مطالب مرتبط با کلید واژه " امنیت انسانی "


معنا و مفهوم امنیت اجتماعی

به نظر می‌رسد پس از اینکه امنیت فردی مورد شناسایی قرار گرفت، افراد برای تحقق و تحکیم امنیت و جایگاه خود ناگزیر از عضویت در اجتماعات یا گروههای مختلف اجتماعی هستند. این سطح از امنیت تحت عنوان امنیت اجتماعی  (Societal ...

امنیت اجتماعی؛ معنا و مفهوم

  امنیت اجتماعی؛ معنا و مفهوم                                                                                                                                                                            دکتر قدیر نصری[1]   به نظر می‌رسد پس از اینکه امنیت فردی مورد شناسایی قرار گرفت، افراد برای تحقق و تحکیم امنیت و جایگاه خود ناگزیر از عضویت در اجتماعات یا گروههای مختلف اجتماعی هستند. ...