برنامه عملیاتی۱۴۰۱

تعداد بازدید:۱۳۹

برنامه عملیاتی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات در سال1401

مورد

تعداد

رییس پژوهشکده

همه اعضا یا عضو

کارشناس پژوهشکده

یک یا چند عضو (ذکر نام)

کارگاه های توانمند سازی

کارگاه اندنوت

1

*

آقای دکتر مهرابی

 

 

 

 

 

 

 

نشست های اختصاصی پژوهشکده

نظام ارتباطی و رسانه ای ایران و کنشگری در پسا تحریم و پسا کرونا

 

 

 

 

 

 

 

5

*

*

خانم دکتر اجاق

آقای دکتر ساعی

پیشران ها و پسران های گفتگوی بین نسلی در خانواده ایرانی

*

*

آقای دکتر ساعی

خانم دکتر تقی زادگان

تراریخته های آشپزخانه در قاب رسانه

*

*

خانم دکتر اجاق

دینِ تلویزیون

*

*

بشیرمعتمدی

تحولات ارزشی و گفتگوی بین نسل ها در ایران

*

*

آقای دکتر ساعی

برگزاری نشست مشترک

انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات با عنوان:

 بازاندیشی خویشتن در نقاشی زنان معاصر ایران

1

*

*

خانم دکتر تقی زادگان

 

 

 

 

 

 

 

 

سخنرانی در نشست

فرش خوانی: دنیاهای موازی در فضای روایی فرش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

*

آقای دکتر شاکری

کودکان عصر دیجیتال: تاملی در میانجیگری والدین

*

خانم دکتر تقی زادگان

نشست آسیب شناسی ترجمه در کتاب های دانشگاهی

*

آقای دکتر شاکری

بررسی جایگاه نشر و کتاب دانشگاهی در دیپلماسی علمی

*

آقای دکتر شاکری

آینده کتاب کودک نشر ایران

*

آقای دکتر شاکری

ضرورت خوانش نشانه‌شناختی  از فرهنگ و هنر به روایت لوتمان

*

آقای دکتر شاکری

 

 

 

 

 

 

سخنرانی در همایش ها

همایش روایت موزه ها

 

 

 

 

 

 

4

*

خانم دکتر اجاق

آقای دکتر ساعی

آقای دکتر شاکری

سومین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی

*

آقای دکتر شاکری

دومین کنفرانس پژوهش های شر

*

آقای دکتر شاکری

انتقال: اکولوژیکی، دیجیتالی، اجتماعی، انسانی

*

آقای دکتر شاکری

 

 

 

 

 

 

برگزاری ژورنال کلاب

معیارها در هستی شناسی ارتباطات

 

 

 

 

 

 

5

*

*

خانم دکتر اجاق

ارتباط با اشیا: هستی‌شناسی، شی‌محوری و سیاست‌ ارتباطات

*

*

خانم دکتر تقی زادگان

فلسفه بوم شناسی رسانه مک لوهان

*

*

آقای دکتر معتمدی

هایدگر، ارتباطات، مراقبت سلامت

*

*

آقای دکتر مهرابی

گشت‌وگذاری در شهر:روش‌ها و روش‌شناسی‌ها برای پژوهش ارتباطات شهری

*

*

آقای دکتر شاکری

تدوین اساسنامه گروه ها

1

*

گروه ارتباطات علم و فناوری

تهیه امکانات زیرساختی

اتاق

1

*

خانم دکتر اجاق

تالیف کتاب

دینِ تلویزیون

1

*

آقای دکتر معتمدی

برگزاری مدرسه فصلی

مدرسه تابستانی

1

*

گروه ارتباطات علم و فناوری

آخرین ویرایش۰۹ آذر ۱۴۰۱