دکتر سید محسن علوی پور

تعداد بازدید:۹۲۵۵

  رزومه در سیماپ    

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها    
    
 
مشخصات فردی

سید محسن علوی‌پور

استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تلفن: ۸۸۰۴۶۸۹۱

Email: alavipour@ihcs.ac.ir

تحصیلات:
- کارشناس مهندسی شیمی، دانشگاه شیراز (1383-1378).
- کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس (1386-1383).
- دکترای علوم سیاسی (گرایش اندیشه سیاسی)، دانشگاه تربیت مدرس (1386-1391).

امتیازات:
-    رتبه اول دوره کارشناسی ارشد با معدل 18.60.
-    رتبه اول دوره دکتری با معدل 19.40.

جایزه:
-    پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1394).
-    تقدیر در جایزه پژوهش سینمایی سال (1396).
-    پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1396).

سابقه فعالیت:
-    ویراستار دفتر ترجمه پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی (87-1386).
-    مدیر دفتر ترجمه پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی (90-1387).
-    مدیر بخش آثار علمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور (92-1391).
-    مشاور علمی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) (92-1391).
-    مشاور و رئیس حوزه ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1392- تا مهر 1400).
-    مشاور رئیس بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران، (1396- 1397).


مقالات علمی-پژوهشی:
- چالش های اجتماعی-سیاسی ظهور سینما در ایران (1397)، فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی، سال هشتم،‌شماره اول، بهار و تابستان.
- سیر تطور «لذت» در اندیشه سیاسی کلاسیک (1397)، دوفصلنامه پژوهش سیاست نظری، شماره 24، پاییز و زمستان.
- از «فهم» تا «تبیین» اندیشه سیاسی: نقد و بررسی کتاب «فهم نظریه‌های سیاسی» (1397)، دوفصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شماره 43، پاییز و زمستان، صص 20-1.
- مقابله قانون و عدالت در «کریتو»ی افلاطون (1396)، فصلنامه تاریخ فلسفه، سال هشتم، شماره اول (پیاپی 29)، تابستان.
- «دوستی» در سنت فلسفه سیاسی اسلامی (1396)، فصلنامه حکمت معاصر، سال هشتم، شماره اول، بهار.
-ظرفیت‌های فلسفه اسلامی برای علوم مدرن؛ مطالعه موردی: بحث «دوستی» در فلسفه اسلامی و روان‌درمانی (1395)، فصلنامه حکمت معاصر، سال هفتم، شماره اول، بهار.
- نقد دریدا بر روایت‌های دوستی در تاریخ اندیشه سیاسی (1395)، فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، شماره 46، تابستان.
- مدرنیته و مواجهه فکری ایران با آن بررسی و نقد کتاب رویارویی فکری ایران با مدرنیت (1395)، دوماهنامه پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، شماره 41، مهر و آبان.
-فراز و فرود حزب جماعت اسلامی پاکستان (با تاکید بر اندیشه‌ های ابوالعلاء مودودی)(1393)، فصلنامه مطالعات شبه‌قاره، شماره 20، پاییز.
- سینما؛ محمل امتزاج میان‌رشته‌ای اندیشه سیاسی و تاریخ (1393)، فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، شماره 25، زمستان.
-چارچوب نظری در مطالعه میان‌رشته‌ای؛ مطالعه موردی: کاربرد نظری اندیشه سیاسی در مطالعه سینما (1392)، فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، شماره 19، تابستان.
- تضمنات سیاسی سینمای «عباس کیارستمی» (1392)، دوفصلنامه پژوهش سیاست نظری، شماره 14، پاییز  و زمستان.
- پارادایم‌شناسی تعامل اندیشه سیاسی و فرهنگ (1391)، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، پاییز.
-تبلیغات انتخاباتی: شیوه های کلاسیک و مدرن (1391)، فصلنامه مطالعات انتخابات، شماره 1، پاییز.
- دوستی کلاسیک و همبستگی معاصر (1390)، فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، بهار.
- دوستی در اندیشه سیاسی و روان‌درمانی (1388)، دوفصلنامه پژوهش سیاست نظری، شماره 5، زمستان و بهار.
- عدالت و التزام سیاسی: تحلیلی محتوایی بر گفتگو سقراطی «کریتو» (1388)، فصلنامه تاملات فلسفی، شماره 2، تابستان.
- تاثیرات ژئوپلیتیک عراق بر سیاست خارجی این کشور (1388)، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره 57، تابستان.
- مطالعه میان‌رشته‌ای بحران جامعه مدرن (1388)، فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای، شماره 3، تابستان.
- همبستگی، پیوند صلح و دوستی (1388)، مجله حقوق بشر دانشگاه مفید قم، پاییز و زمستان.
- بحران اخلاق مدرن و چرخش ارسطویی مک‌اینتایر (1388)، فصلنامه معرفت اخلاقی، شماره 1، زمستان.
- موقعیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز و امنیت ملی ایران (1385)، فصلنامه یاد، شماره 80، تابستان.
- جایگاه بحران جزایر سه گانه در سیاست خارجی ایران و امارات متحده عربی (1385)، فصلنامه یاد، شماره 80، تابستان.
- Book-Crossing به‌مثابه سرمایه اجتماعی (1385)، فصلنامه یاد، شماره 81، پاییز.
- آشنایی با یک کتاب بزرگ در سانسور پژوهی (1385)، فصلنامه یاد، شماره 81، پاییز.

مقاله در کتاب:
- جماعت اسلامی پاکستان (1392)، در: دایره‌المعارف جنبش‌های اسلامی، به کوشش محمدرضا حاتمی و مرتضی بحرانی، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- سید قطب و مودودی (1392)، در: دایره‌المعارف جنبش‌های اسلامی، به کوشش محمدرضا حاتمی و مرتضی بحرانی، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- سیره سیاسی پیامبر (ص) و فلسفه معاصر (1386)، در: سیاست نبوی: مبانی، اصول، راهبردها؛ به کوشش علی اکبر علیخانی و همکاران؛ انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.


مهارت‌های زبان:
-    زبان انگلیسی (مسلط)
-    زبان آلمانی (خوب)
-    زبان عربی (خوب)


ترجمه:
-    دوستی در تاریخ اندیشه سیاسی غرب (2 جلد)، انتشارات روزنه (1398)؛
-    پژوهش میان‌رشته‌ای: نظریه و فرایند (1395)، پژوهشکده مطالعات فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
-    تاریخ و همکاری‌های میان‌رشته‌ای (1395)، پژوهشکده تاریخ اسلام.
-    آموزش تاریخ در دانشگاه (1394)، انتشارات سمت.
-    آموختار، رویکردی نوین در آموزش دانشگاهی آکسفورد (1389)، پژوهشکده مطالعات فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
-    فلسفه به مثابه خرد ژرف و سطحی (1389)، در فلسفه به‌مثابه روش، پژوهشکده مطالعات فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
-    هرمنوتیک استعلایی و کاربردشناسی عام (1389)، در زبان و سیاست، به اهتمام عباس منوچهری، پژوهشکده مطالعات فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
-    قاعده استعاره (1389)، در زبان و سیاست، به اهتمام عباس منوچهری، پژوهشکده مطالعات فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
-    چه شگفتی: تناهی و افق‌های آن (1389)، در شگفتی؟ قدرت جهانی و ناخرسندی از آن، به اهتمام عباس منوچهری، پژوهشکده مطالعات فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
-    امپراتوری یا کیهان‌شهر: تمدن در گذرگاهان (1389)، در شگفتی؟ قدرت جهانی و ناخرسندی از آن، به اهتمام عباس منوچهری، پژوهشکده مطالعات فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
-    روشنفکران انتقادی در عصر جهانی (1389)، در شگفتی؟ قدرت جهانی و ناخرسندی از آن، به اهتمام عباس منوچهری، پژوهشکده مطالعات فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
-    مارشال هاچسون و مخاطرات اسلام (1387)، در اسلام در اندیشه اروپایی، به اهتمام حمید نساج، پژوهشکده مطالعات فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
-    مبانی نظری و روش‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای (1387)، پژوهشکده مطالعات فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
-    چشم‌اندازها و چالش‌های مطالعات میان‌رشته‌ای (1387)، پژوهشکده مطالعات فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
-    بعدازظهرهای خاطره‌انگیز چهارشنبه (1387)، در اسلام در اندیشه اروپایی، به اهتمام حمید نساج، پژوهشکده مطالعات فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
-    ورای همیشه و هرگز: نقدی بر تفاسیر روان‌شناختی اجتماعی جامعه و فرهنگ عرب (1386)، در سیاست، نظریه و جهان عرب: نگاه انتقادی؛ نویسنده: هشام شرابی و دیگران؛ ترجمه: مرتضی بحرانی و همکاران؛ پژوهشکده مطالعات فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
-    ادوارد سعید و روایت رهایی‌بخش (1386)، در ادوارد سعید، انتشارات موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.

 

آخرین ویرایش۰۵ دی ۱۴۰۱