پایگاه های اطلاعاتی نسخ خطی

با مراجعه به آدرس الکترونیکی پایگاه های اطلاعاتی معرفی شده در این بخش، می توان به اخبار، اطلاعات کتابشناختی و یا نسخه ی الکترونیکی اسناد و کتاب های خطی دسترسی یافت. 

 

1- پایگاه اطلاعات نسخ خطی آقابزرگ 

http://aghabozorg.ir/search.aspx

2- پایگاه خبری نسخ خطی بساتین

http://www.manuscripts.ir/fa/

3- گنجینه باز نسخه های خطی ایرانی و اسلامی

http://totfim.com/

4- پایگاه نسخ خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران (باغ دانش)

http://utdlib.ut.ac.ir/

5- پایگاه نسخ خطی

http://www.shiamss.com/

6- پایگاه نسخ خطی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور

https://makhtutat.inoor.ir/