موضوع اصلی تحقیقات

تعداد بازدید:۴۰

با توجه به تخصص‌های گوناگون اعضا کنونی گروه که شامل مطالعات اجتماعی توسعه، جامعه شناسی تاریخی، جامعه شناسی سیاسی و انسان شناسی فرهنگی است، ترکیب رویکردهای اصلی گروه به شرح ذیل می تواند به تحلیل گسترده‌تری از مسائل اجتماعی ایران منجر شود:

  • بررسی مولفه های اثرگذار بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران.
  • تحلیل اثرات سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه بر ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه.
  • بررسی روابط قدرت در جامعه ایران و تأثیر آن‌ بر فرایندهای اجتماعی و توسعه.
  • تحلیل سیاست‌ها و اقدامات دولتی و غیردولتی در زمینه‌های اجتماعی و توسعه.
  • بررسی عمیق رفتارها، اعتقادات ، آیین ها و به طور کلی فرهنگ جامعه ایرانی به منظور درک عمیق‌تر مسائل اجتماع از طریق داده های کیفی حاصل از پژوهش‌های انسان شناختی.
آخرین ویرایش۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳