آندیا نعمتی

تعداد بازدید:۱۵۵۷

  رزومه در سیماپ 
   

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها 
   
    
 

صفحه انگلیسی

دریافت فایل رزومه فارسی

مشخصات فردی

نام                        آندیا

نام خانوادگی           نعمتی

مرتبه علمی             استادیار

پست الکترونیک      a.nemati [at] ihcs.ac.ir ، andyanemati [at] yahoo.com

گروه پژوهشی علوم تجربی

تحصیلات

استاد راهنما:

عنوان رساله: سنتز، شناسایی و ساختار بلوری جفت­یون­های انتقال پروتون و ترکیبات آنها با Ga(III)، Bi(III)، Fe(III)، Ba(II)، Sr(II) و Ca(II).

استاد راهنما:

عنوان پایان‌نامه: بررسی و مطالعۀ سنتز زئولیت­های سیلیکالیت-1 و ZSM-5 سیلیس­بالا با نسبت­های مختلف Si/Al2.

زمینه‌های پژوهشی

مقاله و مجموعه مقاله

 • H. Aghabozorg, M. Ghadermazi, A. Nemati; Crystal Structure of a Novel Proton Transfer Compound: Propane-1,3-diaminium Pyridine-3,5-dicarboxylate Monohydrate; Analytical Sciences, 2006, 22, x233-x234.

 • H. Aghabozorg, A. Nemati, Z. Derikvand, M. Ghadermazi; Piperazinediium bis[bis(pyridine-2,6-dicarboxylato)ferrate(III)] monohydrate, Acta Cryst. E, 2007, E63, m2921.

 • H. Aghabozorg, Z. Derikvand, A. Nemati, M. Ghadermazi, J. Attar Gharamaleki; Sesqui(piperazinediium)(5-carboxypyridine-2-carboxylato)bis(pyridine-2,5- dicarboxylato) cadmate(II) trihydrate; Acta Cryst. E, 2007, E63, m3140-m3141.

 • H. Aghabozorg, Z. Derikvand, A. Nemati, M. Ghadermazi; Tetraaqua(pyridine-2,5-dicaboxylato-K2NLO2-)nickel(II) monohydrate; Acta Cryst. E, 2007, E63, m292.

 • H. Aghabozorg, Z. Derikvand, A. Nemati, Z. Bahrami, J. Attar Gharamaleki; Poly[piperazinediium[aquabis(μ-pyridine-2,5-dicarboxylato)zincate]dehydrate]; Acta Cryst. E, 2008, E64, m111.

 • M. Rafizadeh, Z. Derikvand, A. Nemati; 2,6-diaminopyridinium bis(4-hydroxypyridine -2,6-dicarboxylato-k3O2,N,O6-)ferrate(III) dehydrate; Acta Cryst. E, 2008, E64, m1300-m1301.

 • Z. Derikvand, H. Aghabozorg. A. Nemati, M. Ghadermazi, J. Attar Gharamaleki; Tris(piperazinediium)bis[tris(pyridine-2,6-dicarboxylato)neodymate(III)]15.33-hydrate; Acta Cryst. E, 2008, E64, m350-m351.

 • H. Aghabozorg, A. Nemati, Z. Derikvand, M. Ghadermazi; Poly[piperazinediium[[aquabismuthate(III)]di-μ-pyridine-2,6-dicarboxylato-bismuthate(III)-di-μ-pyridine-2,6-dicarboxylato]monohydrate]; Acta Cryst. E, 2008, E64, m374.

 • H. Aghabozorg, A. Nemati, Z. Derikvand, M. Ghadermazi, S. Daneshvar; Poly[triaqua-μ4-pyridine-3,5-dicarboxylato-barium(II)], Acta Cryst. E, 2008, E64, m375.

 • M. Rafizadeh, A. Nemati, Z. Derikvand; Hemipiperazinediium bis(pyridine-2,6-dicarboxylato)gallate(III)pyridine-2,6-dicarboxylic acid dehydrate; Acta Cryst. E, 2008, E64, m1298-m1299.

 • H. Aghabozorg, A. Nemati, Z. Derikvand, M. Ghadermazi, S. Daneshvar; Poly[tetraaqua-μ3-pyridine-3,5-dicarboxylato-strontium(II)], Acta Cryst. E, 2008, E64, m376.

 • H. Aghabozorg, S. Daneshvar, A. Nemati; Tetrakis(2,4,6-triamino-1,3,5-triazin-1-ium)tris(pyridine-2,6-dicarboxylato)calcate(II) hexahydrate, Acta Cryst. E, 2008, E64, m1063-m1064.

 • M. Derakhshandeh, Z. Derikvand, A. Nemati, H. Stoeckli-Evans, 2,9-Dimethyl-1,10- phenanthroline-1-ium(6-carboxy-4-hydroxypyridine-2-carboxylato-k3O2,N,O6)(4-hydroxypyridine-2,6-dicarboxylato-k3O2,N,O6)nickelate(II) 2.35hydrate: a proton transfer compound;   Acta Cryst. E, 2010, E66, m1084-m1085.

 • Z. Derikvand, G.R. Talei, H. Aghabozorg, M.M. Olmstead, A. Azadbakht, A. Nemati, J. Attar Gharamaleki; Synthesis, Crystal Structure, Spectroscopic, Electrochemical and Antimicrobial Properties of Cu(II) Complex with the Mixed Ligands of 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline and 4-hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid; Chinese Journal of Chemistry; 2010, 28 (11), 2167-2173.

 • M. Gharagozlou, V. Langer, A. Nemati; Hexaaquazinc(II) bis[tris(3-carboxypyridine-2-carboxylato)zincate(II)]; Acta Cryst. E, 2010, E66, m1606-m1607.

 • Z. Derikvand, A. Nemati, A. Shokrollahi, F. Zarghampour; Synthesis, characterization, spectroscopic, crystal structures and solution studies of two coordination compounds of zinc (II) and iron (III) based on chelidamic acid and acridine; Inorganica Chimica Acta, 2012, 392, 362-373.

 • Z. Derikvand, H. Stoeckli-Evans, A. Nemati; 2, 9-Dimethyl-1, 10-phenanthrolin-1-ium (6-carboxy-4-hydroxypyridine-2-carboxylato-κ3O2, N, O6)(4-hydroxypyridine-2, 6-dicarboxylato-κ3O2, N, O6) zincate (II) 2.35-hydrate; Acta Cryst E; 2012, E68 (1), m31-m32.

 • E. Motieiyan, M. Ghadermazi, A. Nemati, N. Ghasemi, M.R. Silva, A. Shokrollahi, J. Karami Arokhloo; Synthesis, X-ray crystal structure, and solution studies of two novel supramolecular coordination polymers of barium (II) and copper (II) based on chelidamic acid; Monatshefte für Chemie-Chemical Monthly, 2013, 144 (8), 1141-1151.

 • H. Adibi, S. Abdolmaleki, N. Shahabadi, A. Golabi, M. Mahdavi,S. Zendehcheshm, M. Ghadermazi, M. Ansari, H. Amiri Rudbari,G. Bruno, A. Nemati; Investigation of crystallographic structure, in vitro cytotoxicity and DNA interaction of two La(III) and Ce(IV) complexes containing dipicolinic acid and 4-dimethylaminopyridine; Polyhedron, 2019, 163, 20–32.

 • Z. Derikvand, A. Nemati, A. Azadbakht; Synthesis, Characterization, Crystal Structure and Supramolecular Interaction of a New Proton Transfer Compound: 2-Amino-pyrazinium-4-hydroxypyridinium-2,6-dicarboxylate; Russian Journal of Physical Chemistry A; 2019, Vol. 93, No. 10, pp. 2061–2066.

 • Z. Derikvand, S. Akbari, G. Kouchakzadeh, A. Azadbakht and A. Nemati; High Performance Removal of Azo and Cationic Dyes Pollutants with Mn-Aluminophosphate Particles: Kinetics, Thermodynamics, and Adsorption Equilibrium Studies; Russian Journal of Physical Chemistry A, 2019, Vol. 93, No. 13, pp. 2604–2612.

 • تاریخچۀ سنگ لاجورد و نقش شیمی در کشف حقایق آن؛ آندیا نعمتی؛ تاریخ علم، دورۀ 18، شمارۀ 1، بهار و تابستان 1399، ص 279-259.

 • ترکیبات شیمیایی مؤثر و نقش آنها در مبارزه با ویروس کرونا؛ آندیا نعمتی، خلاصه مقالات همایش مجازی ابعاد انسانی- اجتماعی مسئلۀ کرونا در ایران، پژوهشکده دانشنامه نگاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ 1399، ص 191.

 • مروری بر تاریخچۀ ترکیبات ضدعفونی کننده و تأثیر آن بر ویروس کرونا؛ آندیا نعمتی؛ معرفت و محنت، جستارهایی از علوم انسانی دربارۀ کرونا؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1399، ص 195-181.

سمینار و سخنرانی

 • سنتز و تعیین ساختار بلوری دیمری از کلسیم و یک ترکیب انتقال پروتون حاصل از پروپان-3،1- دی آمین و پیریدین-5،3- دی کربوکسیلیک اسید؛ آ. نعمتی، ز. دریکوند، م. قادرمرزی، ح. آقابزرگ؛ پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی­شناسی ایران، 1386، مشهد، ایران.

 • سنتز، شناسایی و تعیین ساختار بلوری یک پلیمر کئوردیناسیون با استفاده از پیریدین-6،2- دی کربوکسیلیک اسید و Nd(III)؛ ز. دریکوند، آ. نعمتی، م. قادرمرزی، ح. آقابزرگ؛ پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی­شناسی ایران، 1386، مشهد، ایران.

 • سنتز و تعیین ساختار بلوری یک ترکیب انتقال پروتون از پیپرازین و پیریدین-2و6- دی کربوکسیلیک اسید با گالیم (3+)؛ م. رفیع‌زاده، آ. نعمتی، ز. دریکوند؛ شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی­شناسی ایران، 1387، رشت، ایران.

 • سنتز، شناسایی و تعیین ساختار بلوری و مولکولی کمپلکس Fe(II) به دست آمده از ترکیب انتقال پروتون پیریدینیوم-2و6- دی آمین-4- هیدروکسی پیریدین- 2،6- دی کربوکسیلات؛ ز. دریکوند، م. رفیع­زاده، آ. نعمتی؛ شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی­شناسی ایران، 1387، رشت، ایران.

 • سنتز، شناسایی و تعیین ساختار بلوری و مولکولی کمپلکس Cu(II) با استفاده از 9،2- دی متیل-10،1- فنانترولین و 4- هیدروکسی پیریدین-6،2- دی کربوکسیلیک اسید؛ ز. دریکوند، آ. نعمتی، ح. آقابزرگ، م. اولمشتد؛ شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی­شناسی ایران، 1387، رشت، ایران.

 • سنتز، شناسایی و تعیین ساختار بلوری یک پلیمر کئوردیناسیون با استفاده از پیریدین-6،2- دی کربوکسیلیک اسید و Gd(III)؛ ز. دریکوند، آ. نعمتی، ح. آقابزرگ، م. قادرمزی؛  شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی­شناسی ایران، 1387، رشت، ایران.

 • سنتز، شناسایی مجموعه­ای از زئولیت­های ZSM-5 با استفاده از تتراپروپیل­آمونیوم برمید به عنوان عامل قالب­گذار؛ م. ع. سیدسجادی، آ. نعمتی، ل. اسماعیلی؛ مواد کاربردی: ساخت، خصوصیات و کاربرد؛ 2002، اوکراین، کیف.

 • ترکیبات شیمیایی مؤثر و نقش آنها در مبارزه با ویروس کرونا؛ آندیا نعمتی؛ همایش مجازی ابعاد انسانی – اجتماعی مسئلۀ کرونا در ایران، پژوهشکده دانشنامه نگاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ایران، تهران، 1399 (سخنرانی).

 • مروری بر نقش دیرینۀ مس در زندگی و سلامت انسان و مبارزه با ویروس کرونا؛ آندیا نعمتی، نشست تخصصی تجربه­های علوم انسانی و هنر در جامعۀ کنونی(هفتۀ پژوهش)؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ایران، تهران، 1399 (سخنرانی).

کتاب و طرح پژوهشی

 • ترجمۀ فارسی کتاب "دانشنامۀ فشردۀ پپتیدها (انتشارات جان وایلی)"، 1394، بنیاد دانشنامه نگاری ایران، وزارت علوم، تحقیقات وفناوری (طرح پژوهشی).

 • ترجمۀ فارسی کتاب "فرهنگ علوم فناوری نانو، کلوئید و سطح مشترک (انتشارات جان وایلی)"، 1398، نشر چهار درخت، بیرجند (طرح پژوهشی).

 • ترجمۀ فارسی کتاب "دانشنامۀ بسپارها در صنعت (انتشارات جان وایلی)"، در حال طی مراحل چاپ (طرح پژوهشی).

 • ترجمۀ فارسی کتاب " فرهنگ شیمی آکسفورد 1 (انتشارات دانشگاه آکسفورد)"، طرح پژوهشی جاری.

سابقۀ کار

 • سه سال و نیم کار در بخش تحقیقات و کنترل کیفیت در کارخانۀ داروسازی (82-1381، 88-1386).

 • عضو هیأت علمی بنیاد دانشنامه نگاری ایران، پژوهشکده دانشنامه نگاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1389-  ).

کلید واژه ها: آندیا نعمتی

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۴۰۱