کتاب ها

تصویر جلدعنواننویسندهمترجمناشرتلفن
33.jpgCorona Phenomenon: Philosophical and Political QuestionsPegah Mossleh-brill88036318
32.jpgمقدمات و اصول نظریه پردازی سیاسیپگاه مصلح-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی88036318
31.jpgدویدن تا ته بودنپگاه مصلح-ققنوس88036318
30.jpgفرهنگ الفبایی- اشخاص و تالیفات سلفی-وهابی- بارویکرد مخالفان مذهب امامیهدکتر کامیار صداقت ثمرحسینی-موسسه دار الاعلام88036318
29.jpgرقابت استراتژیک میان ایالات متحده و چین( چشم انداز اروپایی)باربارا لیپرت و ولکرپرتزطیبه محمدی کیاموسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران88036318
28.jpgتخیل سیاسی در زیست جهان ایرانی اسلامیمحمد علی فتح الهی-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی88036318
27.jpgفرهنگ الفبایی - اشخاص و تالیفات سلفی-وهابی- بارویکرد مخالفان مذهب امامیهکامیار صداقت ثمرحسینی-دارالاعلام88036318
26.jpgتحولات سیاسی ـ اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۷ـ ۱۳۹۶)یحیی فوزی-سازمان سمت88036318
25.jpgولایت سیاسی در قرآن کریمدکتر داود مهدوی زادگان-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
24.jpgریشه های آلمانیلئواشتراوسشروین مقیمی-88036318
23.jpgچرا باور؟جان کاتنگهامشروین مقیمی-88036318
22.jpgپارادوکس روشنفکرانهداود مهدوی زادگان--88036318
21.jpgآموزش عالی و جامعههارولد تی شاپیروشروین مقیمی و شیما شصتی-88036318
20.jpgلویاتان در نظریه دولت تامس هابز-کارل اشمیت-شروین مقیمی زنجانیکارل اشمیتشروین مقیمی زنجانیپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی88036318
19.jpgدانشگاه و جهانی شدن-شروین مقیمی زنجانی و رضا باقری-شروین مقیمی و رضا باقریپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی88036318
18.jpgفلسفه آموزش-ویلفرد کار-شروین مقیمیویلفرد کارشروین مقیمیپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی88036318
17.jpgتکاپوی ملیت ایرانی در قرن دوازدهم هجری-محمدعلی فتح الهیمحمد علی فتح الهی---
16.jpgاقتصاد سیاسی بین الملل(نظریه ها،مسائل،تحولات)عبداله قنبرلو---
15.jpgاندیشه سیاسی امام خمینی (ره) - دکتر یحیی فوزیدکتر یحیی فوزی-نشر معارف88036318
14.jpgدین و روابط بین المللعبداله قنبرلو---
13.jpgاسلام و نقد سنت وبری -داود مهدوی زادگان---
12.jpgفقه سیاسی در اسلام - داود مهدوی زادگانداود مهدوی زادگان-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
11.jpgچالش ها و چشم اندازهای مطالعات میان رشته ایسید محسن علوی پور-پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی-
10.jpgحکومت اسلامی و حکم حجابداود مهدوی زادگان-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
9.jpgمبانی و سیاست خارجی تطبیقیعبداله قنبرلو-پژوهشکده مطالعات راهبردی-
8.jpgمتن پیشنهادی سیاست های کلی جمهوری اسلامی ایران در خصوص جهانی شدنمحمد نهاوندیان-فخراکیا-
7.jpgمثنوی هدایت نامه-سروده رضا قلی خان هدایتپگاه مصلح و لیدا شجاعی-شرکت انتشارات علمی و فرهنگی-
6.jpgنخبه گرایی مشارکتی (براساس بازسازی مفهوم نخبه در گفتمان دموکراتیک)پگاه مصلح-قصیده سرا-
5.jpgدیالکتیک هگل-مقاله هایی از مجموعه «فلسفه نوین»هانس گیورک گادامرپگاه مصلحشرکت انتشارات علمی و فرهنگی-
4.jpgشکل گیری ملیت ایرانیمحمد علی فتح الهی---
3.jpgجهانشمولی اسلام و جهانی سازیدکتر فرج اله علی قنبری-مجمع جهانی تقریب مذاهب-
2.jpgما و جهانی شدنمحمد نهاوندیان-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی88046891
1.jpgجنبش های اسلام گرای معاصر:بررسی منطقه ایدکتر یحیی فوزی - دکتر عباس هاشمی-پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی88036318
نمایش ۱ تا ۳۳ مورد از کل ۳۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۰ خرداد ۱۴۰۱