اعضای پژوهشکده

تعداد بازدید:۶۴۸۴

ریاست پژوهشکده حکمت معاصر:

دکتر مریم صانع پور

 

اعضای هیئت علمی پژوهشکده حکمت معاصر:

 دکتر طاهره کمالی زاده

 دکتر اعظم قاسمی

 دکترهادی وکیلی

دکتر مصطفی شهر آئینی

دکتر مهدی اصفهانی

دکتر سید امیر اکرمی

دکتر مهدی اسدی

کارشناسان:

خانم یاسمن قوامی