آثار چاپ‌شده

تصویر جلدعنواننگارنده
 
5.pngفرهنگ فارسی برای جهان‌گردانناهید مكنون، پریسا كریمی، بهروز بیرشك
50.jpgفرهنگ فرش دستبافسیدجلال‌الدین بصام
69.jpgفرهنگ مدیریت منابع طبیعی‏‫حسین ش‍ع‍ب‍ان‍ع‍ل‍ی‌‌ف‍م‍ی‌، با همکاری سیده‌مرضیه رازقی
601.jpgنمایه موضوعی «قانون در طب»: اندام، بیماری، دارو [ابوعلی سینا]محترم علائی‌بخش
40.jpgواژه‌نامه آموزش عالی: فارسی - انگلیسی، انگلیسی - فارسیاصغر اسمعیلی، عربعلی رضائی
32.pngواژه‌نامه ریاضی: فارسی - انگلیسی، انگلیسی - فارسی، نام‌نامهشورای علمی ریاضی
4.jpgواژه‌ن‍ام‍ه‌ ک‍ی‍ه‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌م‍وس‍ی‌ اک‍رم‍ی‌
48.jpgچهره‌های نامدار آندلسبا همکاری بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران، دانشگاه ادیان و مذاهب و موسسه مطالعات و پژوهش‌های تاریخ خاورمیانه
52.jpgکتاب‌شناسی موضوعی ویرایشاصغر اسمعیلی
24.jpgگاه‌شمار علم ۲: سالشمار رویدادهای علم و فناوری، از نیمه سده بیستم تا سرآغاز هزاره سوم‏‫: ( پی‌آیندی بر گاه‌شمار علم دوازده‌هزارساله بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی )‬مهرداد سرمدی
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۴۰۲