انتشار کتاب ترجمان جامعه و امنیت؛ جلد ۲

تعداد بازدید:۱۳۷
یکی دیگر از دستاوردهای منظومه تحقیقاتی «طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی» با عنوان «ترجمان جامعه و امنیت؛ جلد 2 خشونت قومی و محظور امنیتی» به زودی توسط گروه پژوهشی جامعه و امنیت به بازار نشر ارائه خواهد شد.

مقالات این کتاب با توجه به رویکرد نوین مطالعات امنیت اجتماعی انتخاب شده و  پس از به تصویب‌رسیدن در شورای علمی و راهبری گروه، در دستور ترجمه قرار گرفته است.

 

نکاتی درباره کتاب« ترجمان جامعه و امنیت   جلد خشونت قومی و محظور امنیتی»

* کتابی که پیش رو دارید، سومین اثر ترجمه شده و دومین جلد از سلسله کتاب های ترجمان جامعه و امنیت است که 7 مقاله را شامل می‌شود. 4 مقاله به قلم پل روی از کتاب Societal Security Dilemma و سه مقاله از کتاب‌های Contemporary Security ، International Security و Analysis & Copenhagen Peace Research انتخاب شده‌اند .

 

* این مجموعه مقالات به موضوعات بااهمیتی در نظام مفهومی امنیت می‌پردازد که اخیراً مورد توجه نظریه پردازان امنیت در رویکرد جدید مطالعات امنیتی قرار گرفته است . این کتاب، از سه بخش تشکیل شده است . در بخش اول، محظور (معمای)امنیت (Security Dilemma ) به همراه مطالعه موردی یوگسلاوی سابق، در بخش دوم، امنیتی‌نمودن ( (Securization  به همراه مطالعه موردی الجزایر، و در بخش سوم، هویت، امنیت و اجتماع مورد بررسی قرار گرفته است .

 

* مترجم توانا آقای عسگر قهرمانپور مقالات را ترجمه نموده و آقای دکتر اصغر افتخاری ویراستاری علمی مقالات را بر عهده داشته‌اند و نیز مقدمه مفیدی برای تبیین مفهوم محظور امنیتی بر این مجموعه افزوده‌اند.

بخش‌ها و فصول کتاب:

بخش اول : شناخت محظور امنیتی

فصل اول : محظور امنیتی

فصل دوم : محظور امنیت قومی (مطالعه موردی یوگسلاوی سابق)

فصل سوم : محظور امنیت اجتماعی

بخش دوم : امنیتی نمودن

فصل چهارم : امنیتی نمودن دولت (مطالعه موردی الجزایر)

فصل پنجم : امنیتی نمودن تروریسم؛ راهبردهای متعارض برای حکمرانی جهانی

بخش سوم : هویت، امنیت و اجتماع

فصل ششم : امنیت و اجتماع

فصل هفتم : امنیت و هویت

کلید واژه ها: ترجمان جامعه و امنیت خشونت قومی و محظور امنیتی Societal Security Dilemma طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی گروه پژوهشی جامعه و امنیت