ریما مرشد

تعداد بازدید:۹۲۰

  رزومه در سیماپ  
  

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها    
    
 

صفحه انگلیسی

دریافت فایل رزومه فارسی 

مشخصات فردی

نام                        ریما

نام خانوادگی           مرشد

مرتبه علمی             دانشیار

پست الکترونیک      m.morshed [at] ihcs.ac.ir

سرپرست گروه پژوهشی علوم طبیعی

تحصیلات

۱۳۸۶- دکترای تخصصی، بهداشت و بیماری‌های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

استاد راهنما:

عنوان رساله: مطالعات ژنوتیپی بر روی جدایه‌های سالمونلا انتریتیدیس جدا شده از طیور صنعتی

۱۳۸۱- دکترای حرفه‌ای، دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

استاد راهنما:

عنوان پایان‌نامه: بررسی پاتولو‍ژیک روده جوجه‌های گوشتی در عفونت تحربی کوکسیدیایی همراه با افزودن برخی از کوکسیدیواستات‌ها

مقالات مجلات داخلی علمی-پژوهشی و بین المللی ISI

 • ریما مرشد، سید مصطفی پیغمبری. 1388. فراوانی ژن sef A در جدایه‌های سالمونلا انتریتیدیس طیور پتانسیل آن به عنوان شاخص تشخیصی و اپیدمیولوژیک. مجله تحقیقات دامپزشکی،63(4)، 229-234
 • Morshed, R., Peighambari, S.M. Drug resistance, plasmid profile, and random amplified polymorphic DNA (RAPD) analysis of Iranian isolates of Salmonella Enteritidis. New Microbiologica, 2010, 33, 47-56
 • Morshed, R., Peighambari, S. M. Salmonella infections in poultry flocks in the vicinity of Tehran. International Journal of Veterinary Research. 2010, 4(4), 273-276
 • رامین اکبریان، سید مصطفی پیغمبری، ریما مرشد، اعظم یزدانی، 1390، بررسی آلودگی سالمونلایی گله های ماکیان صنعتی در ایران. مجله دامپزشکی ایران، 8(3)، 5-10
 • ریما مرشد، 1391، مطالعه باکتریولوژیکی گله‌های مرغ گوشتی شهرستان آمل از نظر آلودگی به سالمونلا. مجله پژوهش و سازندگی، 97، 23-28
 • ریما مرشد، 1392، ارزیابی الگوهای مقاومت در  ایزوله های سالمونلایی جداشده از گله های مرغ گوشتی شهرستان آمل. مجله پژوهش و سازندگی،26(4)، 31-39
 • Peighambari, S.M, Akbarian, R., Morshed, R., Yazdani, A.  Characterization of Salmonella isolates from poultry sources in Iran. Iranian Journal of Veterinary Medicine, 7(1), 31-45
 • ریما مرشد. 1393، مقایسه شش روش کشت باکتریایی برای جداسازی سالمونلا از نمونه‌های مدفوع طیور. مجله علوم آزمایشگاهی، 8(1)، 48-53
 • Hosseini, H., Morshed, R. 2012. Molecular Identification of Fowl Adenovirus Associated with Inclusion Body Hepatitis in Iran. Iranian Journal of Virology, 6(4), 7-12
 • سید مصطفی پیغمبری، مریم صراحی نوبر، ریما مرشد. 1394. جستجوی سالمونلا انتریکا سرووار اینفنتیس با  PCR  در بین جدایه‌های گروه C سالمونلای طیور و تعیین الگوی مقاومت دارویی آنها. مجله دامپزشکی ایران، 11(2)، 54-61
 • Hosseini, H., Bozorgmehri Fard, M. H., Charkhkar, S., Morshed, R. 2015. Epidemology of Avian Infectious Bronchitis Virus Genotypes in Iran (2010-2014). Avian diseases, 59(3), 431-435
 • هانیه طاهری، سید مصطفی پیغمبری، ریما مرشد، عباس برین. 1394. میزان جداسازی سالمونلا و اشریشیا کولی از گله‌های مادر گوشتی در استانهای مختلف ایران.علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 9(2)، 3-10
 • سارا دولتیابی، سید مصطفی پیغمبری، ریما مرشد. 1396. بررسی آلودگی سالمونلایی گله های طیور گوشتی اطراف شهرستان سنندج. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 25(4)، 70-78
 • Morshed, R Hosseini, H., Ghalyanchilangeroudi, A., Bozorgmehri Fard, M. H., Charkhkar, S. 2017. Fowl Adenoviruses D & E Cause Inclusion Body Hepatitis Outbreaks in Broiler and Broiler Breeder Pullet Flocks. Avian diseases, 61(2), 205-210
 • سید مصطفی پیغمبری، ریما مرشد، مهناز بازیار، آرین شریفی، اوستا صدرزاده.1397. سالمونلوز در گله‌های طیور گوشتی استان گلستان: فراوانی، گروه های سرمی و الگوهای مقاومت دارویی جدایه‌های سالمونلا. تازه های میکروب‌شناسی،1(1)، 70-78.
 • سید مصطفی پیغمبری، ریما مرشد، بهرام شجاع‌دوست، حسین نیک‌پیران، هادی حق‌بین نظرپاک، منصور خاکپور، زینب فقیه نصیری، میلاد فلاح‌دوست، سید هومن کچبی، رامونا وشتانی، هادی روح‌الله زاده، اعظم یزدانی. 1397. بررسی آلودگی سالمونلایی غیرتیفوئیدی در برخی گله های گوشتی استان‌های مازندران و گیلان، 1389-1394. علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران،12(2)، 69-80
 • سید مصطفی پیغمبری، احسان قربانیون، ریما مرشد، هادی حق‌بین نظرپاک. 1398. بررسی آلودگی گله‌های مرغ گوشتی اطراف شهرستان مشهد به سالمونلا: تعیین گروه سرمی و الگوی مقاومت ضدمیکروبی جدایه های سالمونلا. مجله دامپزشکی ایران،15 (1)، 34-43
 • Ghalyanchilangeroudi, A., Hosseini, H., Morshed, R. 2018. Molecular Characterization and Phylogenetic Analysis of Avian Pox Virus Isolated from Pet Birds and Commercial Flocks in Iran. Slovenian Veterinary Research, 55 (4), 213-218
 • Nazarpak, H. H., Hosseini, H., Ghalyanchilangeroudi, A., Morshed, R. 2018. Molecular Epidemiology of Rotavirus A in Iranian Broiler Flocks. Indian Journal of Animal Sciences,12(88), 1335-1338
 • Mafigholami, N., Ghalyanchilangeroudi, A., Hosseini, H., Haghbin Nazarpak, H., Morshed, R. 2021. Detection and Molecular Characterization of Chicken Astrovirus from Broiler Flocks in Iran: The First Report. Iranian Journal of Virology. Has been submitted.

مقالات تألیفی دانشنامگی

 • ریما مرشد. آنفلوانزای مرغی، دانشنامه پزشکی، بنیاد دانشنامه نگاری ایران، 1393، 59-65

 • ریما مرشد. آنفلوانزای خوکی، دانشنامه پزشکی،   بنیاد دانشنامه نگاری ایران، 1393، 55-59

 • ریما مرشد. تب زرد، دانشنامه پزشکی، بنیاد دانشنامه نگاری ایران، 1393، 354-356

 • ریما مرشد. کمپیلوباکتریوز، دانشنامه پزشکی، بنیاد دانشنامه نگاری ایران، 1393، 812-815

 • ریما مرشد. عفونت‌های آربوویروسی، دانشنامه پزشکی، بنیاد دانشنامه نگاری ایران، 1393، 701-703

 • ریما مرشد. تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، دانشنامه پزشکی، بنیاد دانشنامه نگاری ایران، 1393، 346-349

 • ریما مرشد. نشانگان کاوازاکی، دانشنامه پزشکی، بنیاد دانشنامه نگاری ایران، 1393، 895-897

 • ریما مرشد. نشانگان تنفسی بسیار حاد، دانشنامه پزشکی بنیاد دانشنامه نگاری ایران، 1393، 880-883

 • ریما مرشد. کلامیدیوز پرندگان، دانشنامه پزشکی، بنیاد دانشنامه نگاری ایران، 1393 ،764-766

 • ریما مرشد. تب راجعه، دانشنامه پزشکی، بنیاد دانشنامه نگاری ایران، 1393، 351-354

 • ریما مرشد. گال، دانشنامه پزشکی، بنیاد دانشنامه نگاری ایران، 1393، 828-830

 • ریما مرشد، آذرمیدخت خیراندیش. همسانه و همسانه سازی، دانشنامه پزشکی بنیاد دانشنامه نگاری ایران، 1393، 965-970

 • ریما مرشد. بیماری‌های مرتبط با فرش، دانشنامه فرش، بنیاد دانشنامه نگاری ایران، پذیرفته شده برای چاپ

مقالات کنفرانس ها (داخلی /خارجی)

 • Morshed, R. and Peighambari, M. Distribution of sefA gene among Salmonella serovar Enteritidis isolates from poultry sources. Proceedings of the 15 th World Veterinary Poultry Congress Sept. 10-15, 2007, Beijing, China.                                                     

 • Morshed, R. and Peighambari, S. M. Genotypic studies of Salmonella enteritidis isolates from poultry. Proceedings of the First International Veterinary Poultry Congress of Iran, Feb. 19-20, 2008, Tehran, Iran. 

 • Morshed, R. and Peighambari, S. M. Identification of Salmonella serovar Enteritidis isolates from poultry sources by polymerase chain reaction.   Proceedings of the 1st International Congress of Food Hygiene (ICFH), April. 25-26, 2009, Tehran, Iran.          

 • Morshed, R. and Peighambari, S. M. Salmonella infections in poultry farms around Tehran. Proceedings of the 2th International Veterinary Poultry Congress, Feb. 20-21, 2010, Tehran, Iran.

 • Morshed, R. Ethic importance in veterinary. Proceedings of 16th Iranian veterinary congress, April. 27-29, 2010, Tehran, Iran.

 • Peighambari, S. M., Akbarian, R., Morshed, R. Characterization of Salmonella spp. isolates from poultry in Iran. Proceedings of the XIIth European Poultry Conference, August 23-27, 2010, Tours, France.

 • Peighambari, S. M., Akbarian, R., Morshed, R., Yazdani, A. Epidemiological Characteristics of Salmonella isolates from poultry in Iran. Proceeding of the 7th national congress of zoonotic diseases, May 17-19, 2011, Yasuj, Iran.

 • Morshed, R. Serogrouping and drug resistance analysis of salmonella spp. Isolates from broiler flocks. Proceedings of the 2th International Congress of veterinary pharmacology (ICVP), December, 13-14, 2011, Tehran, Iran.

 • ریما مرشد. بررسی مقایسه ای روش های کشت باکتریایی در جداسازی سالمونلا از نمونه های مدفوعی گله های طیور. دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی،20-21 آذر، سمنان، ایران.
 • Hosseini, H., Morshed, R. Genotyping of fowl adenovirus Isolates in Iran. Proceedings of the 4th International Veterinary Poultry Congress, Feb16-17, 2014, Tehran, Iran.

 • ریما مرشد. ذخیره خوارزمشاهی اولین دایره المعارف پزشکی به زبان پارسی. اولین همایش دانشنامه نویسی ایران، دی ماه  1387، ایران (مقاله کامل).
 • Morshed, R., Hosseini, H. Detection and Identification of Avian Hepatitis E Virus in Broiler Breeder Flock in Iran. Proceedings of the 5th International Veterinary Poultry Congress, Jan 31- Feb 1, 2016, Tehran, Iran.

 • Hosseini, H., Morshed, R. Detection of Avian Rotavirus from broiler Flocks in Iran. The 1st International and 4th National Congress of Enteric Pathogens, 2016, Tehran, Iran.

 • Hosseini, H., Bozorgmehri Fard, M. H., Charkhkar, S., Morshed, R. Molecular Epidemiology of Avian Infectious Bronchitis Virus in Iran. The 9th International Symposium on Avian Corona- and Pneumoviruses, 2016, Amsterdam, Netherland (Full paper).

 • Hosseini, H., Ghalyanchilangeroudi, A., Morshed, R., Najafi, H. Fowl Pox in Iran: Update Data On Phylogenetic Analysis. The 21th World Veterinary Poultry Association Congress, Sep 16-20, 2019, Bangkok, Thailand.

فعالیت‌های اجرایی

 • مسئول فنی شرکت آدینه وصل، 1382-1384

 • مسئول فنی شرکت اتحاد خزرشمال، 1385-1386

 • مشاور مرکز ملی تشخیص و آزمایشگاه‌های مرجع، سازمان دامپزشکی کشور، 1386-1387

 • عضو هیئت علمی پژوهشکده دانشنامه‌نگاری، 1387-تاکنون

 • مدیریت پژوهشی پژوهشکده دانشنامه‌نگاری، 1387-1390

 • عضو شورای علمی پژوهشکده دانشنامه‌نگاری، 1387-1390

 • عضو کمیته اجرایی پژوهشکده دانشنامه‌نگاری، 1388-1390

 • عضو کمیته منتخب پژوهشکده دانشنامه نگاری، 1388-1390

 • نماینده پژوهشکده دانشنامه نگاری در گزارش عتف، 1388-1390

 • عضو شورای علمی دانشنامه مشاغل خانگی، 1389-1390

 • عضو شورای علمی دانشنامه پزشکی، 1387-1393

 • نماینده پژوهشکده دانشنامه نگاری در گزارش عتف، 1392

 • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده دانشنامه‌نگاری، 1396-1397

 • عضو کمیته برنامه راهبردی پژوهشکده دانشنامه‌نگاری، 1396-1397

 • عضو هیئت تحریریه فصلنامه مطالعات دانشنامه‌نگاری، 1396

 • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده دانشنامه نگاری، 1400

طرح ‌های پژوهشی

 • فرهنگ جامع دامپزشکی (دو جلدی)

 • اپیدمیولوژی و طبقه بندی ژنوتیپ‌های ویروس برونشیت عفونی پرندگان در ایران

 • شناسایی مولکولی آدنوویروس عامل بیماری هپاتیت همراه با گنجیدگی در طیور ایران

کتاب

 • محمدحسن بزرگمهری فرد، حسین حسینی، ریما مرشد. بهداشت و مدیریت طیور (ترجمه)، پریور، تبریز، 1384

 • محمدحسن بزرگمهری فرد، ریما مرشد، حسین حسینی. راهنمای بیماری‌های طیور (ترجمه)، بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران، تهران، 1392

 • ریما مرشد. فرهنگ دامپزشکی، (گردآوری و ترجمه)، بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران، تهران، 1394

 • محمدحسن بزرگمهری فرد، ریما مرشد، حسین حسینی. راهنمای بیماری‌های طیور (ویراست دوم)، بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران، تهران، 1394

 • محمدحسن بزرگمهری فرد، ریما مرشد، حسین حسینی. راهنمای جیبی بیماری‌های طیور (تالیف)، پریور، تبریز، 1395

ویرایش علمی کتاب

 • احسان حیدری، فرحناز خسروی، کامبیز بنی‌هاشمی، ریما مرشد. تاریخ پزشکی؛ داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی (جلد اول)، بنیاد دانشنامه نگاری ایران، تهران، 1388

 • ریما مرشد، فرحناز خسروی، تاریخ پزشکی؛ داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی (جلد دوم)، بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران، تهران، 1389

 • ریما مرشد. تاریخ پزشکی؛ داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی (جلد سوم)، بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران، تهران، 1389

 • کامبیز بنی‌هاشمی، ریما مرشد. تاریخ پزشکی؛ داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی (جلد پنجم)، بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران، تهران، 1391

 • ریما مرشد، کامبیز بنی‌هاشمی. تاریخ پزشکی؛ داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی (جلد ششم)، بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران، تهران، 1391

 • ریما مرشد، علی احسان حیدری، کامبیز بنی‌هاشمی، مهلا آرین‌پور، روح‌انگیز نوروزی‌نیا. دانشنامه پزشکی، بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران، تهران، 1393

 • ریما مرشد. تاریخ پزشکی؛ داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی (جلد هفتم)، بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران، تهران، 1394

 • ریما مرشد، کامبیز بنی‌هاشمی. تاریخ پزشکی؛ داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی (جلد هشتم)، بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران، تهران، 1395

 • ریما مرشد. تاریخ واکسن و سرم در ایران، پژوهشکده دانشنامه‌نگاری ایران، پذیرفته برای چاپ

داوری کتاب

 • دانشنامه مرگ و مردن، شهریار پاشایی، پژوهشکده دانشنامه‌نگاری ایران

 • تاریخ واکسن وسرم در ایران، اسماعیل ذوقی، پژوهشکده دانشنامه‌نگاری ایران

شرکت در کارگاه ها

 • کارگاه کنترل بیماری گامبورو در ماکیان، چهاردهمین کنگره دامپزشکی، شرکت سوا، 2/12/85

 • کارگاه دانشنامه‌نویسی، بنیاد دانشنامه نگاری ایران، 30/7/87-1/8/87

 • کارگاه مهارت‌های ارتباطی مدیران، استانداری تهران، 30/3/88-1/4/88

 • کارگاه اصول فن ترجمه، بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران، 18/2/89-21/2/89

 • کارگاه معرفت شناسی اسلامی و فلسفه علم، طرح دانش‌افزایی و توانمندسازی اعضای هیئت علمی، دانشگاه شهید بهشتی، 31/4/91-9/5/91

 • کارگاه اصول تعلیم و تربیت اسلامی، طرح دانش‌افزایی و توانمندسازی اعضای هیئت علمی، دانشگاه شهید بهشتی، 30/3/94-1/4/94

 • کارگاه تاریخ تمدن اسلامی، طرح دانش‌افزایی و توانمندسازی اعضای هیئت علمی، دانشگاه شهید بهشتی، 6/4/94-9/4/94

 • کارگاه DNA SIS MAX 3.0 ، انستیتو پاستور ایران، 8/12/95-9/12/95

کلید واژه ها: ریما مرشد

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۴۰۱