آثار چاپ‌شده

تصویر جلدعنواننگارنده
 
27.jpgدانشنامه زیست‌فناوری و ژنتیک (جلد 1)شورای علمی محمدحسین صنعتی...[و دیگران]
28.jpgدانشنامه زیست‌فناوری و ژنتیک (جلد 2)شورای علمی محمدحسین صنعتی...[و دیگران]
29.jpgدانشنامه مدیریت شهری و روستاییعباس سعیدی و دیگران
30.jpgدان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ وی‍ت‍ام‍ی‍ن‌ه‍ا و م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ (ویراست دوم)ع‍ل‍ی‌ اح‍س‍ان‌ ح‍ی‍دری‌، ن‍س‍ی‍م‌ زارع‌ن‍ژاد، ش‍ه‍ی‍ار پ‍اش‍ای‍ی‌
31.jpgزن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍وران‌ (جلد 4)اح‍م‍د آرام‌... [و دی‍گ‍ران‌]
32.pngواژه‌نامه ریاضی: فارسی - انگلیسی، انگلیسی - فارسی، نام‌نامهشورای علمی ریاضی
321.jpgشهرستان شمیرانعلی‌اکبر محمودیان، هوشنگ قاسمی، با همکاری غلامرضا هوشمند فینی ...[ ودیگران]
33.jpgدانشنامه‌های الکترونیکیمسعود رضایی
34.jpgدانشنامه کارآفرینی (جلد 1)زیر نظر شورای علمی دانشنامه
35.jpgدانشنامه کارآفرینی (جلد 2)زیر نظر شورای علمی دانشنامه
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۴۰۲