کتب اعضا

تصویر جلدعنواننویسندهمترجمناشرآدرسصندوق پستیتلفن
 
1.jpgبررسی وضعیت تحقیقات در مسائل زنان (در بیست‌سال اخیر در ایران)دکتر ثریا مکنون-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی---
2.jpgفصلنامه فرهنگ، ویژه مطالعات زنان، سال شانزدهم، شماره چهارم، زمستان 1384- شماره 48 پیاپی---تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64غربی (ایرانشناسی)6419-14155-
3.jpgفصلنامه فرهنگ، ویژه مطالعات زنان، سال بیست و دوم، شماره دوم، تابستان 1388- شماره 70 پیاپی---تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64غربی (ایرانشناسی)6419ـ14155-
4.jpgفلسفه اخلاق و دیندکتر مریم صانع پور-مرکز مطالعات و انتشارات آفتاب توسعه---
5.jpgخدا و دین در رویکردی اومانیستیدکتر مریم صانع پور-سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی---
6.jpgنقدی بر مبانی معرفت شناسی اومانیستیدکتر مریم صانع پور-انتشارات کانون اندیشه جوان---
7.jpgمحی الدین ابن عربی و نقش خیال قدسی در شهود حقدکتر مریم صانع پور-علم---
8.jpgتجرد خیال در حکمت متعالیهمریم صانع پور-آفتاب توسعه---
9.jpgاسطوره شناسی یونانی و مدرنیته غربیدکتر مریم صانع پور-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی---
10.jpgبررسی تاریخی منزلت زن از دیدگاه اسلام و ....دکتر ثریا مکنون ـ دکتر مریم صانع پور-مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی---
11.jpgتحلیل روانشناختی بلوغ دخترانآمنه بختیاری-واژه‌آرا---
12.jpgبررسی نقش رسانه ملی در ارتقای سواد رسانه ای مخاطباندکتر بهاره نصیری-مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران---
13.jpgجهانی شدن رسانه ها و چالش سیاستگذاری رسانه ملیدکتر بهاره نصیری-معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی---
14.jpgمهارت زندگیآمنه بختیاری-----
15.jpgشیعه شناسان غربی و اصول اعتقادات شیعه دوازده امامی------
16.jpgخانواده رضایت یا نارضایتیآمنه بختیاری و دکتر بهاره نصیری-----
17.jpgترجمه کتاب : سواد برای قرن بیست و یکمالیزابت تومن و تزا جولزآمنه بختیاری و دکتر بهاره نصیری----
18.jpgمناسبات جنسیتی در سینمای ایرانفاطمه بدوی-----
19.jpgچند صدایی اخلاقی در دنیای مجازیمریم صانع پور-----
20.jpgاخلاق شهروندان دنیای مجازیمریم صانع پور-----
21.jpgبالا نشین(مهارت های مدیریت رسانه ها در خانواده)آمنه بختیاری، دکتر بهاره نصیری، مرضیه طاهری-قبسات---
22.jpgبختک های دست سازمرضیه طاهری، بهاره نصیری، آمنه نصیری-قبسات---
23.jpgدلم جای دیگرست(مهارت های مدیریت فضای مجازی در خانواده)بهاره نصیری،آمنه بختیاری، مرضیه طاهری-قبسات---
24.jpgسواد رسانه ای و والدگری رسانه ای در فضای مجازیبهاره نصیری،آمنه بختیاری-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی---
25.jpgتحولات سبک زندگی در دوران خانواده دیجیتالی--پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی---
26.jpgسواد رسانه ای و اطلاعاتی، دستورالعمل های سیاستگذاری و راهبردآلتون گریزل، پنی مورو و دیگرانبهاره نصیری، آمنه بختیاریدفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه هابا همکاری موسسه مطبوعاتی نشرآوران---
27.jpgانسان و خانه، زن در قلمرو عمومی و قلمرو خصوصی در یونان باستانمریم نصر اصفهانی-نشر کرگدن---
28.jpgکاوشی در فلسفه فمینیستیرابین می شاتمریم نصر اصفهانینشر ثالث---
29.jpgپروای دیگران، درآمدی بر فلسفه اخلاق مراقبتمریم نصر اصفهانی-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی---
30.jpgدرباره مراقبت، تحلیل فلسفی مفهوم پروای دیگران داشتنمیلتون میرآفمریم نصر اصفهانینشر همان---
31.jpgتاریخ زنان فیلسوف معاصرمری الن وایتمریم نصر اصفهانینشر کرگدن---
نمایش ۱ تا ۳۱ مورد از کل ۳۱ مورد.

آخرین ویرایش۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳