در دست اجرا

تعداد بازدید:۱۲۶۳

هیات علمی

عنوان طرح

دکتر سیده زهرا اجاق

ارزیابی نقش وابستگی سیاسی رسانه ها در ارتباطات بحران: تحلیل چارچوب همه گیری کووید19 در خبرگزاری های نمونه اصلاح طلب و اصولگرا

دکتر داود مهرابی

کاربست مدل باور سلامت در پیش بینی رفتارهای پیشگیرانه از کرونا

دکتر منصور ساعی

رسانه های جریان اصلی و کنشگری در بحران کرونا؛ تحلیل تجربه روزنامه نگاران ایرانی

دکتر بشیر معتمدی

تحلیل تصویری برنامه های گفتگو محور تلویزیون اوانجلیستها:مطالعه موردی شبکه tbn

دکتر احمد شاکری

ترسیم جغرافیای فرهنگی در دو رمان «رهش» و «استانبول» با رویکرد نقد جغرافیایی

دکتر احمد شاکری

ترجمه کتاب مطالعات پسا استعماری: مفاهیم کلیدی

آخرین ویرایش۰۸ آذر ۱۴۰۱