آثار چاپ‌شده

تصویر جلدعنواننگارنده
 
29.jpgدانشنامه مدیریت شهری و روستاییعباس سعیدی و دیگران
83.jpgدانشنامه مطالعات بین‌المللی ورزشی (دوجلدی)زیر نظر گروه مترجمان
53.jpgدانشنامه پزشکیزیر نظر شورای علمی پزشکی
34.jpgدانشنامه کارآفرینی (جلد 1)زیر نظر شورای علمی دانشنامه
35.jpgدانشنامه کارآفرینی (جلد 2)زیر نظر شورای علمی دانشنامه
68.jpgدانشنامه کسب‌ و کار خانگیزیر نظر بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران، شورای علمی دانشنامه كسب و كار خانگی
33.jpgدانشنامه‌های الکترونیکیمسعود رضایی
71.jpgدانشنامه‌ی مهندسی کشاورزی، غذا و زیستی (جلد 1)زیر نظر بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران
72.jpgدانشنامه‌ی مهندسی کشاورزی، غذا و زیستی (جلد 2)-
23.jpgدان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ب‍ه‌ س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌ آذرم‍ی‍دخ‍ت‌ خ‍ی‍ران‍دی‍ش‌، ع‍ل‍ی‌ اح‍س‍ان‌ ح‍ی‍دری‌؛ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ و م‍ت‍رج‍م‍ان‌ آذرم‍ی‍دخ‍ت‌ خ‍ی‍ران‍دی‍ش‌ ...[ودی‍گ‍ران‌]
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۴۰۲