و جایگاه ایران در علوم انسانی جهان
 • کارگروه تخصصی تدوین برنامۀ راهبردی دوم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

عضویت در انجمن ها:

Association for Political Theory (APT)

European Consortium for Political Research (ECPR):

Standing Group on Political Theory

Standing Group on Political Concepts

آخرین ویرایش۰۹ آذر ۱۴۰۱