مسعود رضایی

تعداد بازدید:۱۸۷۶

  رزومه در سیماپ 
   

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها  
  
    
 

صفحه انگلیسی

دریافت فایل رزومه فارسی 

مشخصات فردی

نام                        مسعود

نام خانوادگی           رضایی

مرتبه علمی             دانشیار

پست الکترونیک       mrezaei398 [at] gmail.com ، m.rezaei [at] ihcs.ac.ir

گروه پژوهشی علوم طبیعی

تحصیلات

استاد راهنما: دکتر سیدحمید موحد محمدی و دکتر علی اسدی 

عنوان رساله: بررسی راهکارهای به‌کارگیری و توسعه نظام یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی ایران

استاد راهنما: دکتر حسین شعبانعلی فمی

عنوان پایان‌نامه: بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی مروجان محلی در استان مرکزی

زمینه‌های پژوهشی

 • آموزش کشاورزی و محیط زیست
 • کارآفرینی در کشاورزی
 • توسعه پایدار

مقالات علمی‌

 • رضائی، م. و محمدی، د. (1390). بررسی عوامل موثر بر استفاده از فناوری اطلاعات توسط دانشجویان کشاورزی، فصلنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، دوره 27، شماره 2، 413-428.
 • رضائی، م. و باقری، ا. (1390). تحلیل سازه‌های تاثیرگذار بر پذیرش فناوری‌های دامپروری در میان گاوداران استان اردبیل، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 7(1)، 75-87.
 • رضائی، م. (1388). نظریه‌های رایج درباره پذیرش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 4(60)، 63-93.
 • رضائی، م.، انداده، غ.ر. و موسوی، س. (1390). بررسی عامل‌های تاثیرگذار بر کاربریی پایدار دانشجویان دامپروری از اینترنت براساس الگوی انتظار-تائید، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 19، 2-12.
 • رضائی، م. و حسین‌پور، ا. (1390). بررسی عوامل موثر بر تمایل دانشجویان دختر رشته کشاورزی به کارآفرینی: مطالعه موردی استان مازندران، مجله آموزش عالی ایران، سال چهارم، شماره اول، 207-227.
 • حسین‌پور، ا. و رضائی، م. (1389). بررسی نگرش دانشجویان کشاورزی به کارآفرینی، فصلنامه توسعه کارآفرینی، سال سوم، شماره دهم، 135-153.
 • رضائی، م. (1389). دانشنامه‌های الکترونیکی: مفاهیم، مزایا و معایب، فصلنامه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، دوره 16، شماره 1، پیاپی 60، 101-126.
 • رضائی، م. (1388). موانع توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان، فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، سال بیست و چهارم، شماره 3 (پیاپی 57)، 61-75.
 • رضائی، م.، موحد محمدی، ح.، اسدی، ع.، و کلانتری، خ. (1390). شناسایی سیاست‌های لازم برای توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 42-2، 1، 57-66.
 • رضائی، م.، موحد محمدی، ح. و اسدی، ع. (1388). بررسی مسایل توسعه آموزش مجازی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه اعضای هیات علمی، مجله آموزش عالی ایران، 2(2)، 159-174.
 • رضائی، م.، موحد محمدی، ح.، اسدی، ع.، و کلانتری، خ. (1388). بررسی صلاحیت‌های مورد نیاز اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی برای تدریس در نظام یادگیری الکترونیکی، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 2-40(3)، 189-179.
 • رضائی، م.، موحد محمدی، ح.، اسدی، ع.، و کلانتری، خ. (1388). بررسی راهکارهای توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 10، 10-21.
 • رضائی، م. و حسین‌پور، ا. (1394). بررسی مهارت‌های پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، فصلنامه پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، شماره 1، پیاپی 29، 1-16.
 • رضائی، م.، عباسی، ع.، و موسوی، س. (1392). تجربه‌ی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه‌های تهران و تربیت مدرس، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 25، 89-100.
 • اسدالهی، م.، شمس، ع.، و رضائی، م. (1393). نقش تجربه پژوهشی بر خودکارآمدی دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد (دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان)، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 31، 58-70.
 • رضائی، م.، شعبانعلی فمی، ح. و رضوانفر، ا. (1389). بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی مروجان محلی در استان مرکزی، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 2-41، شماره 3، 369-378.
 • حجازی، ی. و رضائی، م. (1394). دیدگاه دانشجویان و دانش‌آموختگان درباره برنامه‌های درسی رشته‌های کشاورزی، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 33، 28-46.   
 • حجازی، ی. و رضائی، م. (1395). رابطه‌ی عامل‌های آموزشی با سبک‌های یادگیری دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران ، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 37، 32-48.
 • رضائی، م. (1395). رابطه‌ی بین هوش هیجانی و توانایی کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 39، 28-40.
 • رضائی، م. و خدایی‌مطلق، م. (1396). بررسی میزان آگاهی، نگرش و رفتار دانشجویان کشاورزی درباره توسعه پایدار، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، 19(1)، 181-195.
 • حجازی، ی. و رضائی، م. (1385). بررسی عوامل موثر بر استفاده دانشجویان کشاورزی از منابع کتابخانه، مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی، سال سی و ششم، شماره 1 و 2، 207-221.  
 • رضائی، م. و ابطحی، ف. (1399). واکاوی رابطه‌ی بین سرمایه روان‌شناختی و گرایش به خوداشتغالی دانشجویان کشاورزی دانشگاه اراک. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 16(2)، 63-76.
 • رضائی، م. (1398). رابطه‌ی بین خوش‌بینی و شور کارآفرینی با قصد کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 11(49)، 145-160.
 • رضائی، م. (1398). رابطه‌ی بین خودکارآمدی کارآفرینانه و نیت کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 50(2)، 409-419.
 • رضائی، م. (1398). رابطه‌ی بین مهارت‌های اجتماعی و نگرش به کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران. راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، 6(11)، 34-44.
 • حجازی، ی. و رضائی، م. (2015). بررسی عوامل بازدارنده کارآفرینی در بین فارغ‌التحصیلان کشاورزی و منابع طبیعی: مطالعه موردی در بوشهر، ایران. مجله مطالعات اقتصادی و رفتاری، 7(5)، 133-126.
 • رضائی، م. و باقری، ا. (2011). تحلیل تطبیقی ویژگی‌های پذیرندگان و نپذیرندگان تلقیح مصنوعی در استان اردبیل، ایران. مجله غذا و کشاورزی امارات، 23(5)، 466-472.
 • رضائی، م. و شمس، ا. (2011). رابطه اضطراب اینترنتی، خودکارآمدی اینترنتی، هویت اینترنتی و استفاده از اینترنت: مورد دانشجویان کشاورزی. مجله بین‌المللی علوم کاربردی، 13(8)، 1852-1859.
 • رضائی، م. (2009). چالش‌های توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی ایران. مجله برخط آموزش از دور ترکیه، 10(4)، 80-90.
 • رضائی، م.، موحد محمدی، ح.، اسدی، ع.، و کلانتری، خ. (2008). پیش‌بینی بکارگیری یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی با استفاده از مدل پذیرش فناوری. مجله برخط آموزش از دور ترکیه، 9(1)، 85-95.
 • رضائی، م. و شعبانعلی فمی، ح. (2009). توسعه مقیاس اندازه‌گیری انگیزش مروجان محلی نسبت به فعالیت‌های ترویج کشاورزی. مجله علوم کشاورزی میسور، 43(3)، 506-511.
 • رضائی، م. و زمانی میاندشتی، ن. (2013). رابطه بین خودکارآمدی پژوهشی، اضطراب پژوهشی و نگرش نسبت به پژوهش: مطالعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی. مجله بین‌المللی مطالعات آموزش و تدریس، 3(4)، 69-78.
 • رضائی، م. و شمس، ا. (2014). همبسته‌های اضطراب اینترنتی دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان، ایران. مجله بین‌المللی مطالعات آموزش و تدریس، 4(1)، 63-70.
 • شعبانعلی فمی، ح.، کلانتری، خ. و رضائی، م. (2004). مهارت‌های ارتباطی کارکنان ترویج در استان مرکزی، ایران: مطالعه تحلیلی. مجله علوم کشاورزی میسور، 38(2)، 248-257.
 • شعبانعلی فمی، ح.، رضائی، م.، رحیم‌زاده، م.، رستمی، ف. و یعقوبی، م. (2008). تأثیر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات بر مهارت‌های ارتباطی مدیران ترویج کشاورزی: مطالعه موردی در استان مرکزی ایران. مجله مدیریت ترویج کشاورزی، 9(1)، 13-21.
 • رضائی، م. (1395). تاثیر هوش هیجانی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه اراک. فصلنامه کارآفرینی در کشاورزی، جلد سوم، شماره چهارم، 71-87.
 • رضائی، م. (1394). صرفه‌جویی در زمان در کسب‌وکارهای خانگی. ماهنامه کار و جامعه، 187، 18-26.
 • رضائی، م. (1389). تعیین نیازهای آموزشی مددکاران ترویج. دو ماهنامه علمی ترویجی جهاد، سال 29، شماره 296-295، 112-129.
 • رضائی، م. (1388). چارچوب عمومی ترویج کشاورزی. دو ماهنامه علمی ترویجی جهاد، سال 28، شماره 288-287، 70-87.
 • رضائی، م. (1388). مدل مفهومی فرصت‌ها و چالش‌های یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی. دو ماهنامه علمی ترویجی جهاد، سال 28، شماره 290-289، 108-132.
 • رضائی، م. (1386). نظام آموزش دهیاری‌ها: فرصت‌ها و تهدید‌ها. ماهنامه دهیاری‌ها، سال پنجم، شماره 24، 27-31.
 • شعبانعلی فمی، ح.، رستمی، ف. و رضائی، م. (1383). راهبردهای بهسامانی نظام ترویج کشاورزی در آسیا (قسمت اول). دو ماهنامه علمی ترویجی جهاد، سال 24، شماره 262.
 • شعبانعلی فمی، ح.، رستمی، ف. و رضائی، م. (1383). راهبردهای بهسامانی نظام ترویج کشاورزی در آسیا (قسمت دوم). دو ماهنامه علمی ترویجی جهاد، سال 24، شماره 263، 3-9.
 • شعبانعلی فمی، ح. و رضائی، م. (1383). بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات برای خدمات ترویج کشاورزی در آسیا. دو ماهنامه علمی ترویجی جهاد، 24، 265.  
 • شعبانعلی فمی، ح. و رضائی، م. (1382). چارچوب عمومی تامین منابع مالی ترویج کشاورزی (قسمت اول). دو ماهنامه علمی ترویجی جهاد، 23، 259، 5-12.
 • شعبانعلی فمی، ح. و رضائی، م. (1382). چارچوب عمومی تامین منابع مالی ترویج کشاورزی (قسمت دوم). دو ماهنامه علمی ترویجی جهاد، 23، 260، 18-25.
 • شعبانعلی فمی، ح. و رضائی، م. (1381). شناخت انگیزش کارکنان ترویج و تحقیق. دام، کشت و صنعت، 3(37)، 46-49.
 • شعبانعلی فمی، ح. و رضائی، م. (1382). تمرکززدایی ترویج کشاورزی. دام، کشت و صنعت، 1، 39-44.     
 • رضایی، م. و شمس، ع. (1381). خصوصی‌سازی ترویج کشاورزی. ماهنامه کشاورزی دام کشت و صنعت.
 • رضائی، م. (1395). بازاریابی کسب‌وکارهای خانگی. ماهنامه کار و جامعه، 195، 25-38.

مقالات دانشنامه‌ای

 • رضائی، م. (1388). کارآفرینی دانشگاهی. دانشنامه کارآفرینی (دبیر علمی: جهانگیر یدالهی فارسی)، جلد دوم، ص.ص. 1042-1047، تهران، بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران.
 • رضائی، م. (1388). موانع کارآفرینی در کشاورزی. دانشنامه کارآفرینی (دبیر علمی: جهانگیر یدالهی فارسی)، جلد دوم، ص.ص. 1362-1368، تهران، بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران.
 • رضائی، م. (1394). تعاونی فرش. دانشنامه تعاون (دبیر علمی: خلیل کلانتری)، جلد اول، ص.ص. 373-375، تهران، فرهنگ دهخدا.
 • رضائی، م. (1394). تعاونی صنایع دستی. دانشنامه تعاون (دبیر علمی: خلیل کلانتری)، جلد اول، ص.ص. 353-356، تهران، فرهنگ دهخدا.
 • رضائی، م. (1394). کلود هانری دو سن‌سیمون. دانشنامه تعاون (دبیر علمی: خلیل کلانتری)، جلد اول، ص.ص.  885-890، تهران، فرهنگ دهخدا.
 • رضائی، م. (1395). تامین مالی کسب‌وکار خانگی. دانشنامه کسب‌وکار خانگی (دبیر علمی: جهانگیر یدالهی فارسی)، ص.ص. 238-242، تهران، بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران.
 • رضائی، م. (1395). نفوذ در بازار. دانشنامه کسب‌وکار خانگی (دبیر علمی: جهانگیر یدالهی فارسی)، ص.ص. 981-986، تهران، بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران.

مقالات کنفرانس‌ها و همایش‌ها

 • رضائی، م. و زمانی میاندشتی، ن. (1382). نشریات ترویجی الکترونیک رویکردی نوین در توسعه روستایی. همایش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا، 309-317، پژوهشکده الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، 5 و 6 اسفندماه 1382، تهران.
 • رضائی، م. (1386). استلزامات ترویج کشاورزی در مدیریت منابع طبیعی جهت دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی. همایش مدیریت پایداری فناوری، تولید، تامین و مصرف نهاده‌های کشاورزی، 61، وزارت جهادکشاورزی، 9 بهمن 1386، تهران.
 • رضائی، م. (1389). دانشنامه‌های الکترونیکی: دریچه‌ای نوین در دنیای دانشنامه‌نویسی. اولین همایش دانشنامه‌نویسی در ایران، بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران.  
 • رضائی، م. (1388). انگیزه‌های مروجان محلی برای مشارکت در فعالیت‌های ترویج کشاورزی. سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران، 11و 12 اسفندماه، 145، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • اسدالهی، م.، شمس، ع.، و رضائی، م. (1393). تاثیر گذراندن پایان‌نامه بر خودکارآمدی فارغ‌التحصیلان کشاورزی (مورد مطالعه: دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان). پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران و اولین کنفرانس بین‌المللی خدمات مشاوره‌ای روستایی در آسیا و اقیانوسیه، 11-13 شهریور 1393، دانشگاه زنجان.
 • خدایی‌مطلق، م.، رضائی، م. و بهرامی، م.ر. (1394). میزان سطح آگاهی مرغداران درباره تنش حرارتی. همایش پژوهش‌های نوین در علوم دامی، 6 و 7 خرداد ماه 1394، دانشگاه بیرجند.
 • خدایی‌مطلق، م.، رضائی، م.، اقبالیان، ع.ر. و بهرامی، م.ر. (1395). بررسی وضعیت بیمه گاوداری‌های نیمه صنعتی شهرک لبن استان قم. همایش ملی پژوهش‌ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبزیان، 22 اردیبهشت 1395، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 • موحد محمدی، ح. و رضائی، م. (1382). ارزیابی درونی رهیافتی مشارکتی به منظور بهبود مستمر کیفیت در آموزش عالی کشاورزی: مطالعه موردی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران. همایش ارزیابی درونی، دانشگاه تهران.
 • رضائی، م. (1395). بررسی رابطه‌ی بین سرمایه اجتماعی و خودکارآمدی کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی. اولین همایش ملی کشاورزی و کارآفرینی، تهران، 20 بهمن 95، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، 1-10.   
 • رضائی، م. و رحمتی، س. (1397). بررسی رابطه‌ی بین سرمایه اجتماعی و قصد کارآفرینانه دانشجویان کارشناسی‌ارشد کشاورزی، هفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست پایدار، همدان، 3 الی 5 شهریور 97، 1-9، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا.
 • رحمتی، س. و رضائی، م. (1397). بررسی رابطه‌ی بین هنجار اجتماعی و نگرش به کارآفرینی دانشجویان کشاورزی، هفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست پایدار، همدان، 3 الی 5 شهریور 97، 1-7، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا.
 • رضائی، م. (1397). محرک‌ها و موانع انتقال دانش از علوم انسانی به صنعت: مروری بر تجربه‌های جهانی. همایش علوم انسانی، صنعت و تولید، تهران، 5 و 6 اسفند 97، 205-227، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • رضائی، م. (1399). کرونا و مسئله فقر. اولین همایش ابعاد انسانی-اجتماعی کرونا، تهران، 10 الی 13 خرداد 99، 73-75، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • رضائی، م. (1399). کرونا و محیط‌زیست. سخنرانی هفته پژوهش، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

تألیف کتاب

 • رضائی، م.، شیخ، ج. و ظریفیان، ش. (1387). ارزشیابی آموزش کشاورزی. تهران: نشر آموزش کشاورزی.
 • رضائی، م. (1388). دانشنامه‌های الکترونیکی. تهران: بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران.
 • رضائی، م. (1390). فرهنگ اصطلاحات توسعه روستایی. تهران: بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران.
 • رضائی، م. (1391). فرهنگ آموزش بزرگسالان. تهران: بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران.

ویراستاری کتاب

 • یدالهی فارسی، ج.، محمدکاظمی، ر. و کیاکجوری، ک. (1392). فرهنگ کارآفرینی. ویراستار علمی: مسعود رضایی،  تهران: بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران.
 • شعبانعلی فمی، ح. (1395). فرهنگ مدیریت منابع طبیعی. ویراستار علمی: مسعود رضایی،  تهران: بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران.
 • حجازی، ی. (1395). فرهنگ ارزیابی کیفیت در آموزش عالی. ویراستار علمی: مسعود رضایی،  تهران: بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران.

سوابق و فعالیت‌های اجرایی

 • مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1397-ادامه دارد)
 • عضو هیئت ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • عضو شورای انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • دبیر شورای راهبردی و نظارت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده دانشنامه‌نگاری
 • سرپرست معاونت پژوهشکده دانشنامه‌نگاری (1397-1397).
 • معاون پژوهشی بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران (1395-1397)
 • مدیر پژوهشی بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران (1390-1392)
 • همکار اداره ترویج شرکت سهامی شیلات ایران (1380)
 • برنامه‌ریز آموزشی در موسسه آموزشی گام دانش (1380)
 • همکار دفتر نظارت و ارزیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(1382)
 • همکار دفتر نظارت و ارزشیابی وزارت جهاد کشاورزی(1380 تا 1386)
 • همکار شرکت مهندسین مشاور طرح و منظر (1383)
 • عضو هیات علمی بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران (1387)
 • عضو کمیته اجرایی ارزیابی عملکرد بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران (1388)
 • عضو کمیته ترفیع بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران (92-1390)
 • نماینده بنیاد در مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی (1388)
 • پژوهشگر برتر بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران (1388، 1389 و 1392)
 • عضو انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران
 • عضو شورای پژوهشی بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران  (92-1390)
 • عضو شورای علمی دانشنامه کسب‌وکار خانگی
 • عضو شورای علمی دانشنامه انرژی
 • عضو شورای علمی دانشنامه آموزش عالی
 • عضو شورای علمی دانشنامه آموزش‌های علمی کاربردی
 • عضو شورای علمی دانشنامه آموزش‌‌وپرورش

طرح‌‌های پژوهشی

عنوان

موسسه اجرای طرح

وضعیت

بررسی نیازهای آموزشی مددکاران ترویج

وزارت جهادکشاورزی

پایان یافته

طرح ارزیابی برنامه‌های آموزش کشاورزی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

پایان یافته

سیمای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عشایر شهرستان کرج

جهادکشاورزی کرج

پایان یافته

ارزشیابی سریال تلویزیونی آهوی ماه نهم

وزارت جهادکشاورزی

پایان یافته

بررسی عوامل موثر بر نوع و میزان استفاده دانشجویان دانشکده کشاورزی از منابع کتابخانه

دانشگاه تهران

پایان یافته

بررسی مقایسه‌ای مهارت‌های ارتباطی کارشناسان و مروجان دولتی در استان مرکزی

دانشگاه تهران

پایان یافته

ارزیابی درونی گروه ترویج و آموزش کشاورزی

دانشگاه تهران

پایان یافته

طراحی نظام دانش و اطلاعات کشاورزی مربوط به نظام دامپروری

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

پایان یافته

طرح تدوین نظام جامع آموزش دهیاری‌ها

پژوهشکده علوم انسانی جهاد دانشگاهی

پایان یافته

ارزشیابی عملکرد برنامه چهارم توسعه (بخش آموزش و تجهیز نیروی انسانی سال 1384)

وزارت جهادکشاورزی

پایان یافته

ارزشیابی دوره علمی-کاربردی تولید و فرآوری خرما مجتمع‌های آموزشی جهادکشاورزی استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و جیرفت و کهنوج

وزارت جهادکشاورزی

پایان یافته

ارزشیابی دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان مجتمع آموزشی جهادکشاورزی استان فارس

وزارت جهادکشاورزی

پایان یافته

ارزیابی درونی گروه خاکشناسی

دانشگاه تهران

پایان یافته

ارزشیابی فعالیت‌های ترویج و نظام بهره‌برداری در استان‌های مختلف(خوزستان، هرمزگان، فارس و...)

وزارت جهادکشاورزی

پایان یافته

بررسی دیدگاه اعضای هیات علمی بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی و بنیاد دایره‌المعارف اسلامی درباره دایره‌المعارف‌‌های الکترونیکی

بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران

پایان یافته

فرهنگ توصیفی اصطلاحات توسعه روستایی

بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران

پایان یافته

فرهنگ آموزش بزرگسالان

بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران

پایان یافته

تدوین برنامه راهبردی دوم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پایان یافته

تحلیل رابطه‌ی اخلاق محیط‌زیستی با رفتار صرفه‌جویی در مصرف انرژی: کاربرد نظریه کنش عقلانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

در حال اجرا

راهنمایی یا مشاوره پایان‌نامه

عنوان پایان‌نامه

نام دانشجو

مسئولیت

دانشگاه

بررسی ارتباط بین تجربه و خودکارآمدی پژوهشی فارغ­التحصیلان کارشناسی ارشد (مورد مطالعه: دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان)

مهدیه اسدالهی

مشاور

زنجان

بررسی رابطه‌ی بین سرمایه اجتماعی و خودکارآمدی کارآفرینانه با قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

مائده منصوری

راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

بررسی رابطه‌ی بین مهارت‌های اجتماعی و هنجار اجتماعی با نگرش به کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران

سمیرا رحمتی

راهنما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

تدریس

عنوان درس

دانشگاه

دانشکده/پردیس

مقطع

مبانی پیشرفته کارآفرینی

تهران

کارآفرینی

کارشناسی‌ارشد

روش تحقیق در کارآفرینی

تهران

کارآفرینی

کارشناسی‌ارشد

نظریه‌های کارآفرینی

تهران

پردیس البرز

کارشناسی‌ارشد

تحلیل محیط کسب‌وکار

تهران

پردیس البرز

کارشناسی‌ارشد

توسعه محصول جدید

خوارزمی

مدیریت

کارشناسی‌ارشد

مدیریت پروژه‌های کسب‌وکار الکترونیک

خوارزمی

مدیریت

کارشناسی‌ارشد

استقرار کسب‌وکار

خوارزمی

مدیریت

کارشناسی‌ارشد

مبانی کارآفرینی

الزهرا

-

کارشناسی

کلید واژه ها: آموزش کشاورزی مسعود رضایی دانشگاه تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دانشنامه نگاری

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۴۰۱