محمدسالار کسرایی

تعداد بازدید:۱۱۷۴۸

  رزومه در سیماپ   
 

 مقالات در پرتال جامع

    فایل سخنرانی‌ها    
    

 

مشخصات فردی

نام: محمدسالار

نام خانوادگی: کسرایی

متولد: 1347

دانشیار در رشتۀ جامعه شناسی، پایۀ 27

شغل

 • عضو هیأت علمی گروه جامعه شناسی توسعه،  پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی،  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • استاد میهمان، گروه جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، گروه های علوم سیاسی و جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، گروه های جامعه شناسی و علوم سیاسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه، و گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی  واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد و واحد تهران جنوب.
 • رئیس پژوهشکده مطالعات اجتماعی،  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

شیوۀ تماس

                                               Mohammadsalar.kasraie@gmail.com

m.kasraie@ihcs.ac.ir                                                  

حوزه های تخصصی

 • جامعه شناسی سیاسی
 •  جامعه شناسی توسعه
 •  جنبش های اجتماعی
 • جامعه شناسی تاریخی ایران
 • نظریه های انقلاب
 • روش های پژوهش؛ کمی و کیفی

عضویت در انجمن ها

 • عضو انجمن جامعه شناسی ایران
 • رئیس(پیشین) و مؤسس گروه جامعه شناسی سیاسی، انجمن جامعه شناسی
 • عضو انجمن علوم سیاسی ایران
 • عضو کمیته تخصصی جامعه شناسی سیاسی، انجمن علوم سیاسی ایران
 • عضو کمیتۀ علوم سیاسی، خانۀ اندیشمندان علوم انسانی

سوابق تحصیلی

 •  لیسانس علوم سیاسی،  دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
 •  فوق لیسانس روابط بین الملل،  دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
 • دکترای جامعه شناسی سیاسی،  دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

پیشینۀ اجرایی

 • رئیس پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، 1400 تا خرداد 1402.
 • معاون فرهنگی- اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شهریور 1396 تا شهریور 1397.
 • رئیس دانشگاه آزاد شهر ری، اسفند 1395 تا شهریور 1396.
 • رئیس دانشگاه آزاد استان قم، شهریور 1393 تا اسفند 1395.

پیشینۀ پژوهشی

الف: مقاله

 1. تبیین جامعه شناختی انقلاب ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فصلنامه پژوهش، سال سوم و چهارم شماره 12 و 13.
 2. نظریه های انقلاب (کوشش برای تطبیق با انقلاب ایران پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، فصلنامه علمی - پژوهشی متین، شماره اول، سال اول، زمستان 1377، صفحه 319- 358.
 3. از انقلاب سفید تا انقلاب اسلامی،(ترجمه) تالیف احمد اشرف، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، فصلنامه علمی - پژوهشی متین، دوره 6، شماره 22، خرداد 1383، صفحه 109-141.
 4. اندیشه سیاسی فردوسی، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم سیاسی، شماره 7 ، تابستان 1386، صفحه 213-234.
 5. گونه شناسی جریانهای فکری(دینی) از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، فصلنامه علمی - پژوهشی متین، دوره 9، شماره 37، اسفند 1386، صفحه 124-148.
 6. مطالعة سیر تغییر در دفتر تحکیم وحدت(1376 - 1358)، انجمن علوم سیاسی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهشنامه علوم سیاسی،  سال چهارم، شماره چهارم، پاییز 1388، صفحه 175-200.
 7. جنسیت و انقلاب: نگاهی متفاوت به مشارکت زنان در انقلاب اسلامی ایران، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، فصلنامه علمی - پژوهشی متین،  دوره 11، شماره 44، آذر 1388، صفحه 99-123.
 8. نظریه گفتمان لاکلا و موفه ابزاری کارآمد در تحلیل پدیده های سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، فصلنامه سیاست، دوره 39، شماره 3، مهر 1388، صفحه 339-360.
 9. انقلاب ؛ تحول مفهومی یک واژه، دانشگاه تربیت مدرس، دانشنامه علوم اجتماعی، دورۀ 1، شمارۀ 3، بهار 1389.
 10. فرمانروایی تؤامان: حکومت و مشروعیت در ایران باستان، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،  فصلنامه سیاست، دوره 40، شماره 2، تیر 1389، صفحه  208-189.
 11. تحلیل نگرش گروه های سیاسی درون حاکمیت نسبت به نقش مردم در نظام سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشنامه علوم اجتماعی، دورۀ 1، شماره چهار، زمستان 1389.
 12. تحلیل گفتمان جنبش دانشجویی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با استفاده از نظریة گفتمان لاکلا و موفه (1376 - 1358)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،  فصلنامه علمی - پژوهشی سیاست، دورۀ 41، شمارۀ 3، پاییز 1390، صفحه 227- 245.
 13. فوکو: حکومت مندی،  سوژه سازی  و کنش سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشنامه جامعه شناسی تاریخی، دورۀ 3، شمارۀ 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1- 34.
 14. سرمایۀ اجتماعی و حکمرانی خوب، دانشگاه خوارزمی، دو فصلنامه، مسائل اجتماعی ایران، سال دوم، شمارۀ 2، زمستان 1390، صفحۀ 63- 94.
 15. فراتحلیل پوشش اسلامی در پژوهش‌های اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی، سال هشتم، شماره 26، خرداد 1391، صفحه 133-170.
 16. انقلاب و جنگ ایران و عراق، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، فصلنامه علمی - پژوهشی متین، دوره 15، شماره 58، خرداد 1392، صفحه 93-114.
 17. برآمدن داعش در خاورمیانه :تحلیل جامعه شناسانه ، فصلنامه روابط خارجی، سال هفتم، شماره اول ، بهار 1394، صفحه 191-216.
 18. جنبش بنیادگرای فرهنگی- مذهبی نوین، فصلنامه مطالعات میان فرهنگی، سال یازدهم ، شماره 28 ، تابستان ، صفحه 39-65.
 19. تحلیل گفتمان عدالت در دهه سوم انقلاب؛ با تاکید بر سال‏های 1380-1384،  دانشگاه تربیت مدرس، فصلنامه جامعه شناسی تاریخی ، جلد 8 ، شماره 2،  پاییز و زمستان 1395، صفحه 129- 169.
 20. چند صدایی و امکان‌های موسیقایی؛ تحلیل گفتمان‌های ترانه‌های موسیقی مردم‌پسند در دهه 70، فصلنامه مطالعات میان فرهنگی،  شماره 32، پاییز 1396.
 21. بازنمایی نقش اجتماعی زنان در سینمای پس از انقلاب ایران، مطالعۀ موردی دو فیلم«یه حبه قند» و «فروشنده»، مجلۀ علمی پژوهشی جامعه پژوهی فرهنگی، دورۀ هشتم، شمارۀ چهارم، شمارۀ پیاپی 26، زمستان 1396، صفحه 107- 135.
 22. سنجش احساس طرد دانشجویان دانشگاه های زنجان، مجلۀ علمی پژوهشی جامعه پژوهی فرهنگی، دورۀ نهم ، شمارۀ یکم،  بهار 1397، صفحه 1- 29.
 23. بررسی و تحلیل وضعیت برنامه های آموزشی از حیث مهارت افزایی دانشجویان رشته علوم اجتماعی و اشتغال دانش آموختگان آن در مقاطع گوناگون تحصیلی از آغاز تا سال 1395، مجلۀ علمی پژوهشی جامعه پژوهشی فرهنگی، سال دهم، شمارۀ چهارم، پاییز 1398، صفحه 123-157.
 24. گفتمان غرب زدگی: شایگان و راه فروبستۀ ازلی، مجلۀ علمی پژوهشی جستارهای سیاسی معاصر، سال دهم، شمارۀ چهارم، زمستان 1398، صفحه 115- 146.
 25. برساخته های گفتمان غرب زدگی؛ بافته های جلال آل احمد، مجلۀ علمی پژوهشی جامعه پژوهشی فرهنگی، سال یازدهم، شمارۀ اول، بهار 1399، صفحه 61-93.
 26. بررسی تطبیقی آزادی فرد و قدرت دولت در اندیشۀ سیاسی آیت اله نائینی و شیخ فضل اله نوری، مجلۀ پژوهش های تاریخ ایران و اسلام، شمارۀ 26، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-18.
 27. کاربست نظریۀ شکار جادوگر برای تبیین جامعه شناختی تصفیه های انقلابی(روسیه، چین، ایران)، پژوهشنامه علوم سیاسی(انجمن علوم سیاسی ایران)، سال پانزدهم، شمارۀ چهارم، پاییز 1399، صفحه 7-43.
 28. نقش دین در انقلاب فرهنگی( مطالعۀ موردی جایگاه دین در انقلاب فرهنگی ایران، چین و روسیه از دیدگاه جامعه شناسی تاریخی دانشگاه تربیت مدرس، مجلۀ جامعه شناسی تاریخی، دورۀ 12، شمارۀ 2، پاییز و زمستان ف صفحه 37- 58.
 29. سید فخرالدین شادمان، ایستاده بر زمینِ زبان،  مجلۀ جامعه شناسی ایران، دورۀ 21، شمارۀ 4، دی 1399، صفحه 3- 21.
 30. بررسی نقش روابط اجتماعی مدیران و کارکنان در توسعۀ کسب و کار: مطالعۀ موردی سازمان هلدینگ اتکا، فصلنامه علمی-پژوهی مطالعات توسعۀ اجتماعی-فرهنگی، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات،  دورۀ دهم، شمارۀ 2، پاییز 1400، صفحه 111-132.
 31. تبیین و طراحی مدل اجتماعی توسعه کسب و کار در بنگاه های اقتصادی: رویکرد داده بنیاد(مورد مطالعه: سازمان هلدینگ اتکا)، مجلۀ جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دورۀ 10، شمارۀ 2، آذر 1400، صفحه 1-26.
 32. مطالعه تطبیقی تحولات علم اجتماعی در عصر توتالیتاریسم(تجربه آلمان، شوروی و چین)، مجلۀ جامعه شناسی تاریخی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، دورۀ 14، شمارۀ 1، بهار و تابستان 1401، صفحه 1- 48.
 33. نقد نظریه های دولت در دورۀ پهلوی اول: مرور آسیب شناسانه، مجلۀ دولت پژوهی، دانشگاه علامه طباطبایی، دوره 8، شماره 30 ، شهریور 1401، صفحه 419- 460.
 34. بررسی جایگاه آموزش شهروندی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند 2030 یونسکو و تطبیق آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی، مجلۀ مطالعات حقوق بشر اسلامی، دورۀ 11، شمارۀ 2، شمارۀ پیاپی 25، شهریور 1401، صفحه 75- 100.
 35. سیاست و عملکرد دولت‌های ج ا ا در رابطه با اقوام استان خوزستان دوره چهار ساله ریاست جمهوری دکتر روحانی و اثر آن بر توسعه اقتصادی و جغرافیایی استان، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، شهریور 1401.
 36. تبیین جامعه شناختی ریای سیاسی و پیامدهای آن بر دولت های خودکامه(آلمان نازی، شوروی و ایران قبل از انقلاب، پژوهشنامه علوم سیاسی(انجمن علوم سیاسی ایران)، دوره 17، شماره 4، آذر 1401، صفحه 7-52.
 37. بررسی نقش و جایگاه مردم در آراء نائینی در چارچوب دولت مدرن، پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی، دورۀ 11، شمارۀ 2، شمارۀ پیاپی22 ، پاییز و زمستان 1401، صفحه 29- 53.
 38. الگوی تعامل علوم انسانی و اجتماعی با مفهوم توسعه، مجلۀ جامعه پژوهی فرهنگی، دوره 13، شماره 4، شمارۀ پیاپی 46،  بهمن 1401، صفحه 101- 126.
 39. نسل پنجم نظریه های انقلاب، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، پژوهشنامه متین،  دوره 25، شماره   98فروردین 1402، صفحه 139-180.
 40. ساخت‌یابی برنامة توسعه در ایران عصر پهلوی، پژوهش نامه تاریخ اقتصادی و اجتماعی، دورۀ 12، شمارۀ 2، پاییز و زمستان 1402، صفحه 1-29.
 41. آموزش شهروندی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی، دوره 4، شماره 2، شماره پیاپی(14)، تابستان 1402 ، ص 211-231.
 42. Geopolitical Elements of Political Legitimacy in the Bisotun Inscription. Geopolitics Quarterly, Vol.6, No.4, Winter 2010, Pp:139-153.
 43. Examining the status of democracy and its expansion in Arab countries, Technical Journal of Engineering and Applied Sciences (ISI), ISSN: 2051-0853, 2013.
 44. Sources of Political Legitimacy in Iranian Ancient Inscriptions, ISBN 978-1-84626-xxx-x, Proceedings of 2009 International Conference on Social Science and Humanities, Singapore: 9-11 October, 2009, pp. xxx-xxx, Thomson ISI Proceeding (ISSHP), IACSIT Database, British Library, and Nielsen, Paper ID: U342.

مقاله در مجموعه مقالات(کتاب)

 1. اندیشه سیاسی عبدالحمید کاتب، در جلداول (کتاب)؛ ، اندیشه سیاسی متفکران مسلمان(1390)، تهران: پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی، پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی، صفحۀ  35-53 .
 2. اندیشه سیاسی میر سید علی همدانی، در جلد پنجم (کتاب)؛  اندیشه سیاسی متفکران مسلمان(1390)، تهران: پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی،صفحۀ 61-87 .
 3. اندیشه سیاسی محمد صادق مروزی، در جلد هشتم (کتاب)؛ اندیشه سیاسی متفکران مسلمان(1390)، تهران: پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی، صفحۀ 1-23.
 4. اندیشه سیاسی سید احمد خان هندی، در جلد نهم (کتاب)؛ اندیشه سیاسی متفکران مسلمان(1390)، تهران: پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی، صفحۀ 29-47.
 5. اندیشه سیاسی محمدحسین تبریزی، در جلد دهم (کتاب)؛ اندیشه سیاسی متفکران مسلمان(1390)، تهران: پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی، پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی، صفحۀ 171-195.
 6. اندیشه سیاسی ابوالحسن نجفی مرندی، در جلد دهم (کتاب)؛ اندیشه سیاسی متفکران مسلمان(1390)، تهران: پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی، صفحۀ 195-219.
 7. اندیشه سیاسی رضا دهخوارقانی، در جلد دوازدهم (کتاب)؛ اندیشه سیاسی متفکران مسلمان(1390)، تهران: پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی، صفحۀ 227-247.
 8. اندیشه و سیاست در ایران، در جلد سوم (کتاب): فروغ و فرسایی سیاست جهان شهری هخامنشیان(1401)، تهران: مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول، صفحه 437- 458.
 9. کاربست عملی تحلیل گفتمان در مطالعات فرهنگی با اتکا به اندیشه های(فوکو، لاکلا و موفه، و فرکلاف)، در درآمدی بر روش شناسی و حوزه های مطالعاتی تاریخ فرهنگی(1399)، تدوین محمدامیر احمدزاده، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 10. ایدۀ پایان تئولوژی و رهایی: آیا پروژۀ عبدالکریمی منجر به رهایی خواهد شد؟ در تأملاتی برنسبت ساحت قدس، جامعه و امر سیاسی(1399)، به کوشش سیدجواد میری، تهران: انتشارات نقد فرهنگ.

مقاله در همایش

 1. نگاهی به گفتمان فمنیستی: درآمدی بر مشارکت زنان در انقلاب اسلامی، دومین همایش جهانی زنان(ویژه اساتید) اسفند 1388،صفحۀ 125-168.
 2. مطالعۀ مقایسه ای اعتدال گرایی در عصر مشروعیت و دورۀ کنونی، همایش ملی اعتدال، 1393،صفحۀ 187-189.
 3. بررسی اهم آثار خودشناسی در فرهنگ عمومی، اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی با تأکید بر فرهنگ، اردیبهشت 1395، صفحۀ 34.
 4. توسعۀ انسان محور: مسئلۀ توسعه در استان کرمانشاه، همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه، آذر 1397، صفحۀ 202-205.

ب: کتاب و پروژه پژوهشی

 1.     چالش سنت و مدرنیته در ایران با تاکید بر زمینه های اجتماعی از مشروطیت تا 1320، نشر مرکز، 1379 و  چاپ مجدد 1382.
 2.                   طبقه، سیاست و ایدئولوژی، منصور معدل، (ترجمه)مرکز بازشناسی اسلام، انتشارات باز، 1382.
 3.              جهانی شدن یا استعمار مجدد، علی محمدی و محمد احسان(ترجمه)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1387.
 4.                  سیاست های فرهنگی در هلند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1381.
 5.                 نگاهی انتقادی به علوم اجتماعی در ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1399.
 6.               نظریه های انقلاب، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، 1400.
 7.        ترجمۀ کتاب انقلاب: مفاهیم بنیادی، جلد دوم از مجموعه چهارجلدی، ویرایش: رز ماری اوکین،(ترجمه)پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی، 1385.

 1.                    گفتمان غرب زدگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در دست انتشار.
 2.                نقد نظریه­های دولت در ایران معاصر(دورۀ پهلوی اول)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در دست انتشار.
 3.  پروژه پژوهشی تدوین اندیشه سیاسی اندیشمندان جهان اسلام، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1390.
 4. پروژۀ پژوهشی نظریه های انقلاب، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، 1386.
 5. پروژه پژوهشی، فرهنگ توسعه  از نظر امام خمینی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، 1387.
 6. پروژه پژوهشی، قانونمندی از نظر امام خمینی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، 1387.
 7.  پروژه پژوهشی، آرمان های انقلاب از نظر امام خمینی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، 1388.
 8. پروژه پژوهشی، فرهنگ عاشورا از نظر امام خمینی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، 1388.
 9. پروژه پژوهشی، تعلیم و تربیت از نظر امام خمینی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، 1389.
 10.  پروژه پژوهشی، اعتبارات خرد در توسعه روستایی، با توجه به تجربیات هند، اندونزی و بنگلادش، مطالعه موردی روستاهای ایران، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، 1385-1387.
 11. پروژه پژوهشی مطالعه و سنجش شهرهای زیبا در جهان، مقایسه موردی و الگو یابی برای شهر تهران، سازمان زیبا سازی شهر تهران، شهرداری تهران، 1390.
 12. پروژه پژوهشی نیاز سنجی آموزشی بانوان شاغل در شهرداری و اعضای کانون محله های شهر تهران، ادارۀ کل برنامه ریزی و توسعۀ شهری، معاونت اجتماعی شهرداری تهران، 1394.
 13. پروژه پژوهشی ارزشیابی و بررسی میزان اثربخشی فعالیت های کانون سالمندان، ادارۀ کل برنامه ریزی و توسعۀ شهری، معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، 1395.
 14. پروژه پژوهشی بررسی و تحلیل وضعیت برنامه­های آموزشی از حیث مهارت­افزایی دانشجویان رشتۀ علوم اجتماعی و اشتغال دانش آموختگان آن در مقاطع گوناگون تحصیلی از آغاز تا سال1395، طرح جامع اعتلا و ساماندهی علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، زمستان 1397.
 15. پروژه پژوهشی ارزیابی عملکرد خانه های امید در حل مسئلۀ سالمندی، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، 1397.
 16. پروژه پژوهشی علوم انسانی و توسعه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تابستان 1401.
 17. پروژه پژوهشی گفتمان سوسیالیسم دینی: بررسی خداپرستان سوسیالیست، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در دست انجام.

همایش ها و سخنرانی ها

 1. همایش ملی پژوهش های اجتماعی در ایران،  «هفتاد سال برنامه ریزی، ناکامی در تلاش برای توسعه» انجمن جامعه شناسی ایران، پنجم تا هفتم دی ماه 1396.
 2. همایش علمی تخصصی بررسی زمینه ها و ابعاد تحولات و جنبش های اجتماعی جدید در دورۀ جمهوری اسلامی، «جنبش های اجتماعی در ایران، چرخش پارادایمی» دانشگاه مازندران، 29 فروردین 1397.
 3. کرسی ترویجی بازاندیشی ناسیونالیسم در ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نقد و داوری، 22 آبان 96.
 4. نشست دولت، «نقد نظریه های دولت در ایران، مطالعۀ موردی دورۀ پهلوی اول» انجمن جامعه شناسی ایران، 30 اردیبهشت 1397.
 5.  همایش آسیب های اجتماعی در شهر کرمانشاه، «تنوع قومی فرهنگی در کرمانشاه، رویکردهای   نظری:تهدیدها  و راه کارها»، استانداری کرمانشاه و دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، 12 تیر 1397.
 6. نشست تخصصی مهارت، علوم اجتماعی و صنعت، «علوم اجتماعی، مهارت و کارآفرینی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 28 آبان 1397.
 7. نشست تخصصی معرفی و نقد کتاب «ناسازه های نظری و ناکامی سیاسی گفتمان اصلاح طلبی»، دانشکدۀ علوم سیاسی دانشگاه تهران و انتشارات بوی کاغذ، 25 اردیبهشت 1397.
 8. سخنرانی در مرکز مطالعات خاورمیانه، «آورده ها و دشواره های آلن تورین در فهم مسایل سیاسی»، 14 اردیبهشت 1397.
 9. همایش؛ کارنامه علمی دکتر محمد امین قانعی راد، « ناهمزمانی دانش روابط علم و نظام های اجتماعی- اقتصادی در ایران»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 19 تیر 1397.
 10.  همایش پرسش از امر دینی در عصر حاضر: بازخوانی روایت بیزن عبدالکریمی از امر دینی، « آیا پروژۀ عبدالکریمی منجر به رهایی خواهد شد؟» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 29 مهر 1397.
 11.  جنبش های اجتماعی در ایران معاصر: چرخش پارادایمی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آبان 1397
 12. توسعۀ انسان محور: مسئلۀ توسعه در کرمانشاه، همایش ملی توسعۀ پایدار در کرمانشاه، دانشگاه رازی، آذر 1397
 13. نقد فرهنگ کار در سازمان های ایرانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آبان 1397
 14. ایران، جامعه کوتاه مدت، بازخوانی روایت محمدعلی همایون کاتوزیان از ایران، 27 خرداد 98.

پیشینۀ آموزشی؛ سوابق تدریس

 1. تدریس در دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه رازی کرمانشاه، پژوهشگاه علوم انسانی، و سایر دانشگاه ها.
دروس:
  • نظریه های انقلاب
  • جنبش ها اسلامی معاصر
  • روش پژوهش
  • انقلاب اسلامی و پیامدهای آن
  • جامعه شناسی سیاسی
  • جامعه شناسی توسعه
  • جامعه شناسی تاریخی
  • جنبش های اجتماعی
  • نوسازی و دگرگونی سیاسی و اجتماعی
  • تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران

پایان نامه‌ها و رساله های(راهنمایی شده) دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

-  گونه شناسی گفتمان های اسلامی و نقش آنها در فرایند انقلاب اسلامی

-  بررسی چالش های بین جامعه روحانیت و مجمع روحانیون با قدرت دولتی

- کاربست نظریه الگوهای انقلاب هانیتینگتون در مورد انقلاب اسلامی

-  بررسی چگونگی طرح انقلاب اسلامی در کتاب های درسی دوره دبیرستان

-  بررسی روند تحولات توسعه سیاسی ایران در دوره های پس از انقلاب

-  بررسی نگرش گروههای سیاسی درون حاکمیت نسبت به نقش مردم در نظام سیاسی

-  نمونه آرمانی تبیین سیاسی انقلاب

-  بررسی عوامل موثر بر چرخش سیاست تعدیل در ایران

-  مقایسه انقلاب فرهنگی در ایران وچین

- ریشه های اجتماعی گفتمان اسلامی فقهای نو اندیش عصر انقلاب اسلامی و مقایسه آن با عصر مشروطه

-  مطالعه توصیفی گفتمانهای دینی پس از انقلاب

-  جایگاه انرژی در خاورمیانه و کنترل آن توسط آمریکا در قرن بیست و یکم

-  بررسی تطبیقی زمینه های ظهور اسلامی سیاسی در ایران و ترکیه ­

-  تاثیر مسئله تروریسم بر روابط ایران و ترکیه پس از 11 سپتامبر

-  مطالعه تطبیقی توسعه پایدار در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی و خاتمی

-  بررسی مقایسه ای گفتمان جنسیت در ایران از منظر نویسندگان قبل و پس از انقلاب

- کشمکش میان جامعه مدنی و جامعه توده­ ای در ایران

-  بررسی تحول مواضع دولتهای تعد از انقلاب در جمهوری اسلامی ایران

-  تبیین انقلاب اسلامی با تأکید بر نظریه رفتار جمعی (نیل اسملسر)

- میزان تحقق جامعه پذیری سیاسی رسمی در نسل جدید انقلاب (مورد دانش آموزان سال سوم اصفهان)

-  بررسی تحقق عدالت اجتماعی پس از انقلاب اسلامی

-  بازشناسی و تحلیل و تمایز نقش ساختار و کار گزار در تبیین فرهنگی انقلاب اسلامی ایران

-  بررسی خاستگاه و طبقه اجتماعی شهدای انقلاب اسلامی شهر تهران (سالهای 56/57)

-  مطالعه توصیفی گفتمان های فرهنگی منبعث از انقلاب اسلامی

-  تحلیل هرمنوتیکی انقلاب اسلامی ایران، بررسی معنای انقلاب از دیدگاه نیروهای انقلابی مسلمان

-  رابطه بین انقلاب و جنگ (مطالعه موردی جنگ ایران و عراق)

-  بازنمایی ابعاد نارضایتی در سینمای قبل از  انقلاب» (از سال1348-1357)

-  انقلاب و توسعه روستایی: بررسی سیاستهای توسعه روستایی در برنامه‌های اول تا چهارم توسعه و ارزیابی نسبت آنها با اهداف انقلاب اسلامی

-  هنر و انقلاب: بازنمایی شرایط انقلابی در ترانه‌ها و سرودهای مخالفان رژیم پهلوی

-  تبیین جامعه‌شناختی انقلاب رنگی در گرجستان و اوکراین و مقایسه آن با شرایط کنونی جامعه ایران

-  تحلیل نشانه شناختی انقلاب اسلامی ایران (جستجوی معنای انقلاب در تصاویرآن )

-  بررسی خاستگاه و طبقه اجتماعی ایثارگران و شهدای انقلاب اسلامی ایران با تأکید بر مطالعه در استانهای آذربایجان شرقی و غربی در سالهای 1357-1350

-  حکومت گری و بازسازی فرهنگی جامعه: شرایط امکان سوژه پوشش پس از انقلاب اسلامی همایون مرادخانی تربیت مدرس

-  توصیف بر ساخت زنانگی در مواضع تشکل‌های زنان وابسته به جناح اصول‌گرا طاهره خزاعی تربیت مدرس

-  اندیشه سیاسی شریعتی اسماعیل زاده تربیت مدرس

- بررسی مقایسه ای نظریه مدینه فاضله فارابی و نظریه ولایت فقیه امام خمینی(ره) عقیل مدنی - تبریز

اسلام سیاسی در ترکیه سعید سمندر تبریز

 • علل ظهور و گسترش گفتمان های دینی دهه های 40 و50 در ایران زینب فرجی - بابلسر

چگونگی برساخته شدن هویت اجتماعی زن در گفتمان اصلاح طلبی(صانعی، بجنوردی) مرضیه صمصامی

 • مطالعه تطبیقی مشارکت سیاسی زنان در انقلاب فرانسه1789، روسیه1917، ایران1979 سودابه صاحبقرانی
 • بررسی فرهنگ سیاسی روحانیون مخالف رژیم پهلوی دوم ایمان نیکزاد

مطالعه بین نسلی نوع دینداری و ارزش های سیاسی در دهه سوم انقلاب اسلامی(بررسی مناطق 2 و 6 شهراصفهان) علی رضا آزادی

 • مطالعه گفتمان های اصول گرایی واصلاح طلبی در ایران: آیت الله مصباح یزدی و مجتهد شبستری اسماعیلی تبریز
 • بررسی و مقایسه عوامل نفوذ رهبران انقلابی بر پیروان(امام خمینی- نلسون ماندلا -گاندی- کاسترو) زهرا معدنی پور
 • تحلیل گفتمان عدالت (سالهای1380 تا 1384) بنت الهدی سعیدی
 • مطالعۀ مقایسه ای سبک زندگی جوانان ایرانی  در دو  دهه  پس از انقلاب(1360 و 1380 در آیینه مطبوعات) زهرا بادامبرجاه
 • جریان‌های فکری سیاسی بین دانشجویان دانشگاه مازندران 90- 86 علی حسن رجبی دانشگاه فارابی
 • مطالعه هیات های عزاداری پس از انقلاب اسلامی ایران ؛ مطالعه موردی : شهرستان کاشان حوریه شیواپور
 • بازنمایی ابعاد نارضایتی درسینمای قبل از انقلاب (سال48 تا 57)  - سمیه فروزانفر
 • بررسی انقلاب اسلامی در گفتمان روسای دولت های پس از رحلت امام خمینی(ره) استاد راهنما: محمد سالار کسرایی ، استاد مشاور: علی محمد حاضری ، دانشجو: فهیمه کوه خضری ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1395 (کارشناسی ارشد)
 • بررسی مقایسه ای مشارکت سیاسی زنان در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی، استاد راهنما: محمد سالار کسرایی ، استاد مشاور: نرگس نیکخواه قمصری ، دانشجو: نجمه ولی زاده ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1395 - [کارشناسی ارشد)
 • مطالعه جامعه شناختی جریانات و موسسات فرهنگی- مذهبی جدید اسلامی، استاد راهنما: محمد سالار کسرایی ، استاد مشاور: محمد رضا طالبان ، دانشجو: مجید فاطمی خصال ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1394 - [کارشناسی ارشد)
 • بررسی تطبیقی انقلاب‌های عربی:تونس، مصر و یمن (2000- 2012) ، استاد راهنما: محمدسالار کسرایی ، استاد مشاور: علی ساعی ، دانشجو: عبدالرحمن راجح ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1393 - [پایان نامه دکترا]
 • تحلیل گفتمان هیئت های عزاداری پس از انقلاب اسلامی ایران مطالعه موردی: بررسی شهرستان کاشان از 1367 تا 1392 ، استاد راهنما: محمد سالار کسرایی ، استاد مشاور: حسین سراج زاده ، دانشجو: حوریه شیواپور ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1393 - [کارشناسی ارشد)
 • چگونگی برساخته شدن هویت اجتماعی زن در گفتمان اصلاح‌طلبی، استاد راهنما: محمدسالار کسرایی ، استاد مشاور: عیسی ولایی ، پدیدآور: مرضیه صمصامی ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1392 - [کارشناسی ارشد]
 • تحلیل گفتمانی عدالت در دهه سوم انقلاب اسلامی با تاکید بر سال های 80-84  ، استاد راهنما: محمد سالار کسرایی ، استاد مشاور: محمد جواد غلامرضا کاشی ، دانشجو: بنت الهدی سعیدی حیدر آبادی ،

پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

 • تحلیل گفتمان رهبری انقلاب اسلامی ، استاد راهنما: محمدسالار کسرایی ، استاد مشاور: غلامعلی رجایی ، دانشجو: محمدصادق شهبازی راد ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1392 - [کارشناسی ارشد]
 • مطالعه وفاق نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران: مورد نخبگان درون حاکمیت، استاد راهنما: علی ساعی ، استاد مشاور: محمدسالار کسرایی ، تقی آزاد ارمکی ، پدیدآور: مهدی حیدری خراجی ،

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1392 - [دکترای تخصصی]

 • بررسی متون موسیقی مردم پسند در دهه هفتاد و ارتباط آن با ایدئولوژی انقلاب اسلامی، استاد راهنما: محمدسالار کسرایی ، دانشجو: سهیل حمیدی ساوجی ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1392 - [کارشناسی ارشد]
 • مطالعه فرهنگ سیاسی روحانیون مخالف رژیم پهلوی دوم(امام خمینی(ره)، آیت الله طالقانی و آیت الله منتظری)، استاد راهنما: محمد سالار کسرایی ، دانشجو: ایمان نیکزاد ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1392 - [کارشناسی ارشد]
 • مطالعه بین نسلی نوع دینداری و ارزش‏های سیاسی دهه سوم انقلاب اسلامی در شهراصفهان، استاد راهنما: محمد سالار کسرایی ، دانشجو: علیرضا آزادی ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1391 - [کارشناسی ارشد]
 • منطق گرایش اقشار اجتماعی مختلف به گفتمان انقلابی (به رهبری امام خمینی (ره)، استاد راهنما: محمد سالار کسرایی ، استاد مشاور: علی محمد حاضری ، دانشجو: محمد خانی ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1391 - [کارشناسی ارشد)
 • انقلاب و توسعه روستایی: بررسی سیاست های توسعه روستایی در برنامه های اول تا چهارم توسعه و ارزیابی نسبت آنها با اهداف انقلاب اسلامی، استاد راهنما: محمد سالار کسرایی ، استاد مشاور: محمد رضا طالبان ، دانشجو: سهیلا فرضی مولان ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1391 - [کارشناسی ارشد]
 • بازنمایی ابعاد نارضایتی در سینمای قبل از انقلاب(1357-1347) ، استاد راهنما: محمد رضایی ، استاد مشاور: محمد سالار کسرایی ، دانشجو: سمیه فروزانفر ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1391 - [کارشناسی ارشد]
 • نقش نفت در سقوط رژیم محمدرضا پهلوی، استاد راهنما: علی محمد حاضری ، استاد مشاور: محمد سالار کسرایی ، دانشجو: محمد فکری ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1391 - [کارشناسی ارشد]
 • گونه شناسی زائران مرقد امام خمینی (ره) و بررسی رضایت سیاسی آنان، استاد راهنما: محمدسالار کسرائی ، استاد مشاور: محمدرضا طالبان ، دانشجو: امین محمدزاده ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - پژوهشکده ادبیات انقلاب اسلامی - 1390 - [کارشناسی ارشد]
 • رابطه بین انقلاب و جنگ (مطالعه موردی جنگ ایران و عراق)، استاد راهنما: محمدسالار کسرایی ، استاد مشاور: محمدرضا طالبان ، دانشجو: رحیم موسوی ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - پژوهشکده ادبیات انقلاب اسلامی - 1390 - [کارشناسی ارشد]
 • توصیف برساخت زنانگی در تشکل های زنان وابسته به جناح اصولگرا، استاد راهنما: محمدسالار کسرایی ، استاد مشاور: محمد رضایی ، دانشجو: طاهره خزایی ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی - 1390 - [کارشناسی ارشد]
 • تحلیل نشانه شناختی انقلاب اسلامی ایران، دانشجو: محسن شمسایی ، استاد مشاور: محمد سالار کسرایی ، استاد راهنما: محمد جواد غلامرضا کاشی ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

بررسی خاستگاه و طبقه اجتماعی شهدا و ایثارگران انقلاب اسلامی با تأکید بر مطالعه در استانهای آذربایجان شرقی و غربی ( سالهای 57- 1350)، دانشجو: حسن دهقانیان ارزیل ، استاد مشاور: محمد سالار کسرایی ، استاد راهنما: علی محمد حاضری ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

 • حکومت گری و بازسازی فرهنگی جامعه: شرایط امکان پیذایش سوژه پوشش پس از انقلاب اسلامی

دانشجو: همایون مرادخانی ، استاد مشاور: نعمت الله فاضلی ، استاد راهنما: محمد سالار کسرایی ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی - 1390 - [پایان نامه دکترا]

 • مقایسه گفتمانهای بعد از انقلاب: اصولگرایی و اصلاح طلبی، استاد راهنما: حسین رفیع ، استاد مشاور: محمد سالار کسرایی ، دانشجو: علی حیدری ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - 1389 - [کارشناسی ارشد]
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایران، استاد راهنما: علی محمد حاضری ، استاد مشاور: محمد سالار کسرایی ، دانشجو: ابراهیم صالح آبادی ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - 1389 - [پایان نامه دکترا]
 • تبیین جامعه شناختی انقلاب رنگی در دو کشور گرجستان و اوکراین و مقایسه آن با شرایط کنونی جامعه ایران، استاد راهنما: علی محمد حاضری ، استاد مشاور: محمد سالار کسرایی ، دانشجو: سمیه بلبلی قادیکلایی ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1389 - [کارشناسی ارشد]
 • آسیب شناسی گفتمان اصلاحات بر اساس منطق درونی، استاد راهنما: منصور انصاری ، استاد مشاور: محمدسالار کسرایی ، دانشجو: الهام محمدنژاد ، سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1388 - [کارشناسی ارشد]
 • بررسی عوامل موثر بر چرخش سیاست تعدیل در ایران، استاد راهنما: علی محمد حاضری ، استاد مشاور: محمدسالار کسرایی ، دانشجو: جواد ابراهیمی ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی - 1387 - [کارشناسی ارشد]
 • بررسی تطبیقی زمینه های ظهور اسلام سیاسی در ایران و ترکیه (با تاکید بر زمینه های سیاسی-اجتماعی)، استاد راهنما: حسین رفیع ، استاد مشاور: محمد سالار کسرایی ، دانشجو: خالد سهرابی ،

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - 1387 - [کارشناسی ارشد]

 • نمونه ی آرمانی تبیین سیاسی انقلاب

استاد راهنما: علی محمد حاضری ، استاد مشاور: محمدسالار کسرایی ، دانشجو: حسین احمدی منش ،

پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - دانشکده علوم اجتماعی - 1386 - [کارشناسی ارشد]

 • تحلیل نگرش گروه های سیاسی درون حاکمیت نسبت به نقش مردم در نظام سیاسی، استاد راهنما: محمدسالار کسرایی ، استاد مشاور: علی محمد حاضری ، دانشجو: نسرین وردی زاده ، - 1385 – (کارشناسی ارشد)

- بررسی روند تحولات توسعه سیاسی ایران، در دوره‌های پس از انقلا ب اسلامی (دوره‌ی جنگ، سازندگی و اصلاحات )، استاد راهنما: محمد سالار کسرایی ، استاد مشاور: محمدرضا طالبان ، علی محمد حاضری ، دانشجو: رضا جلیلیان ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - 1384 - [کارشناسی ارشد]

 • بررسی چگونگی طرح انقلاب اسلامی در کتاب‌های درسی دوره دبیرستان، دانشجو: محمد فاتحی ، استاد مشاور: محمدسالار کسرایی ، مهدی منتظر قایم ، استاد راهنما: علی محمد حاضری ، - 1383 – (کارشناسی ارشد)
 •  بررسی چالشهای بین جامعه روحانیت و مجمع روحانیون و با قدرت دولتی در مقطع 78-74 ، دانشجو: قاسم موسوی ، استاد مشاور: محمدسالار کسرایی ، استاد راهنما: عماد افروغ ، پژوهشکده امام خمینی (س)و انقلاب اسلامی - 1381 - [کارشناسی ارشد]
 • کاربست نظریه الگوهای انقلاب هانتینگتون بر انقلاب اسلامی ایران، استاد راهنما: محمد سالار کسرایی ، استاد مشاور: عباس کشاورز ، حسین کچوییان ، دانشجو: مهدی حسین زاده فرمی ، (کارشناسی ارشد).
آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۴۰۲