معصومه تقی زادگان

تعداد بازدید:۲۳۲۱

  رزومه در سیماپ   
 

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها    
    
 

 

معصومه تقی زادگان

معصومه تقی زادگان

استادیار پژوهشکده ارتباطات و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

( taghizadegan.km@gmail.com )

مدیر داخلی مجله علمی- پژوهشی جامعه شناسی هنر و ادبیات، دانشگاه تهران

( taghizadegan@ut.ac.ir )

 

مدارک دانشگاهی

دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، (۱۳۸۸-۱۳۹۵)، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.

کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی (گرایش مطالعات فرهنگی و رسانه) (۱۳۸۴-۱۳۸۷)، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.

کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی (گرایش روزنامه نگاری) (۱۳۸۱ -۱۳۸4)، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.

 

جوایز
انتخاب کتاب «کار هنر: بررسی جامعه‌شناسی عناصر ساختاری سیستم هنر» به عنوان کتاب اول سال ۱۳۸۹ خراسان رضوی

انتخا ب کتاب «سیاستگذاری در سینمای ایران» به عنوان کتاب اول بخش علوم انسانی بیستمین دوره جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی در سال ۱۳۹۲

تقدیر شده در جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲

کسب مقام اول در بخش پژوهش نخستین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش در سال ۱۳۸۴

تالیف کتاب

سیاستگذاری در سینمای ایران (۱۳۹۲) انتشارات حوزه هنری خراسان رضوی، مشهد، ایران.

کار هنر: بررسی جامعه‌شناسی عناصر ساختاری سیستم هنر (۱۳۸۸) انتشارات به نشر، مشهد، ایران.

فانتزی‌های شهر در شهر، رسانه و زندگی روزمره (مجموعه مقالات) (۱۳۹۳)، گردآوری: مسعود کوثری، انتشارات تیسا، تهران، ایران.

ترجمه کتاب

اقتصاد هنر (۱۳۹۲)، نشر بدخشان، مشهد، ایران.

اینترنت (۱۳۹۲)، سرویراستار: سعیدرضا عاملی، انتشارات امیرکبیر، تهران، ایران.

 

تالیف مقاله

الگوهای فرهنگی همسازی شیعه و سنی در جنوب ایران، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ( ISC )، دوره ۱۱، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۷، صص: ۱۸۵-۱۶۱.

Digital Art and Crowd Creation in Iran, Journal of cyberspace studies, Issue 2, Summer and Autumn 2018, pp: 187-204.

هنر رسانه ای جدید، سنجش سطح تعامل و مشارکت، مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات ( ISC )، دوره ۷، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، صص: ۱۸۳-۱۶۷.

سپیده یا الی: تحلیل بارتی فیلم درباره الی...، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات ( ISC )، دوره ۹، شماره ۳۱، تابستان ۱۳۹۲، صص: ۱۷۳-۱۵۷.

تحلیل گفتمانهای هنر در ژئوپولتیک جهان اسلام، فصلنامه مطالعات ملی ( ISC )، دوره ۱۴، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۲، صص: ۹۸-۷۳.

گفتمان‌های هنر ملی در ایران، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات ( ISC )، سال ۸، شماره ۲۹، زمستان ۱۳۹۱، صص: ۱۶۰-۱۳۹.

تحلیلی بر جریان‌های تولید فیلم در سینمای ایران، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات ( ISC )، سال ۷، شماره ۲۵، زمستان ۱۳۹۰، صص: ۲۳۱-۲۰۳.

تحلیل جامعه‌شناختی آثار مسعود کیمیایی، مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات ( ISC )، سال ۲، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۸۹، صص: ۲۲۴-۱۹۷.

تحلیلی بر بازنمایی زن در نقاشی معاصر ایران، فصلنامه زن در توسعه و سیاست ( ISC )، دوره ۸، شماره ۱، بهار ۱۳۸۹، صص:

عرضه و فروش تابلوهای نقاشی در ایران، مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات ( ISC )، دوره ۱، شماره ۲، زمستان ۱۳۸۸، صص: ۱۷۰-۱۳۱.

نقاشی زنان، نقاشی زنانه، فصلنامه زن در توسعه و سیاست ( ISC )، دوره ۲، شماره ۳، بهار ۱۳۸۸، صص: ۱۲۲-۱۰۳.

بررسی جامعه‌شناختی عناصر ساختاری سیستم هنر، مجله علوم اجتماعی (دانشگاه فردوسی مشهد)، دوره ۲، شماره ۲، ۱۳۸۴، صص: ۱۶۳-۱۹۱.

بررسی بحران هویت در بین دانش آموزان، فصلنامه مطالعات ملی ( ISC )، سال هشتم، شماره دوم ،۱۳۸۶، صص: ۱۶۸-۱۴۵.

سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اجتماعی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی بخش فرهنگ، مجله مطالعات جامعه‌شناختی ایران، سال ۱، شماره ۲، زمستان ۱۳۸۹، صص: ۱۳۱-۱۰۹.

انسانیت انسان: نظری بر هفت جلدی انسان‌شناسی ادگار مورن، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره ۱۶، تیرماه ۱۳۸۸، صص: ۹۸-۹۰.

جامعه‌شناسی اقتصادی هنر نقاشی در ایران، مجله بیناب (سوره مهر)، شماره ۱۴، شهریور ۱۳۸۸، صص: ۱۹۱-۱۷۸.

مطالعه میدانی در اقتصاد نقاشی، مجله آیینه خیال فرهنگستان هنر، شماره ۱۲، بهمن و اسفند ۱۳۸۷، صص: ۱۹-۱۶.

ادراک مخاطب در مواجهه با اثر هنری، مجله تاک (حوزه هنری)، شماره ۴۲، ۱۳۸۷، صص: ۲۷-۲۴.

وبلاگ: تعاملی دو فضایی ایرانی‌ها، فصلنامه اطلاع‌رسانی، پژوهشی و مطالعات رایانه‌ای علوم اسلامی (نشر الکترونیکی)، ۱۳۸۵.

پدیده پاشایی: نمایش سبک زندگی در یک سوگ، شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی (نشر الکترونیکی)، ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۹۴.

مشکلات و چالش‌های کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی (نشر الکترونیکی)، ۲ اسفند‌ماه ۱۳۹۶.

ورود بانوان به ورزشگاه ها: از درخواستی گروهی تا مطالبه عمومی، شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی (نشر الکترونیکی)، ۱۲ اسفند‌ماه ۱۳۹۶.

 

طرح پژوهشی

گزارش ملی پلاسکو (رسانه‌ها و ایمنی)، عضو کمیته اجتماعی و رسانه گزارش ملی پلاسکو، ۱۳۹۵.

سند ملی موسیقی، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، ۱۳۹۵-۱۳۹۳.

مجری طرح پژوهشی «الگوهای فرهنگی همسازی شیعه و سنی در جنوب ایران»، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، ۱۳۹۶-۱۳۹۵.

همکار اصلی طرح پژوهشی «گفتمان‌های فرهنگی و سبک‌های هنری ایران»، صندوق حمایت از پژوهشگران کشور، ۱۳۹۶-۱۳۹۲.

همکار اصلی طرح پژوهشی «آسیب‌شناسی آموزش همگانی هنر در ایران»، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ۱۳۹۱-۱۳۹۰.

مجری طرح پژوهشی «شرایط اجتماعی تولید فیلم در ایران»، حوزه هنری خراسان رضوی، ۱۳۸۸-۱۳۸۷.

همکار اصلی طرح پژوهشی «بازنمایی زن در نقاشی معاصر ایران»، دانشگاه تهران، ۱۳۸۸-۱۳۸۷.

مجری طرح پژوهشی «درآمدی بر جامعه شناسی هنر دینی»، حوزه هنری خراسان رضوی، ۱۳۸۵-۱۳۸۳.

همکار اصلی طرح پژوهشی «جامعه‌شناسی گفتمان‌های هنر ایران»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، ۱۳۹۰- ۱۳۸۹.

همکار اصلی طرح پژوهشی «جامعه شناسی هنر زنانه و هنر زنان»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، ۱۳۸۸- ۱۳۸۷.

همکار اصلی طرح پژوهشی «بررسی بازار مبادلات نقاشی در ایران»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، ۱۳۸۸- ۱۳۸۶.

 

ارائه مقاله در کنفرانس‌ها ی بین‌المللی

Typology of modern islamic art, 7 th conference of the European Research Network Sociology of Art: Artistic Practices, University of Vienna, Ostrich, 5-8 September 2012.

The effect of digital technology on independent cinema in iran: production, distribution and consumption, ESA 10 th conference: social relations in turbulent times, University of Geneva, Switzerland , 7-10 September 2011.

Power struggles and historical genesis of cinema’s production field in iran,ESA 10 th conference: social relations in turbulent times, University of Geneva, Switzerland , 7-10 September 2011.

Passage from Islamic art to the Middle East art, European Sociological Association10th Conference : social relations in turbulent times, university of Geneva, Switzerland , 7-10 September 2011.

www.europeansociology.org/docs/conferences/geneva/ESA2011_Abstracts_Book.pdf

 

The Sociological Study of Woman Portrait in Contemporary Irainian Painting, 3th ESA sociology of Cultural RN Midterm Conference: Culture and the Making of Worlds, University of Bocconi, Milan, Italy, 7-9 October 2010.

Electronic Publishing in Social Science Research Network (SSRN);

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1692778

(I received an email in date that this article became top ten)

 

Comparing the Use of Visual Techniques and Artistic Styles among Men and Women’s Painting in Iran, International Conference on Arts, Social Science & Technology (ICAST), University Teknologi Mara ( UiTM) Kedah , Penang, Malaysia, 24-25 February 2010.

 

ارائه مقاله در کنفرانس­های داخلی

«سینمای ایران و رویکردهای سیاستگذارانه»، سومین همایش جامعه‌شناسی هنر، خانه هنرمندان ایران، بهمن‌ماه ۱۳۹۳.

«تکوین تاریخی هنر رسانهای جدید»، همایش هنر نرم افزاری، فرهنگستان هنر، آبان‌ماه ۱۳۹۲.

«دیدن موسیقی: تجربه حس‌آمیزی تصویر و موسیقی»، همایش تصویر و تصویرپردازی در فضای دیجیتال، فرهنگستان هنر، اسفندماه ۱۳۹۱.

«سطوح تعاملی تصویر در رسانههای دیجیتال»، همایش تصویر و تصویرپردازی در فضای دیجیتال، فرهنگستان هنر، اسفندماه ۱۳۹۱.

«روزنامه‌نگاری و مسئولیت اجتماعی: سنجش نگرش روزنامه‌نگاران تهرانی نسبت به پیامدهای انتشار اخبار»، چهارمین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران، دفتر مطالعات و برنامه‌‌ریزی رسانه‌ها، اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱.

«خلیج‌فارس به روایت هنر: بازنمایی فرهنگ، باورها و زندگی اجتماعی جنوب ایران در آثار نقاشان معاصر»، سومین همایش دوسالانه بین‌المللی خلیج‌فارس: تاریخ، فرهنگ و تمدن، دانشگاه تهران، اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱.

«از هندسه تناسبی به هندسه تصادفی: زیباییشناسی هنر نرم‌افزاری»، همایش هنر نرم‌افزاری، فرهنگستان هنر، آبان‌ماه ۱۳۹۲.

«هنر اینترنتی به مثابه هنر تعاملی: مخاطب در الگوی تعاملی هنر اینترنتی»، دومین همایش جامعه‌شناسی هنر ایران، خانه هنرمندان ایران، اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱.

«تحلیلی بر وضعیت اقتصادی سینماداری در ایران»، همایش اقتصاد هنر، فرهنگستان هنر، ۱۳۹۳.

«عوامل موثر بر قیمت تابلوهای نقاشی در نگارخانه‌های تهران‌»، اولین همایش جامعه‌شناسی هنر، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دی‌ماه ۱۳۸۸.

«روش‌شناسی، روش و تکنیک در پژوهش‌های اقتصادی هنر»، اولین همایش ملی هنر‌پژوهی: آسیب‌شناسی پژوهش در هنر و معماری، فرهنگستان هنر و دانشگاه هنر اسلامی تبریز، آذرماه ۱۳۸۸.

«منازعه حیدری و نعمتی در شهر لار»، همایش بین المللی زبان شناسی و مردم شناسی لارستان، انجمن مردم شناسی ایران و بنیاد بازشناسی لارستان کهن، اسفندماه ۱۳۸۷.

«جهانی شدن و هویت فردی: افزایش منابع هویت ساز در فضای دوجهانی شده»، همایش منطقه‌ای ارتباطات و توسعه، اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۶.

 

تدریس

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۸، دروس مدیریت رسانه.

دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب، ۱۳۹۲، دروس تخصصی روزنامه‌نگاری.

دانشگاه سوره تهران، ۱۳۹۲-۱۳۹۰، دروس تخصصی روزنامه‌نگاری.

دانشگاه علم و فرهنگ، ۱۳۹۵-۱۳۹۴، نشانه‌شناسی.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، ۱۳۸۷-۱۳۹۰، دروس تخصصی روزنامه‌نگاری.

دانشگاه علمی کاربردی، ۱۳۸۸-۱۳۸۷، دروس برنامه‌ریزی فرهنگی.

 

کارگاه‌ها و دوره‌های کوتاه مدت

«نرم‌افزار تحلیل داده‌های کیفی MAXQDA » ، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، آبان ماه ۱۳۹۶.

«تحولات و سیاستهای جمعیت در ایران»، موسسه مطالعات و مدیریت منابع و تخصصی جمعیت ایران، اردیبهشت ۱۳۹۵.

«فتوژورنالیسم»، مرکز آموزش و پژوهش همشهری، خردادماه و تیرماه ۱۳۹۰.

«روزنامه‌نگاری چند رسانه‌ای»، مرکز آموزش و پژوهش همشهری، اردیبهشت‌ماه و خردادماه ۱۳۹۰.

«تاریخ هنر»، نگارخانه شن، فرودین ماه تا اسفندماه ۱۳۹۱.

سخنرانی

«هنر رسانه‌ای دیجیتال و بازنمایی»، نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر، موزه هنرهای معاصر تهران، بهمن‌ماه ۱۳۹۵.

«ایده کودکی متمایز»، همایش ملی کودکان و نوجوانان در ایران، دانشگاه الزهرا، آبان‌ماه ۱۳۹۵.

 

برگزاری کارگاه و دوره‌های تخصصی

«هنر دیجیتال»، انجمن هنرهای تجسمی استان فارس، دانشگاه علمی کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، مردادماه ۱۳۹۵.

«دوره‌های خبرنویسی و گزارش نویسی»، سازمان دانش آموزی، اداره فوق برنامه دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۸۴-۱۳۸۱.

 

سمت‌ها و فعالیت‌های اجرایی

دبیر علمی «همایش هنر و رسانه‌های دیجیتال»، فرهنگستان هنر، ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۷.

مدیر داخلی «فصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی هنر و ادبیات»، دانشگاه تهران، ۱۳۸۸ تا کنون.

عضو کمیته علمی نخستین همایش ملی «زن و روابط عمومی»، موسسه کارگزار روابط عمومی، مهرماه ۱۳۹۲.

داور جشنواره نشریات دانشجویی، معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۰.

 

تاریخ تنظیم: ۷ خردادماه ۱۳۹۸

آخرین ویرایش۰۲ اسفند ۱۴۰۰