گالری تصاویر پژوهشکده

۱۷ آبان ۱۳۹۶ ۴
کارگاه معنا شناسی - 1
کارگاه معنا شناسی - 2
کارگاه معنا شناسی - 3
نشست تخصصی مروری بر کتاب "ترجمه‌شناسی قرآن کریم، رویکرد نظری و کاربردی"/دکتر آذرنوش، دکتر پاکتچی (مؤلف کتاب)، دکتر خرمشاهی و دکتر سجودی/28-08-93