مهم ترین اخبار - آرشیو

خیزش چین و محیط امنیتی ایران
هشتادوهفتمین نشست پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل

خیزش چین و محیط امنیتی ایران

چکیده موضوع سخنرانی: خیزش چین یکی از پدیده‌های استراتژیک سیاست بین‌الملل به شمار می‌آید. قدرت‌یابی سریع این کشور به گونه‌ای روزافزون حوزه‌های مختلف سیاست بین‌الملل را متاثر می‌کند. طبیعی است که خیزش چین در تداوم الگوی خیزش قدرت‌های بزرگ در منطقه خاورمیانه و محیط پیرامونی ایران نیز احساس شود. در واقع بازتعریف موقعیت استراتژیک چین در سالهای اخیر سیاست خارجی این کشور در حوزه های مختلف و از جمله خاورمیانه را متاثر ساخته است. ضمن اینکه جایگاه خاورمیانه در سیاست خارجی چین ارتقا یافته و این کشور منافع استراتژیکی در حوزه های اقتصادی و امنیتی این منطقه برای خود متصور است. با توجه به این مهم در این نشست تلاش خواهد شد تا ضمن تبیین ابعاد خیزش چین در عرصه سیاست بین الملل، به تاثیرات این مساله بر محیط امنیتی ایران پرداخته شود.

ادامه مطلب