دکتر یحیی فوزی

تعداد بازدید:۷۳۳۲
مشخصات فردی
وبسایت
نام یحیی
نام خانوادگی فوزی
مرتبه علمی عضو هیأت علمی رسمی قطعی، استاد پایه ۲۸
پست الکترونیک Yahyafozi@yahoo.com  
وبسایت www.fouzi.ir

- سوابق تحصیلی:
دیپلم ریاضی فیزیک
کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه تهران در سال ۱۳۶۷
کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۰
دکتری علوم سیاسی از دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۷

ب-حوزه مطالعاتی

- -روند و آینده پژوهی اسلام سیاسی

- اندیشه سیاسی معاصر  در جهان اسلام وایران

-تحولات سیاسی  وفکری  ایران معاصر

-جنبشهای اسلامگرا  وتحولات آن

-مطالعات منطقه خاورمیانه وجهان اسلام   

ج- سوابق آموزشی:
دارای۲۴ سال سابقه تدریس دردانشگاه در مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشدودکتری که برخی عناوین دروس مزکور به شرح زیر است:
-
تحولات سیاسی اجتماعی در ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی

 -تحولات سیاسی اجتماعی در ایران بعد از انقلاب

مبانی اندیشه سیاسی در اسلام و ایران
انقلاب اسلامی ایران و بازتاب آن
 –روابط خارجی ایران
افکار و اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران
مسائل سیاسی اقتصادی جهان سوم
اندیشه سیاسی در اسلام معاصر

-جنبشهای اسلامی معاصر

-آینده پژوهی اسلام سیاسی 

 د- سوابق پژوهشی:                       

دـ-۱- تألیف کتاب (۱۷ عنوان )

-دولت  در جمهوری اسلامی ایران :رویکردها ، عملکردها وچالش ها (۹۶-۵۷ ) (در حال انتشار )

- بنیانها ومباحث اندیشه سیاسی در اسلام  انتشارات پژوهشکده  امام خمینی و انقلاب اسلامی۱۳۹۵

- جنبشها وجریانات اسلامگرا در جهان اسلام : بررسی منطقه ای ۱۳۹۳
-مذهب و مدرنیزاسیون در ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱
-سازمان کنفرانس اسلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۹
- -اندیشه سیاسی بعد از انقلاب در ایران- انتشارات پژوهشکده  امام خمینی و انقلاب اسلامی ۱۳۸۷
- تحولات سیاسی اجتماعی ایران بعد از انقلاب، تهران: نشر عروج، ۱۳۸۵(دوجلد)
- اندیشه سیاسی امام خمینی، قم: نشر دانشگاه معارف، ۱۳۸۴(ویرایش اول )( ۱۳۸۷(ویرایش دوم) ۱۳۹۵ (ویرایش سوم )
امام خمینی و هویت ملی در ایران، تهران: نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۵
-اندیشه و سیره مدیریتی امام خمینی ، تهران ،سازمان مدیریت ،۱۳۸۹
- عملیات سرنوشت ساز،روزشمار جنگ ایران و عراق، جلد ۴۳، تهران: نشر مرکز مطالعات جنگ ، ۱۳۸۰
- ماجرای مک فارلین  ،روز شمار جنگ ایران و عراق، جلد ۴۴، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، ۱۳۸۱
-گفتمان اصلاحات در ایران، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۱
- مجموعه مقالات مردم‌سالاری دینی (سه جلد)، ( ناظر  علمی)   ،  تهران: نشر عروج،۱۳۸۵

                                                                                                                                       

دـ -۲- مقالات مندرج در نشریات مصوب وزارت علوم(علمی-پژوهشی) و ISI
-تحول دولت ها و عملکرد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران یحیی فوزی*،نشریه جستار های سیاسی معاصر، شماره ۲۱، پاییز ۱۳۹۵

- چارچوبی برای بررسی عوامل موثر بر عملکرد دولت در جمهوری اسلامی ایران ،یحیی فوزی  فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، شماره ۳۴، بهار ۱۳۹۵ 

 -عدالت در اندیشه سیاسی اسلام: مفهوم شناسی و راهبردها،یحیی فوزی ،فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، شماره ۱، پاییز ۱۳۹۳ 

-جریان شناسی فکری جنبش بیداری اسلامی،فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره ۳۳، تابستان ۱۳۹۲
 - جریان های سیاسی اسلام گرا و چالش های درونی در اردن،یحیی فوزی ، سید عباس هاشمی 

مجله جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام ، شماره ۶، بهار و تابستان ۱۳۹۴     

-همگونی های محصولات رسانه ای با جهت گیری های سیاست خارجی آمریکا در موضوع ایران هراسی

یحیی فوزی، رضا فرخی نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی، شماره ۷، زمستان ۱۳۹۲      

-جریان های سلفی در تونس و راهبردهای جریان اسلامی گرای النهضه،دکتر یحیی فوزی*، سید عباس هاشمی 

فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام ، سال چهاردهم، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۲   

- وجوه اشتراک و افتراق اندیشه سیاسی جنبش حماس با اندیشه سیاسی انقلاب ،اسلامی ایران، یحیی فوزی*، عباس  علی بخشی  ،فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، شماره ۷، بهار ۱۳۹۵

 - -وضعیت جریانات اسلام گرا در الجزایر و چشم انداز آینده ، فصلنامه روابط خارجی، شماره ۲۰، زمستان ۱۳۹۲
-تمدن اسلامی از دیدگاه امام خمینی، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، شماره ۹، زمستان ۱۳۹۱
-تاثیر ژئوپلتیک بر الگوی سیاسی مورد حمایت شیعیان در کشورهای مختلففصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، شماره ۹، پائیز ۱۳۹۱
-بررسی تطبیقی اندیشه سیاسی جنبش اخوان المسلمین و انقلاب اسلامی در ایران –فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی ش ۳۶ ، زمستان ۱۳۹۰
-سمت و سوی تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب در ایران-فصلنامه علمیپژوهشی سیاست –دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،ش ۳۹ ،تابستان ۱۳۹۰
-ابعاد و روند تحولات سیاسی در ایران بعد از انقلاب – فصلنامه علمیپژوهشی سیاست – دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،ش ۴۱ ،زمستان ۱۳۹۰
-گونه شناسی جنبشهای اسلامی معاصر-فصلنامه علمی – پژوهشی مطالات راهبردی –شماره ۵۰ زمستان ۸۹
- برسی مقایسه ای جنبشهای سیاسی شیعی و اهل سنت ،رهیافت ،زمستان ۸۹
-تفاوت شناسی اهداف حکومت دینی با حکومت سکولار –فصلنامه علوم سیاسی –شماره ۵۱ پائیز ۸۹
- بررسی رابطه هویت ملی و امنیت اجتماعی در ایران –فصلنامه علمی –پژوهشی انتظام اجتماعی –سال سوم شماره دوم زمستان ۱۳۹۰
-اصول تفکر سیاسی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دهه اول انقلاب ، نشریه جستار های سیاسی معاصر، شماره ۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۱

-بررسی مقایسه ای مفهوم عدالت اجتماعی در اسلام و غرب – فصلنامه علمی – پژوهشی متین-ش۴۸ پائیز ۱۳۸۹
- مبانی و اهداف توسعه سیاسی از دیدگاه امام خمینی -فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره ۱۹، زمستان ۱۳۸۸
-طبقه متوسط جدید و تاثیرات آن در تحولات سیاسی بعد از انقلاب اسلامی در ایران،
فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره ۱۷، تابستان ۱۳۸۸
-جایگاه دین در عرصه علوم انسانی در ایران بعد از انقلاب: گفتمانها و راهبردها- فصلنامه علمی – پژوهشی متین-ش۴۳ سال ۱۳۸۸
-مبانی نظری دو رویکرد سلبی و ایجابی به مهندسی فرهنگی ،فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره ۱۵، زمستان ۱۳۸۷
-بررسی تطبیقی خرده گفتمان‌‌های سیاسی اسلامگرا در ایران قبل از انقلاب وتاثیر آنها در شکل گیری نظام سیاسی بعد از انقلاب- فصلنامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی- فصلنامه علوم اجتماعی ، شماره ۴۳، پاییز و زمستان ۱۳۸۷

-مطالعه تطبیقی گفتمان های اسلام سیاسی با گفتمان امام خمینی(ره)  (انگلیسی)،دکتر یحیی فوزی  ،فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، شماره ۸، تابستان ۱۳۹۵ 

--تحلیل بافت سیاسی، اجتماعی و تخصصی نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ ادوار اول تا پنجم،علی زارعی ، یحیی فوزی  ،نشریه جستار های سیاسی معاصر، شماره ۲۳، بهار ۱۳۹۶

- بنیانهای صلح و همزیستی در اندیشه اسلامی با تاکید بر دیدگاه امام خمینی،،،(ره)،دکتر یحیی فوزی* 

فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، شماره ۱۱، بهار ۱۳۹۶ 

- مبانی حکمی پیوند دیانت، معنویت و سیاست،مسعود کریمی بیرانوند* ، یحیی فوزی  ،فصلنامه حکمت معاصر، شماره ۲۲، ۱۳۹۵

- تحلیل محتوای کمی و کیفی مصاحبه ها و پیام های امام خمینی (ره) بر اساس صحیفه امام دکتر یحیی فوزی*، فاطمه قربانی  ، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، شماره ۳، زمستان ۱۳۹۳ و بهار ۱۳۹۴      

- تحلیل آماری و محتوایی سخنرانی های امام خمینی (ره) در سال های ۱۳۶۸ ۱۳۴۱ ،یحیی فوزی*، صابر حسن پور، قدسی علیزاده سیلاب  ،فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره ۴۳، زمستان ۱۳۹۴ 

-زنان و حکومت دینی در ایران: بررسی پیامدهای گفتمان انقلاب اسلامی در مورد جایگاه سیاسی – اجتماعی زنان -فصلنامه علمی – پژوهشی متین- شماره سی و نهم۱۳۸۷
-پیامدهای بحث در مورد حد و حدود اختیار دولت بعد از انقلاب بر اندیشه سیاسی شیعه- فصلنامه علمی – پژوهشی متین سال دهم، شماره ۳۸، بهار ۱۳۸۷
-امام خمینی و جهانی شدن، فصلنامه علمی پژوهشی متین، شماره ۳۶ سال ۱۳۸۶
-استراتژی و عملکرد سازمان مجاهدین خلق در مواجهه با جمهوری اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی متین، شماره ۳۴، بهار ۸۶
-مواضع مراجع تقلید شیعه در ایران در مواجهه با الگوی نوسازی پهلوی دوم، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخی دانشگاه مشهید، زمستان ۸۴
-توانایی گفتمان اصلاح‌طلبانه اسلامگرایان شیعی در ایران- مجله علمی پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران۱۳۸۴
-پیامدهای تغییرات جمعیتی در ایران بعد از انقلاب بر مشروعیت نظام سیاسی در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن جامعه‌شناسی ایران پاییز ۸۳
-تحولات فقه سیاسی شیعه در مواجهه با روند نوسازی بعد از انقلاب در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، تابستان ۸۳-The concept of Justice in Islamic political Thought-Life Science Journal ۲۰۱۳:۱۰(۲s)
--Causes of the formation and nature of political movements in Bahrain -Life Science Journal -۲۰۱۲:۹(۴

 

دـ -۳- مقالات مندرج در دیگر نشریات معتبر
- --علل ساختاری رخداد انقلاب در ایران، فصلنامه علوم سیاسی، تابستان ۸۵
-چالشهای ایدئولوژیک در اسرائیل، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای
-مبانی اندیشه‌ای گروههای سیاسی اسلامگرا در ایران قبل از انقلاب، متین، پاییز ۸۳
-علل ارادی رخداد انقلاب در ایران، فصلنامه متین، زمستان ۸۳
-امام خمینی و هویت جمعی، فصلنامه متین، بهار ۸۲
-امام خمینی و هویت ملی در ایران، فصلنامه مطالعات ملی۱۳۸۰
-انقلاب اسلامی و الگوی بدیل نوسازی، متین، تابستان ۷۹
-جمهوری اسلامی و چالشهای نظری، متین ۳ و۴، پاییز ۷۸
-مذهب و توسعه در ایران، متین، تابستان ۷۸
-چالشهای فرهنگی انقلاب اسلامی، نامه پژوهش، شماره ۷، زمستان ۷۶ 

نقش حکومت در تربیت ؛ بررسی مقایسه ای دیدگاه افلاطون و امام خمینی ،دو فصلنامه اسلام و پژوهش های تربیتی، شماره ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۰
-ولایت فقیه در فقه سیاسی ما-زمانه-شماره ۶۵-بهمن ۸۶
 

دـ -۴- مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی
کنفرانسهای خارجی
۱- مالزی ۱۳۸۹-همایش علوم انسانی ، عنوان مقاله : مقاله گونه شناسی جنبشهای اسلامی معاصر
۲- چین ۱۳۸۸-همایش علوم انسانی ، عنوان مقاله : تاثیر دین در عرصه علوم انسانی
۳- اندونزی ۱۳۸۷- عنوان مقاله : مردم سالاری دینی در ایران
۴- قازان ،جمهوری تاتارستان ۱۳۸۷- همایش انقلاب ایران در دهه چهارم ، عنوان مقاله : آینده انقلاب ایران در دهه چهارم
۵- مسکو ۱۳۸۶، عنوان مقاله : اسلام و جهانی شدن
۶- کرواسی، ۱۳۸۳- عنوان مقاله : اسلام و تروریسم
کنفرانسهای داخلی
-تاثیر سیره سیاسی پیامبر بر اندیشه سیاسی در اسلام-تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی –زمستان ۸۶
-پیامدهای نظری تعامل مذهب و نوسازی در ایران، مجموعه مقالات همایش دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۰
-بررسی نقش امام خمینی در رفع مواضع نظری اقتصادی بعد از انقلاب، مجموعه مقالات همایش دانشگاه شیراز ، ۱۳۷۹
-کنگره بررسی اندیشه‌های اقتصادی امام خمینی، امام خمینی و اقتصاد اسلامی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد، خرداد ۱۳۷۹

و- راهنمایی و مشاوره  رساله وپایان‌نامه دکتری وارشد

- راهنمایی حدود ۵۰ پایان نامه ورساله

 - مشاوره حدود ۸۰ پایان نامه ورساله

-داوری بیش از یکصد پایان نامه ورساله

 اطلاعات مربوط به پایان نامه ها درسایت : https://ganj-old.irandoc.ac.ir

 ز- سوابق همکاری های علمی
مدیر گروه روابط بین الملل پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

-جانشین رئیس پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی در طرح جامع اعتلا علوم انسانی پژوهشگاه

- سردبیر و عضو هیأت تحریریه  فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای سیاسی

سردبیر و عضو هیأت تحریریه  فصلنامه مطالعات اندیشه سیاسی

-عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی –پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی

-عضو هیأت تحریریه فصلنامه جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام

-عضو هیأت تحریریه فصلنامه مطالعات جهان اسلام

-عضو هیات مدیره انجمن علمی مطالعات انقلاب اسلامی

-عضو انجمن علمی علوم سیاسی ایران

--عضو کمیته علمی همایش علمی درامدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی دردانشگاه تهران

-عضو کمیته علمی جشنواره بین المللی فارابی

-ریاست دانشکده علوم انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی

-معاون پژوهشی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

 

-ارتباط

Website: http://fouzi.ir
Email: Yahyafozi@yahoo.com

موبایل: ۰۹۱۲۱۵۹۳۰۵۴

وبسایت
آخرین ویرایش۰۸ آذر ۱۴۰۰