اعضای گروه ارتباطات، فرهنگ و سیاست

تعداد بازدید:۲۴۳۵

دکتر امیر عبدالرضا سپنجی

عضو هیات علمی

پست الکترونیک

aasepanjy@gmail.com

 

مشاهده رزومه

دکتر بشیر معتمدی

عضو هیات علمی

پست الکترونیک

motamedibashir@yahoo.com

مشاهده رزومه

دکتر معصومه تقی زادگان

عضو هیات علمی

پست الکترونیک

taghizadegan.km@gmail.com

 

مشاهده رزومه

آخرین ویرایش۰۱ خرداد ۱۴۰۰