طالبان امروز و آینده منطقه: رفتار شناسی و پیامد پژوهی

طالبان امروز و آینده منطقه: رفتار شناسی و پیامد پژوهی

۰۶ مهر ۱۴۰۰ | ۱۳:۲۴ کد : ۲۱۳۲۳ خبر مهم ترین اخبار
تعداد بازدید:۵۹۲
طالبان امروز و آینده منطقه: رفتار شناسی و پیامد پژوهی

بازگشت طالبان به پهنه قدرت رسمی و عرصه حکمرانی پرسش های نظری گوناگونی را برانگیخته و مطالعات سلفیسم تکفیری را با چالش هایی تازه مواجه کرده است. طالبان جدید، برخلاف آن چه از این جنبش و دیگر جنبش های همراستا در گذشته سراغ داشتیم، شیوه ای از رفتارگرایی سیاسی را از خود بروز و ظهور داده که، دست کم بخش مهمی از عناصر و مولفه های سازنده آن، با الگوهای پیشین تحلیل و شناخت رفتار جنبش های همبسته با انگاره های تفکیری ناهم¬خوان، اگر نگوییم ناسازگار، است. در این شرایط، به نظر می رسد برخی خط مشی های تحلیلی و الگوهای مطالعاتی پیشین، و بعضا تثبیت شده در قالب ادبیات این حوزه نظری، قادر به ایضاح جوانب مختلف آن چه در حال پدیداری و گسترش است، نیست. مشخصا مباحثی هم چون نسبت طالبان با هویت افغانستانی، نظام اولویت و ارجحیت در وجوه عملگرایانه نوطالبانیسم، الگوپذیری طالبان از تجربه حکمرانی اسلامی در کشورداری، نسبت دولت-ملت گرایی و نوطالبانیسم و ... در زمره این پرسش های پژوهشی نوپدید قرار دارند.
با لحاظ آن چه آمد پیشنهاد می گردد پژوهشکده مطالعات سیاسی، روابط بین الملل و حقوق، با توجه به دلمشغولی های مطالعاتی همراستای خود با این عرصه پژوهشی، نشستی علمی را برگزار نماید. در این نشست می توان، هرچند به صورت مقدماتی و افق گشایانه، به مهم ترین مباحث مرتبط با بازگشت طالبان در قالب تازه و غافل گیرکننده آن پرداخت و جوانب گوناگون این تحول پربسامد را به بحث نهاد.
لینک نشست برای عموم:
https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-wro-۵rs-r۰d


( ۲ )

نظر شما :