شورای علمی و راهبری

تعداد بازدید:۱۴۲۹


اعضای شورای علمی و راهبری

        محمد علی مینایی

        دکتر اصغر افتخاری

        دکتر قدیر نصری

        دکتر سعید مجردی