سمیه کریمی

تعداد بازدید:۵۰۹۰

  رزومه در سیماپ 
   

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها    
    
 

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: سمیه کریمی

تاریخ و محل تولد:  تهران، 1359

دانش زبانی: آشنایی با زبان های انگلیسی و آلمانی

 ایمیل : s.karimmi@gmail.com

سوابق شغلی:

1398-تا کنون. عضوهیات علمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

1396-1397عضوهیات علمی مرکز اسناد فرهنگی آسیا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سوابق تحصیلی:

1392-1388 دکترای مردم شناسی؛ دانشگاه گوته (فرانکفورت)

1384-1382کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی،  گرایش مردم شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

1381-1377 کارشناسی رشته علوم اجتماعی، گرایش مردم شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

تالیفات:

الف- تالیف کتاب:

-1392 هنجاریت و قومیت، ناشر: انتشارات دانشگاه آمستردام.

-1387"سیب های کابل شیرین است ، بررسی زندگی کودکان افغان در ایران" به  سه زبانه ( فارسی ، انگلیسی  و پشتو) با همکاری بهرام رحیمی ، تهران ، ناشر: سازمان میراث فرهنگی و نشر افکار،

-1387"بازار تهران: بررسی انسان شناختی اقتصادی بازار تهران" ، تهران، ناشر: سازمان میراث فرهنگی و نشر افکار، سال

ب-  مقالات:

، مجله  بین المللی پایداری زیست محیطی(نمایه شده در اسکوپوس)  _1399مقاله رویکرد انسان شناختی به مسائل زیست محیطی (به انگلیسی)

سری هفدهم، شماره 1،،صص. 34-44

-1399 "مفهوم سازی مرگ به مثابه جشن عروسی:درک انسان شناختی و تطبیقی آیین شب عروسی پیر شالیار و شب عروس در ایران و ترکیه"(به انگلیسی)، مشترک با علیرضا حسن زاده ، در کتاب دانشنامه تصویری آیین های ایرانی، به کوشش محمد میرشکرایی و علیرضا حسن زاده.نشر پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، صص.131-158.

-1399 "فرهنگ شادمانی و تجربه کودکی در ایران"، فصلنامه مطالعات مردم شناختی، سال سوم، شماره سوم،صص.244-255.

-1398 "تحلیل انسان شناختی پیر پتر "، مشترک با علیرضا حسن زاده، شهین برهانزهی، مجله طب جنوب دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (علمی- پژوهشی)، سال 22، شماره 1، صص.36-48

1398، مقاله مدارا و زیارت (به انگلیسی) مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی (علمی پژوهشی) شماره 12، صص.22-50

1398، مقاله افق انتظار قومی (به انگلیسی) ، مجله بین المللی مطالعات انتقادی فرهنگی (نمایه شده در اسکوپوس)سری شانزدهم،شماره 3-4،صص.1-13  

1397، مقاله آیین های شفا در شمال ایران (به انگلیسی) در مجله انسان شناس (نمایه شده در اسکوپوس) سری سی وسه، شماره 1-3،،صص. 80-90

-1396 "پزشکی سنتی: باورهای آیینی وحفظ نوزاد در ایران با تمرکز بر حوزه های فرهنگی گیلان، بوشهر و لرستان"، باهمکاری م. رخشا، مجله مطالعات تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز(علمی-پژوهشی)، دوره شش، شماره 1، صص.91-98.

-1395"نقدی برقرائت فمینیستی: متن، واقعیت و تفسیر"، در کتاب تحلیل افسانه سنگ صبور، نوشته کارن میلر، انتشارات پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگ و گردشگری، 1395، صص.185-189.

-1393" آشپزی به مثابه هنر: از طبیعت تا غذا و فرهنگ"، ماهنامه مطالعات فرهنگی کرسی، ویژه نامه انسان شناسی هنر، سال دوم، شماره چهاردهم، مهرماه 1393،صص. 68 - 71

- 1391، مقاله چالش گفتمان های قومی (به انگلیسی)، مجله بین المللی علوم انسانی (نمایه شده در اسکوپوس)، سری نهم، شماره هشتم، صص.83-92

-1391" معنا، فرهنگ و زندگی اجتماعی"، مجله پژوهش های انسان شناسی ایران (علمی-پژوهشی)، سال دوم، شماره 4، ،صص.191-196

بین المللی علوم انسانی (نمایه  در اسکوپوس)، سری هشتم، شماره دوم، صص.359-366  شدن (به انگلیسی) در مجله  -1389، مقاله متنی

-1389، مقاله شکل گیری نظم هنجاری مردمی و آیین زیارت(به انگلیسی) در مجله بین المللی علوم اجتماعی بینا رشته ای (نمایه شده در اسکوپوس)، سری پنجم، شماره سوم، صص.287-297   

-1387 "انسان شناسی کاربردی و پاسخ به مشکلات جامعه" ، نشریه کارگاه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران،صص.14-16 

- 1387 "روش شناسی ،حافظه قومی و انسان شناسی" ،در کتاب خاطرات مردم شناسان ایران، به کوشش: ژ.مشیری، سازمان میراث فرهنگی و نشر افکار،صص.293 - 296

- 1387"زنان مردم شناس"، در کتاب خاطرات مردم شناسان ایران، به کوشش: ژ.مشیری، ناشر:  سازمان میراث فرهنگی و نشر افکار ،صص.131-133

- 1387"غذا و نظام مبادله"، در کتاب  خوراک و فرهنگ ،  به کوشش ویراستاری : ع. حسن زاده، ناشر: سازمان میراث فرهنگی و نشرمهرنامگ،صص.615- 620.

- 1386"فرهنگ فقر و جرم"، در کتاب  جرم و فرهنگ، به کوشش: غ. بیابانی، ناشر:  کارگاه و سازمان میراث فرهنگی،تهران ،صص.27- 86.

- 1385"اقتصاد مقدس"، نامه پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، تهران،صص.120- 126

 -1385"فرار و جرم" ، نشریه کارگاه، ویژه نامه مردم شناسی جنایی، تهران،صص.63-65

 

فعالیت های  پژوهشی، ترجمه، داوری و ویراستاری علمی

الف- طرح های پژوهشی:

-1399-1400 مجری و پژوهشگر طرح موظفی پژوهشی " مطالعه انسان شناختی تعامل و ارتباط  اقوام در فضای عمومی با تمرکز بر فضاهای قومی ارائه غذا در شهر تهران"، سرپرست طرح: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

-1398-99 پژوهشگر در طرح پژوهشی مطالعه انسان شناختی ارزش ها، رویکرد ها و رفتارهای گردشگران در استان آذربایجان غربی، سرپرست طرح: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.

- 1397-1398پژوهشگر بخش مردم شناسی درطرح " مطالعه میان رشته ای آلودگی زیست محیطی رودخانه های گوهر رود و زرجوب رشت با رویکردهای مردم شناختی، مدیریتی، شیمی  و میکروبیولوژیک:با تاکید بر مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها". سرپرست طرح:پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی،.

-1396-97 مجری و پژوهشگر طرح موظفی پژوهشی "مطالعه انسان شناختی فضاهای آیینی و زیارتی در شکل گیری فرهنگ مدارا". سرپرست طرح: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

- 1392مجری و پژوهشگر پروژه "مستند سازی حضور کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نمایشگاه کتاب تهران". سرپرست طرح: معاونت بازرگانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اردیبهشت آبان

- 1387همکار پژوهشگر در طرح "ساختارشناسی هویت محله ای تهران"، سرپرست طرح: شهرداری تهران، مجری طرح: شرکت مهندسان مشاور مانیستار پارسه، زمستان

-1386همکار پژوهشگر در پروژه "زبان های قومی و سیستم آموزش در ایران"، سرپرست طرح: مرکز تحقیقات سیاست های علمیکشور،

-1386همکار پژوهشگر در پروژه "مطالعه انسان شناختی زلزله بم"، سرپرست طرح: پژوهشکده مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی،

- 1385محقق و سرپرست  پروژه "انسان شناسی اقتصادی : بازار تهران"، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری،

- 1385محقق و سرپرست  پروژه "انسان شناسی ایرانی" ،سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ،

- 1384همکار پژوهشگر در پروژه سوء استفاده از کودکان و کودک آزاری (تهران، زاهدان، ارومیه) سرپرست پروژه: سازمان یونیسف،

- 1383-84محقق و سرپرست پروژه " گاهشمار آیین های اقلیت های دینی ایران" ، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

- 1383همکار پژوهشگر در پروژه : بازار های قومی و جماعتی در ایران ،سرپرست پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

ب- ویراستاری و داوری علمی (موارد منتخب):

-1399 ویراستاری علمی کتاب دانشنامه آیین های ایرانی، انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

Constructed Environment- 1399عضو گروه داوران مجله بین المللی

- 1394عضو گروه داوران مجله مردم و فرهنگ، فصلنامه تخصصی پژوهشکده مردم شناسی، دوره اول شماره دوم پاییز 1394

-کتاب مردم شناسی ورزش ، اثر کندال بلانچارد، ترجمه علیرضا حسن زاده و حمید رضا قربانی ، سازمان میراث فرهنگی و نشر افکار1387

-1392 ویراستاری علمی کتاب بازاریابی ، اثر غلامحسین بیابانی و همکاران، تهران ، انتشارات رهروان پویش،

-1389 عضو گروه داوران و ویراستاران مجله بین المللی مسیرهای نو در علوم انسانی  

- 1393عضو گروه داوران و ویراستاران مجله بین المللی مطالعات فرهنگی بینا رشتهای

- 1393عضو گروه داوران مجله مردم و فرهنگ، فصلنامه تخصصی پژوهشکده مردم شناسی، دوره اول شماره اول زمستان 1393

- 1393عضو گروه داوران مجله پژوهش های انسان شناسی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی،پاییز و زمستان 1393

ج- گردآوری مقالات و تدوین کتاب:

- 1396کتاب نوروز، تنوع فرهنگی وفرهنگ صلح(مجموعه مقالات همایش ملی نوروز، میراث صلح) پژوهشگاه میرات فرهنگی وگردشگری

- 1394کتاب نوروز، آیین صلح و زندگی (مجموعه مقالات همایش ملی نوروز، میراث صلح) پژوهشگاه میرات فرهنگی وگردشگری.

شرکت در کنفرانس ها، نشست ها و کارگاه های علمی:

-1399 شرکت در همایش ملی "نوروز و فرهنگ شادمانی" با ارائه مقاله " آیین ها وفرهنگ شادمانی"،پژوهشگاه میراث فرهنگی ا همکاری مراکز و نهادهای علمی و پژوهشی.

-1399 شرکت در همایش بین المللی "بازآفرینی میراث فرهنگی" با ارائه مقاله "هویت فراملی در تجربه زیارت مزار مولانا"، مدرسه مطالعات پیشرفته علوم اجتماعی فرانسه و دانشگاه تهران.

-1398 شرکت در همایش ملی "مطالعات اجتماعی و میراث فرهنگی" با ارائه مقاله "غذا، هویت فرهنگی و گردشگری پایدار"، دانشگاه بابلسر مازندران و انجمن انسان شناسی ایران، اردیبهشت ماه.

-1398 شرکت در همایش ملی "آیین، صلح و تنوع فرهنگی" با ارایه مقاله"از ادبیات تا آیین: آیین شب عروس و فرهنگ مدارا"، خانه اندیشمندان علوم انسانی، بهمن ماه.

-1398 شرکت در سمینار علمی مطالعه تطبیقی آیین های مزار های مولوی و بیدل دهلوی" با ارائه مقاله "آیین های زیارت در مزار مولوی در قونیه"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن ماه.

-1397 شرکت  در سمینار علمی "انسان شناسی ایران: گذشته، حال و آینده"  با ارائه مقاله "تبیین انسان شناختی تنوع فرهنگی در ایران"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

- 1393شرکت  در نشست علمی "نوروز از منظر انسان شناسی و اسطوره شناسی"، منتشر شده در ماهنامه اجتماعی  فرهنگی پارپیرار، شماره اول، فروردین،صص.45- 50

-1393 شرکت و ارائه مقاله در نشست علمی مردم شناسی کاربردی و سی اس آر: بازخوانی مردم شناختی برنامه ششم توسعه با مقاله "تجربه مسئولیت اجتماعی سازمان ها در جوامع آسیایی"، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مهر ماه

-1393 سومین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران با ارائه مقاله "انسان شناسی کاربردی و الگوهای توسعه پایدار" ، انجمن جامعه شناسی ایران، آذر ماه

- 1392ارائه مقاله "انسان شناسی تجربه، افق انتظار و تجربه زنده".  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. تهران، تیر

- 1392همایش ابعاد مردم شناختی فرهنگ عاشورا  با ارائه مقاله "نگاهی انسان شناختی به تکیه سادات تهران" ، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی  و گردشگری، دی ماه

- 1392همایش ابعاد مردم شناختی فرهنگ عاشورا با ارائه مقاله "فرهنگ عاشورا و سوگواری های محرم در قاره افریقا "، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی  و گردشگری، دی ماه

چالش گفتمان های قومی   با ارائه مقاله  - 1390کنفرانس بین المللی مسیرهای نو در علوم انسانی

دانشگاه گرانادا، اسپانیا،

- 1389کنفرانس بین المللی مسیرهای نو در علوم انسانی با ارائه مقاله نخبگان قومی و متنی کردن هویت

،دانشگاه یو سی ال ای،لسن انجلس، ایالات متحده امریکا.

- 1389کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی میان رشته ای، با ارائه مقاله آیین های زیارت، دانشگاه کمبریج، انگلستان.

عضویت ها و فعالیت های علمی، فرهنگی و اجرایی:

-1399 عضو شورای علمی همایش بین المللی " پیامدهای اجتماعی و فرهنگی کرونا بر حوزه های میراث فرهنگی؛ گردشگری و صنایع فرهنگی خلاق"، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با همکاری مراکز علمی و پژوهشی.

-1399-1402 دبیر کارگروه معماری و شهرسازی محله یوسف آباد، ستاد شورایاری های شهر تهران.

  • - 1398-1402 منتخب و عضو اصلی شورایاری و هیئت امناء محله یوسف آباد تهران، در پنجمین دوره  انتخابات شورایاری محلات تهران،ستاد شورایاری های شهر تهران، مرداد 1398

 -1396عضوشورای علمی همایش "فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی"،سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری، دی ماه

 1394عضوشورای علمی همایش "مردم شناسی مرگ و زندگی"،سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری، بهمن -

 1394عضوشورای علمی همایش "نوروز میراث صلح"،سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری، اسفندماه

- 1393-1398منتخب وعضو اصلی شورایاری و هیئت امناء محله یوسف آباد تهران، در چهارمین دوره  انتخابات شورایاری محلات تهران، اسفند 1393

- 1393عضوشورای علمی همایش "میراث روایی"،سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری، اسفندماه

- 1392عضو شورای علمی همایش "ابعاد مردم شناختی فرهنگ عاشورا"، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دی ماه

- 1387برگزاری میزگرد با مستند سازان ایرانی (آقایان تهامی نژاد، ورهرام، امامی، قاسم خان)، خانه هنرمندان ایران، 1384منتشر شده  در کتاب " در آمدی بر انسان شناسی تصویری و فیلم اتنوگرافیک" گردآوری ناصر فکوهی، نشر نی

- 1380 تا کنون عضو پیوسته انجمن انسان شناسی ایران

- 1380عضو کمیته اجرایی همایش فرهنگ لر، گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی،

تدریس:

-1399-1400 درس مردم شناسی شهری ایران، 2 واحد (آنلاین)، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، نیمسال اول

- 1396-97 درس انسان شناسی فرهنگی ایران، 2 واحد، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره، نیمسال دوم

-  1394-95 درس انسان شناسی فرهنگی ایران، 2 واحد، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره، نیمسال دوم

-  1394-95 درس انسان شناسی فرهنگی ، 2 واحد، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره، نیمسال اول

- 1393-94 درس انسان شناسی فرهنگی ایران، 2 واحد (4 ساعت در هفته)،مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره مهر، نیمسال اول

-1393-94 درس مبانی مردم شناسی، 2 واحد (4 ساعت در هفته)، مقطع کارشناسی، دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، نیمسال دوم

-1393-94 درس انسان شناسی فرهنگی ایران، 2 واحد (4 ساعت در هفته)،مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره مهر، نیمسال اول

دریافت بورسیه های تحصیلی، پژوهشی:

- انتخاب برای دریافت بورسیه تحصیلی توسط دانشگاه گوته ازسال 2009 تا 2012، مقطع دکترا، دانشگاه گوته فرانکفورت.

- انتخاب برای حضور در طرح Exchange Students و سفر فرهنگی به ژاپن، سفارت ژاپن در تهران،زمستان1381

به روز شده در اردیبهشت ماه1400))

آخرین ویرایش۲۳ بهمن ۱۴۰۲