حمید سجادی

تعداد بازدید:۵۷۴۹

  رزومه در سیماپ
    

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها  
  
    
 

مشخصات فردی

حمید سجادی 

ایمیل:   H.Sajadi@ihcs.ac.ir

استادیار- عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

دکتری جامعه شناسی سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

مقالات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی

 1. حمید سجادی(1399)، نقد و بررسی جهانی شدن وتنوع فرهنگی، ماهنامه پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی ( علمی پژوهشی وزارتین ) 20، 7 : 109-132.
 2. حمید سجادی(1398)، نقدی بر صورتبندی نظری مفهوم امنیت اجتماعی در ایران(علمی-پژوهشی)، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دوره 19، شماره 7 - شماره پیاپی 71، مهر- صفحات 193-215.
 3. حمید سجادی(1399)، ارزیابی کیفی الگوی مدیریت سازمان بهزیستی در کاهش آسیب های اجتماعی در پرتو مدل پارادایمی، فصلنامه(علمی- پژوهشی) دولت پژوهی، بهار.
 4. حمید سجادی و غلامعلی سلیمانی(1397)، نقدی بر کتاب وجوه فقهی نقش مردم در حکومت(علمی-پژوهشی)، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ماهنامه علمی- پژوهشی، سال هیجدهم، شماره ششم، شهریور، 169- 189.
 5. حمید سجادی، ابراهیم متقی(1397)، فراتحلیل ارزیابی عملکرد نظام آموزش عالی با تمرکز بر برنامه های توسعه(علمی-پژوهشی)، مطالعات توسعه اجتماعی ایران » تابستان، سال دهم - شماره 3‏، صفحات 7 تا 25.
 6. حمید سجادی(1396)، مدل سازی انسجام داینامیک در فرایند توسعه(علمی-پژوهشی)، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، دوره۹، شماره۲، بهار، صفحات ۲۲-۷.
 7. حمید سجادی(1396)، فراترکیب نقاط ضعف و تسهیل­کننده­های برنامه­های توسعه ملی(علمی-پژوهشی)، فصلنامه دولت پژوهی، مجله دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، دوره۳، شماره۱۰، تابستان، صفحات۱۱۱-۶۷.
 8. حمید سجادی(1394)، چالش دولت توسعه­گرا در بسیج نیروهای تحصیلکرده (علمی-پژوهشی) مطالعات توسعه اجتماعی، سال هفتم، شماره اول، صص ۷-۲۰.
 9. حمید سجادی(1393)، مفهوم سازی جریان­های نواندیشی دینی (علمی-پژوهشی) - پژوهشهای سیاست اسلامی، سال دوم، شماره پنجم، صص۱۳۳-۱۵۴. 
 10. حمید سجادی(1393)، آسیب شناسی امکان­پذیری نظارت و کنترل در برنامه­های توسعه ایران(علمی- پژوهشی) دانش سیاسی، سال دهم، شماره دوم، صص ۳۷-۶۱.
 11. حمید سجادی(1390)، بررسی تحولات ارزشی و هویتی بر امنیت ملی (علمی_ پژوهشی) مطالعات توسعه اجتماعی، سال سوم، شماره چهارم، صص ۷-۲۱.
 12. حمید سجادی(1388)، بررسی مبانی نظریه گسست در جریان نواندیشی دینی (علمی_ پژوهشی) - دانش سیاسی، سال چهارم، شماره اول، صص ۱۸۱-۲۱۳.

پروژه های تحقیقاتی:

 1. مجری طرح «ارتقاء عملکرد مدیریت وزارت کشور در  حوزه امنیت داخلی در مواجه با اعتراضات»، مرکز مطالعات راهبردی وزارات کشور، 1398-1399.
 2. مجری طرح پژوهشی شناسایی و تحلیل عوامل امنیتی شدن بحران­های اجتماعی؛ مورد کاوی بحرانهای اجتماعی ایران 1367-1397، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1397.
 3. مجری طرح بسط سوژگی جامعه در تحلیل روند مطالعات امنیتی1399.
 4. مجری طرح پژوهشی فراترکیب مطالعات امنیت اجتماعی ایران در سه حوزه ایرانی، اسلامی و جهانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1398.
 5. همکار طرح پژوهشی ملی بررسی و نقد جریان های فکری و فرهنگی در ایران معاصر، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران- موسسه فرهنگی هنری آفتاب خرد:
 1. مجری  جریان فن گرا (در سه حوزه توسعه، اقتصاد و اندیشه) در ایران معاصر، 1394
 2. مجری جریان احیاگر تخصص گرا (در حوزه فقه سیاسی، سنت، اقتصاد اسلامی) در ایران معاصر، 1395.
 1. مجری طرح: تحلیل و ارزیابی عملکرد کمیته امداد برای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1393.
 2. مجری طرح: تحلیل و ارزیابی عملکرد سازمان بهزیستی برای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1393.
 3. همکار پروژه تحقیقاتی: بررسی چالشهای فرهنگ سیاسی ایران در عصر جهانی شدن برای مرکز ملی مطالعات جهانی شدن1393.

مقالات در نشریات بین المللی

 1. Sajadi, H. & Sadeghizadeh, S. (2017). Poverty Alleviation through Empowerment with a Focus on Partnership: A Case Study of Iran. Asian Social Science, Vol. 13, No. 5, 57-67.

تالیف کتاب:

حمید سجادی (1395)، ساخت شکنی نظریات توسعه سیاسی از رویکرد پست مدرنیسم، تهران: حکمت کلمه.

نویسنده فصل «کثرت و کثرت­گرایی در فلسفه اسلامی«(حکمت سیاسی اسلامی، مفاهیم بنیادین، جلد هشتم، تهران: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1396)

نویسنده فصل «عرف در فلسفه اسلامی؛ شرع و حجیت عرف»(حکمت سیاسی اسلامی، مفاهیم بنیادین، جلد هفتم، تهران: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1396)

نویسنده فصل (1399)، «کارآمدی نظام سیاسی در مدیریت بی تعادلی های نظام اجتماعی در فریند توسعه» کارآمدی نظام سیاسی.تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

ترجمه کتاب:

مترجم فصل اسلام، تحول سیاسی و جهانی شدن از کتاب اسلام و جهانی شدن، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1395.

نقد کتاب:

 1. نظام آموزشی عالی و طلیعه ایران مدرن، اثر دیوید منارشی، نامزد جایزه نقد کتاب 1398در حوزه آثار علوم تربیتی.
 2. نقد کتاب وجوه فقهی نقش مردم در حکومت، پژوهشکده مطالعات علوم انسانی، 1395
 3. نقد کتاب سیر تحول جنبش چپ در ایران و عوامل بحران دائمی آن (برای مرکز اسناد انقلاب) 1394
 4. نقد و بررسی آراء و اندیشه­های لیبرالیسم (در مجله تخصصی کتاب ماه علوم اجتماعی) 1389
 5. نقد و بررسی تک نگاشت « امنیت اقتصادی؛ نقد الگوی نئولیبرالی توسعه در پرتو الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» اثر سعید حاجی ناصری و احمد کرد.
 6. نقد و بررسی تک نگاشت «بررسی تطبیقی تاریخی توسعه اقتصادی، سیاسی و نابرابری‌های اجتماعی در ایران و هند» اثر مژگان عظیمی هاشمی.
 7. نقد و بررسی همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی، اثر سید صادق حقیقت.
 8. نقد و بررسی کتاب«زیست سیاست ایرانی» اثر امیر مقدور مشهود.
 9. بررسی و نقد صورت­بندی نظریات توسعه اثر جان ندروین پیترز.

کنفرانس های ملی و بین المللی:

الف. ملی:

 1. تجزیه و تحلیل الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، همایش ملی نقد و بررسی الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، مردادماه 1398.
 2. آسیب شناسی نظام برنامه­ریزی توسعه با رویکرد سیستمی، کنفرانس جهانی علوم انسانی، پذیرش و چاپ مقاله، اردیبهشت1396
 3. انسجام اجتماعی در برنامه های توسعه ارائه شده در هفتمین کنگره پیشگامان پیشرفت، 1394
 4. ساخت شکنی فراروایتهای توسعه، حمید سجادی، مرتضی باقیان، پذیرفته شده و ارائه حضوری در سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 1393، صص 1-23.
 5. قرائتی واسازانه از سیاست در گفتمان مدرنیته، کنفرانس جهانی علوم انسانی، پذیرش و چاپ مقاله، 1396
 6. مبانی نظری در جریان نواندیش دینی، ارائه در سومین همایش نواندیشی دینی، تهران، 1394
 7. موانع نظری نظریه پردازی دانش سیاسی در ایران(همایش نواندیشی دینی)1392
 8. حمید سجادی، بازخوانی اراء و اصول دموکراسی در فضای دینی (علمی-ترویجی) ارائه مقاله در سومین همایش ملی نظریه پردازی مردم سالاری دینی، 1394، صص 354-369.
 9. بررسی آراء فوکو؛ در دیرینه­شناسی و تبارشناسی(در مجله تخصصی کتاب ماه علوم اجتماعی) 1390

ب. بین­المللی:

 1. Sajadi, H. (2014). The Ignored Share of Victims of Terrorism from Human Rights. In: Proceedings of the International Conference on Social Sciences, March 2014, (pp. 263-270).  Sri Lanka: The International Institute of Knowledge Management (TIIKM)
 2. Media in the Face of Terrorism (2014), accepted for presentation at the International Conference on Counter Terrorism and Human Security (ICCTHS), Zurich.
 3. Convergence and Divergence of Social Forces in the Egyptian Revolution, accepted for presentation at the 12th Annual International Conference on Politics & International Affairs, 16-19 June 2014, Athens, Greece.
 4. Examining the Social and Psychological Degeneration Process in Cults, accepted for presentation at the ICSA (International Cultic Studies Association) Annual Conference, July 3-5, 2014, Washington, DC.
 5. Terrorism Indebted to Cult Structure, accepted for presentation at the ICSA (International Cultic Studies Association) Annual Conference, Washington, DC. July 3-5, 2014.

افتخارات کسب شده:

 • رساله برگزیده دکتری حمید سجادی «برنامه­های توسعه و انسجام ساختاری در ج.ا.ا» در همایش ملی تقدیر از رساله­های  برتر ده ساله علوم انسانی، اسفندماه 1396.
 • نامزد جایزه نقد کتاب 1398-  در شانزدهمین جشنواره نقد کتاب: نظام آموزش عالی، طلیعه ایران مدرن: معرفی و بررسی نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن، فصلنامه نقد کتاب علوم انسانی شماره3 و 4، پاییز و زمستان1397.
 • رتبه اول در تمام دوران کارشناسی با معدل کارشناسی 18/19
 • رتبه اول دوره کارشناسی ارشد با معدل کل 53/18
 • رتبه دوم آزمون دکتری تخصصی جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران
 • رساله شایسته تقدیر بواسطه مقالات مستخرج شده، در کنفرانس الگوی پیشرفت اسلامی از میان 900 رساله در اردیبهشت 1396

سوابق تدریس:

 • فهم نظریه های سیاسی (کارشناسی ارشد)، زبان تخصصی 1 (کارشناسی)، زبان تخصصی 2 (کارشناسی)، اندیشه های سیاسی غرب در سه دوره قدیم، میانه و جدید (کارشناسی) و . . .

داور علمی مجلات علمی-پژوهشی:

 • داور فصلنامه علمی پژوهشی دولت پژوهی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • داور پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • داور فصلنامه علمی پژوهشی جامعه پژوهی فرهنگی
 • داور مجله تخصصی موسسه آموزشی و پژوهشی آتن

عضویت در مجامع علمی

 • پژوهشگر ارشد مجمع تشخیص مصلحت نظام در کمیسیون اقتصاد کلان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • پژوهشگر مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
 • پژوهشگر انجمن ایرانی مطالعات جهان

سوابق اجرائی

 • معاون دانشجویی و پژوهشی دانشگاه علمی کاربردی واحد 6 تهران- 93 - 94
 • عضو شورای راهبردی فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی واحد 6 تهران- 93 - 94
 • عضو کارگروه مسائل و چالش‌های اساسی جامعه ایران- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- 1398
 • سرپرست گروه مدارک و مدارج اعضای هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 1399 .

آخرین ویرایش۰۷ آذر ۱۴۰۱