مطالب مرتبط با کلید واژه

فاطمه براتلو


فاطمه براتلو

  رزومه در سیماپ         رزومه انگلیسی EN   مقالات در پرتال جامع پروفایل در شبکه‌های علمی     فایل سخنرانی‌ها              دکتر فاطمه براتلو استادیار پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ گروه پژوهشی مدیریت؛ مدیر گروه f.baratlou@ihcs.ac.ir لیسانس و فوق لیسانس: مدیریت دولتی (گرایش تشکیلات و روشها)  و ...