کارگاه‌های آموزشی برگزار شده

تعداد بازدید:۱۰۰۸۴

   
 

کارگاه «موانع تحکیم خانواده(مهارت های ارتباطی)»، 24 تیرماه 1391.


کارگاه « شیوه های فرزند پروری در خانواده»، 23 آبان ماه 1391.


کارگاه «واکاوی آسیب شناسی رسانه و خانواده(دوره مقدماتی آموزش سواد رسانه ای)»

،28 و 29 بهمن ماه 1391.


کارگاه «تاثیر شبکه های اجتماعی بر شکاف بین نسلی در خانواده»، 26 دی ماه 1391 .

کارگاه آموزشی «رابطه عاطفی - جنسی همسران در خانواده »، 29 بهمن 1392


کارگاه آموزشی «زن در نگاه اندیشمندان جهان غرب اسلام»، 20 بهمن 1393


کارگاه آموزشی «ویرایش زبانی»، 25 مهر الی 24 بهمن ماه1394


کارگاه آموزشی «رفتار بالغانه در پرتو مدیریت بازی های روانی»، 16 شهریور 1395


کارگاه آموزشی «بررسی طرحواره های قرآنی درباره خانواده و خویشاوندان»، 27 مهر 1395


کارگاه آموزشی «بررسی امکان نظریه پردازی در حوزه زنان»، 17 آبان 1395


کارگاه آموزشی « آشنایی با مبانی سواد رسانه ای»، 29 آذر 1395


کارگاه آموزشی «نظریه پردازی در حوزه مطالعات زنان»، 11 و 18 دی ماه 1395


کارگاه آموزشی «بررسی و تحلیل روایات منع حضور اجتماعی زنان در حکومت و قضاوت»، 9 بهمن 1395


 
آخرین ویرایش۱۲ بهمن ۱۳۹۵