آثار چاپ‌شده

تصویر جلدعنواننگارنده
 
77.pngدانشنامه عصب-روان شناسی زبانمهلا آرین پور
78.jpgخلاصه مقالات همایش مجازی ابعاد انسانی- اجتماعی مسئله کرونا در ایران-
8.jpgروان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ورزش‍ی‌ (م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌)م‍ح‍م‍دک‍اظم‌ واع‍ظ م‍وس‍وی‌
81.jpgدانشنامه آموزش‌های علمی- کاربردیزیر نظر شورای علمی دانشنامه آموزش‌های علمی- کاربردی
82.jpgدایرة‌المعارف آموزش عالیزیر نظر شورای علمی دایرة‌المعارف آموزش‌عالی
83.jpgدانشنامه مطالعات بین‌المللی ورزشی (دوجلدی)زیر نظر گروه مترجمان
9.jpgگ‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ب‍رای‌ ت‍اری‍خ‌اح‍م‍د ب‍ی‍رش‍ک‌
نمایش ۸۱ تا ۸۷ مورد از کل ۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۴۰۲