معرفی

تعداد بازدید:۴۰

گروه پژوهشی "مطالعات مسائل اجتماعی ایران" یک گروه پژوهشی با رویکرد میان رشته‌ای است که در پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی قرار دارد. این گروه پیشتر بر حسب تخصص اعضای هیات علمی آن و یا ادغام گروه های پژوهشی دیگر به آن، با نام‌های متعددی چون "بررسی مسائل اجتماعی و روانشناختی ایران"، "مطالعات مسائل اجتماعی و امنیت"، "مطالعات مسائل اجتماعی و توسعه"  در پژوهشکده حضور داشت که براساس آخرین مصوبه مورخ  25 تیرماه 1402 نام گروه به "مطالعات مسائل اجتماعی ایران" تغییریافت.

گروه پژوهشی مطالعات مسائل اجتماعی ایران، ایده‌های تحقیقاتی و علمی را در قالب طرح های پژوهشی و فعالیت های علمی دیگر مانند نشر مقاله و کتاب توسعه می‌دهد و پژوهش هایی را به منظور شناسایی و ارائه راهکا‌رهای عملی و پژوهش بنیان برای مسائل اجتماعی معاصر پشتیبانی می‌کند.

آخرین ویرایش۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳