آثار چاپ‌شده

تصویر جلدعنواننگارنده
601.jpgنمایه موضوعی «قانون در طب»: اندام، بیماری، دارو [ابوعلی سینا]محترم علائی‌بخش
40.jpgواژه‌نامه آموزش عالی: فارسی - انگلیسی، انگلیسی - فارسیاصغر اسمعیلی، عربعلی رضائی
32.pngواژه‌نامه ریاضی: فارسی - انگلیسی، انگلیسی - فارسی، نام‌نامهشورای علمی ریاضی
4.jpgواژه‌ن‍ام‍ه‌ ک‍ی‍ه‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌م‍وس‍ی‌ اک‍رم‍ی‌
48.jpgچهره‌های نامدار آندلسبا همکاری بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران، دانشگاه ادیان و مذاهب و موسسه مطالعات و پژوهش‌های تاریخ خاورمیانه
52.jpgکتاب‌شناسی موضوعی ویرایشاصغر اسمعیلی
24.jpgگاه‌شمار علم ۲: سالشمار رویدادهای علم و فناوری، از نیمه سده بیستم تا سرآغاز هزاره سوم‏‫: ( پی‌آیندی بر گاه‌شمار علم دوازده‌هزارساله بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی )‬مهرداد سرمدی
13.jpgگ‍اه‌ش‍م‍ار ع‍ل‍م‌ 1: س‍ال‌ش‍م‍ار روی‍داده‍ای‌ ت‍اری‍خ‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌، از ده‌ه‍زار س‍ال‌ پ‍ی‍ش‌ از م‍ی‍لاد ت‍ا پ‍ای‍ان‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌م‍ح‍م‍درض‍ا اف‍ض‍ل‍ی‌... [و دی‍گ‍ران‌]؛
10.jpgگ‍اه‍ش‍م‍اری‌ ای‍ران‍ی‌ (ادام‍ه‌ گ‍اه‍ش‍م‍اری‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ س‍ه‌ه‍زار س‍ال‍ی) ب‍رای‌ ۵۴۲۱ س‍ال‌اح‍م‍د ب‍ی‍رش‍ک‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ س‍ه‍ی‍لا ش‍م‍س‌ال‍ل‍ه‌
22.jpgگ‍اه‍ش‍م‍اری‌ در ت‍م‍دن‌ ای‍ران‍ی‌ و تمدن م‍س‍ی‍ح‍ی‌ (م‍دخ‍ل‍ی‌ ب‍ر گ‍ف‍ت‌ و گ‍وی‌ ت‍م‍دن‍ه‍ا)اح‍م‍د ب‍ی‍رش‍ک‌
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۴ مورد.

آخرین ویرایش۱۲ خرداد ۱۴۰۰