برنامه عملیاتی۱۴۰۱

تعداد بازدید:۳۶۵

برنامه عملیاتی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات در سال 1401

مورد

تعداد

رییس پژوهشکده

همه اعضا یا عضو

کارشناس پژوهشکده

یک یا چند عضو (ذکر نام)

کارگاه های توانمند سازی

کارگاه اندنوت

1

*

آقای دکتر مهرابی

نشست های اختصاصی پژوهشکده

نظام ارتباطی و رسانه ای ایران و کنشگری در پسا تحریم و پسا کرونا

7

*

*

خانم دکتر اجاق

آقای دکتر ساعی

پیشران ها و پسران های گفتگوی بین نسلی در خانواده ایرانی

*

*

آقای دکتر ساعی

خانم دکتر تقی زادگان

تراریخته های آشپزخانه در قاب رسانه

*

*

خانم دکتر اجاق

دینِ تلویزیون

*

*

بشیرمعتمدی

تحولات ارزشی و گفتگوی بین نسل ها در ایران

*

*

آقای دکتر ساعی

سایبورگ : مقدمه ای بر مساله بدن در علمی- تخیلی

*

*

خانم دکتر تقی زادگان

از دیپلماسی علم تا دیپلماسی فرهنگی

*

*

خانم دکتر اجاق

آقای دکتر شاکری

برگزاری نشست مشترک

انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات با عنوان:

 بازاندیشی خویشتن در نقاشی زنان معاصر ایران

3

*

*

خانم دکتر تقی زادگان

اثر بخشی رسانه ای برنامه های دینی

*

*

آقای دکتر معتمدی

برنامه های دینی و مسأله اثربخشی

*

*

آقای دکتر مهرابی

سخنرانی در نشست

فرش خوانی: دنیاهای موازی در فضای روایی فرش

9

*

آقای دکتر شاکری

کودکان عصر دیجیتال: تاملی در میانجیگری والدین

*

خانم دکتر تقی زادگان

نشست آسیب شناسی ترجمه در کتاب های دانشگاهی

*

آقای دکتر شاکری

بررسی جایگاه نشر و کتاب دانشگاهی در دیپلماسی علمی

*

آقای دکتر شاکری

آینده کتاب کودک نشر ایران

*

آقای دکتر شاکری

ضرورت خوانش نشانه‌شناختی  از فرهنگ و هنر به روایت لوتمان

*

آقای دکتر شاکری

زبان شهر و زبان در شهر

*

آقای دکتر شاکری

سیاست‌گذاری ادبی در کشورهای دیگر

*

آقای دکتر شاکری

از سپهر نشانه‌ای تا بی نهایت فرهنگی: بازسازی حافظه فرهنگی به روایت نظریه‌ها

*

آقای دکتر شاکری

سخنرانی در همایش ها

همایش روایت موزه ها

4

*

خانم دکتر اجاق

آقای دکتر ساعی

آقای دکتر شاکری

سومین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی

*

آقای دکتر شاکری

دومین کنفرانس پژوهش های شر

*

آقای دکتر شاکری

انتقال: اکولوژیکی، دیجیتالی، اجتماعی، انسانی

*

آقای دکتر شاکری

برگزاری ژورنال کلاب

معیارها در هستی شناسی ارتباطات

5

*

*

خانم دکتر اجاق

ارتباط با اشیا: هستی‌شناسی، شی‌محوری و سیاست‌ ارتباطات

*

*

خانم دکتر تقی زادگان

فلسفه بوم شناسی رسانه مک لوهان

*

*

آقای دکتر معتمدی

هایدگر، ارتباطات، مراقبت سلامت

*

*

آقای دکتر مهرابی

گشت و گذاری در شهر؛ روش ها و روش شناسی ها برای پژوهش ارتباطات شهری

*

*

آقای دکتر شاکری

فعالیت های گروهی

صدواژه ارتباطی

*

3 گروه پژوهشی پژوهشکده

انجام طرح های موظف

2

*

خانم دکتر اجاق

آقای دکتر مهرابی

اطلاع رسانی همایش های داخلی  خارجی

1

*

خانم دکتر اجاق

تدوین اساسنامه گروه ها

3

*

*

3 گروه پژوهشی پژوهشکده

تدوین کتابچه چکیده نشست ها

*

خانم صادقپور

تهیه امکانات زیرساختی

اتاق

1

*

خانم دکتر اجاق

ترجمه کتاب

1

*

خانم دکتر اجاق

تالیف کتاب

دینِ تلویزیون

2

*

آقای دکتر معتمدی

ارتباطات سلامت در همه گیری کووید19

*

*

برگزاری مدرسه فصلی

مدرسه تابستانی

1

*

گروه ارتباطات علم و فناوری

تدوین دوره دکتری

1

*

گروه ارتباطات علم و فناوری

آخرین ویرایش۱۶ اسفند ۱۴۰۱