محمدسالار کسرایی

تعداد بازدید:۹۷۳۳

  رزومه در سیماپ   
 

 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها    
    
 

 

مشخصات فردی

نام: محمدسالار

نام خانوادگی: کسرایی

متولد: 1347

دانشیار در رشتۀ جامعه شناسی، پایۀ 25

شغل

 • عضو هیأت علمی گروه جامعه شناسی توسعه،  پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی،  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • استاد میهمان، گروه جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، گروه های جامعه شناسی و علوم سیاسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی  و گروه جامعه شناسی سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی  واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد و واحد تهران جنوب.
 • رئیس پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

شیوۀ تماس:          Mohammadsalar.kasraie@gmail.com

                                       09127009712

عضویت در انجمن ها

 • عضو انجمن جامعه شناسی ایران
 • رئیس گروه جامعه شناسی سیاسی، انجمن جامعه شناسی ایران
 • عضو انجمن علوم سیاسی ایران
 • عضو کمیته تخصصی جامعه شناسی سیاسی، انجمن علوم سیاسی ایران
 • عضو کمیتۀ علوم سیاسی، خانۀ اندیشمندان علوم انسانی

سوابق تحصیلی

 • لیسانس علوم سیاسی،  دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
 • فوق لیسانس روابط بین الملل،  دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
 • دکترای جامعه شناسی سیاسی،  دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

پیشینۀ اجرایی

 • رئیس پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی(اکنون)
 • معاون فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از شهریور 1396 تا شهریور 1397
 • رئیس دانشگاه آزاد شهر ری، از اسفند 1395 تا شهریور 1396
 • رئیس دانشگاه آزاد استان قم، شهریور 1393 تا اسفند 1395

پیشینۀ پژوهشی

 الف: مقاله ها

 1. تبیین جامعه شناختی انقلاب ایران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فصلنامه پژوهش، سال سوم و چهارم شماره 12 و 13.
 2. نظریه های انقلاب (کوشش برای تطبیق با انقلاب ایران)، فصلنامه متین، شماره اول، سال اول، زمستان 1377.
 3. از اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی،(ترجمه) تالیف احمد اشرف، فصلنامه متین، 1382.
 4. درباره جهان گستری ( جهانی شدن)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مجله زمانه، شماره 10، 1382.
 5. تحلیل گفتمان جنبش دانشجویی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با استفاده از نظریة گفتمان لاکلا و موفه (1376 - 1358)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،  فصلنامه علمی - پژوهشی سیاست، تابستان 1390.
 6. حکومت مندی و سوژه سازی: چگونگی مسئله شدن رفتارها، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشنامه جامعه شناسی تاریخی، پاییز 1390.
 7. فراتحلیل پوشش اسلامی در پژوهش‌های اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران،  انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی، پاییز 1391.
 8. انقلاب و جنگ ایران و عراق، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، فصلنامه علمی - پژوهشی متین، بهار 1392.
 9. گفتمان جنسیت از انقلاب سفید تا انقلاب اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، فصلنامه علمی - پژوهشی متین، زمستان 1391.
 10. Examining the status of democracy and its expansion in Arab countries, Technical Journal of Engineering and Applied Sciences (ISI), ISSN: 2051-0853, 2013.
 11. مطالعه تأثیر کنش ارتباطی بر وفاق نخبگان سیاسی درون حکومت، پژوهشگاه تحقیقات راهبردی، فصلنامه علمی- پژوهشی راهبرد اجتماعی فرهنگی، شماره 9، زمستان 1392.
 12. گونه شناسی جریانهای فکری از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، فصلنامه علمی - پژوهشی متین، سال نهم، شماره 37، زمستان 1386.
 13. نظریه گفتمان لاکلا و موفه ابزاری کارآمد در تحلیل پدیده های سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، فصلنامه علمی - پژوهشی سیاست، پاییز 1388.
 14. Sources of Political Legitimacy in Iranian Ancient Inscriptions, ISBN 978-1-84626-xxx-x, Proceedings of 2009 International Conference on Social Science and Humanities, Singapore: 9-11 October, 2009, pp. xxx-xxx, Thomson ISI Proceeding (ISSHP), IACSIT Database, British Library, and Nielsen, Paper ID: U342.
 15. جنسیت و انقلاب: نگاهی متفاوت به مشارکت زنان در انقلاب اسلامی ایران، فصلنامه علمی - پژوهشی متین،  شماره 44، پاییز 1388 .
 16. مطالعة سیر تغییر در دفتر تحکیم وحدت(1376 - 1358)، انجمن علوم سیاسی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهشنامه علوم سیاسی،  شماره 16، سال چهارم، شماره 4،  پاییز 1388.
 17. فرمانروایی تؤامان: حکومت و مشروعیت در ایران باستان، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،  فصلنامه علمی - پژوهشی سیاست، دوره چهل، شماره2، تابستان 1389.
 18. انقلاب ؛ تحول مفهومی یک واژه، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشنامه علوم اجتماعی، شماره چهارم، پاییز 1389.
 19. تحلیل نگرش گروه های سیاسی درون حاکمیت نسبت به نقش مردم در نظام سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشنامه علوم اجتماعی، شماره پنجم، زمستان 1389.
 20. Geopolitical Elements of Political Legitimacy in the Bisotun Inscription.  دانشگاه تربیت مدرس ، Geopolitics Quarterly  (به زبان انگلیسی)،  زمستان 1389.
 21. توسعه فرهنگی و سیستم اطلاع رسانی، در کتاب؛ اطلاع رسانی و فرهنگ، به کوشش سید محمود نجاتی حسینی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،بی ت.
 22. مسائل کاربردی دسترسی همگانی به اطلاعات جهانی، در کتاب؛ اطلاع رسانی فرهنگ، به کوشش سید محمود نجاتی حسینی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،بی ت.
 23. اسلام گرایی در ترکیه، مرکز مطالعات و تحقیقات خاور میانه، ویژه نامه اسلام سیاسی در ترکیه، تیر ماه 1376.
 24. اندیشه سیاسی عبدالحمید کاتب، در جلداول (کتاب)؛ اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، 1390.
 25. اندیشه سیاسی محمدحسین تبریزی، در جلد نهم (کتاب)؛ اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی، 1390.
 26. اندیشه سیاسی سید احمد خان هندی، در جلد هشتم (کتاب)؛ اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی، 1390.
 27. اندیشه سیاسی رضا دهخوارقانی، در جلد پانزدهم (کتاب)؛ اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی، 1390.
 28. اندیشه سیاسی میر سید علی همدانی، در جلد پنجم (کتاب)؛  اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی، 1390.
 29. اندیشه سیاسی ابوالحسن نجفی مرندی، در جلد دهم (کتاب)؛ اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی، 1390.
 30. اندیشه سیاسی محمد صادق مروزی، در جلد یازدهم (کتاب)؛ اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی، 1390.
 31. اندیشه سیاسی فردوسی، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم سیاسی، شماره 8 ، تابستان 1386.
 32. Examining the status of democracy and its expansion in Arab countries, Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, 2014.
 33. انقلاب و جنگ ایران و عراق، فصلنامه علمی - پژوهشی متین، بهار 1392.
 34. راهکارهای روش­شناختی در تحلیل گفتمان فوکو، لاکلا و موفه و فرکلاف، روش شناسی علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پاییز 1395.
 35. تحلیل گفتمان عدالت در دهه سوم انقلاب؛ با تاکید بر سال‏های 1380-1384،  فصلنامه جامعه شناسی تاریخی /دوره 8 /شماره 2/ پاییز و زمستان 1395.
 36. جنبش بنیادگرای فرهنگی- مذهبی نوین، فصلنامه مطالعات میان فرهنگی، سال یازدهم ، شماره 28 ، تابستان 1395.
 37. برآمدن داعش در خاورمیانه :تحلیل جامعه شناسانه ، فصلنامه روابط خارجی، سال هفتم،شماره اول ، بهار 94.
 38. چگونگی برساخته شدن هویت اجتماعی زن در گفتمان اصلاح‌طلبی، مجله علمی تخصصی علوم انسانی اسلامی، شماره 18 ، جلد 1، آذر 1395.
 39. چند صدایی و امکان‌های موسیقایی؛ تحلیل گفتمان‌های ترانه‌های موسیقی مردم‌پسند در دهه 70، فصلنامه مطالعات میان فرهنگی،  شماره 32، پاییز 1396.
 40. بازنمایی نقش اجتماعی زنان در سینمای پس از انقلاب ایران، مطالعۀ موردی دو فیلم«یه حبه قند» و «فروشنده»، مجلۀ علمی پژوهشی جامعه پژوهی فرهنگی، دورۀ هشتم، شمارۀ چهارم، زمستان 1396.
 41. سنجش احساس طرد دانشجویان دانشگاه های زنجان، مجلۀ علمی پژوهشی جامعه پژوهی فرهنگی، دورۀ نهم ، شمارۀ یکم،  بهار 1397.
 42. بررسی و تحلیل وضعیت برنامه های آموزشی از حیث مهارت افزایی دانشجویان رشته علوم اجتماعی و اشتغال دانش آموختگان آن در مقاطع گوناگون تحصیلی از آغاز تا سال 1395، فصلنامه تخصصی اعتلای علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور، پیش شماره چهارم، پاییز 1397(چکیده مقاله).
 43. بررسی و تحلیل وضعیت برنامه های آموزشی از حیث مهارت افزایی دانشجویان رشته علوم اجتماعی و اشتغال دانش آموختگان آن در مقاطع گوناگون تحصیلی از آغاز تا سال 1395، مجلۀ علمی پژوهشی جامعه پژوهشی فرهنگی، سال دهم، شمارۀ چهارم، پاییز 1398، صص: 123-157.
 44. برساخته های گفتمان غرب زدگی؛ بافته های جلال آل احمد، مجلۀ علمی پژوهشی جامعه پژوهشی فرهنگی، سال یازدهم، شمارۀ اول، بهار 1399، صص: 61-93.
 45. گفتمان غرب زدگی: شایگان و راه فروبستۀ ازلی، مجلۀ علمی پژوهشی جستارهای سیاسی معاصر، سال دهم، شمارۀ چهارم، زمستان 1398، صص: 115- 146.
 46. کاربست نظریۀ شکار جادوگر برای تبیین جامعه شناختی تصفیه های انقلابی(روسیه، چین، ایران)، پژوهشنامه علوم سیاسی(انجمن علوم سیاسی ایران)، سال پانزدهم، شمارۀ چهارم، پاییز 1399، صص 7-43.
 47. نقش دین در انقلاب فرهنگی( مطالعۀ موردی جایگاه دین در انقلاب فرهنگی ایران، چین و روسیه از دیدگاه جامعه شناسی تاریخی)، مجلۀ جامعه شناسی تاریخی، دورۀ 12، پاییز و زمستان 1399.
 48. بررسی تطبیقی آزادی فرد و قدرت دولت در اندیشۀ سیاسی آیت اله نائینی و شیخ فضل اله نوری، مجلۀ پژوهش های تاریخ ایران و اسلام، شمارۀ 26، بهار و تابستان 1399، صص 1-18.
 49. سید فخرالدین شادمان، ایستاده بر زمینِ زبان،  مجلۀ جامعه شناسی ایران، شمار، 22، بهار 1400.
 50. تبیین و طراحی مدل اجتماعی توسعه کسب و کار در بنگاه های اقتصادی: رویکرد داده بنیاد(مورد مطالعه: سازمان هلدینگ اتکا)، مجلۀ جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، پاییز و زمستان 1400.
 51. مطالعه تطبیقی تحولات علم اجتماعی در عصر توتالیتاریسم(تجربه آلمان، شوروی و چین)، مجلۀ جامعه شناسی تاریخی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، در مرحلۀ داوری.
 52. گفتمان غرب زدگی؛ احمد فردید، حوالتی ورای تاریخ، مجلۀ جامعه شناسی ایران، در مرحلۀ داوری.

 کتاب ها و پروژه های پژوهشی:

 • چالش سنت و تجدد در ایران با تاکید بر زمینه های اجتماعی از مشروطیت تا 1320، نشر مرکز، 1379 و  چاپ مجدد 1382.
 • طبقه، سیاست و ایدئولوژی، منصور معدل، مرکز بازشناسی اسلام، انتشارات باز، 1382.
 • جهانی شدن یا استعمار مجدد، علی محمدی و محمد احسان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1387.
 • سیاست های فرهنگی در هلند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1381.
 • نگاهی انتقادی به علوم اجتماعی در ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1399.
 • نظریه های انقلاب، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، 1400.
 • انقلاب: مفاهیم بنیادی، جلد دوم از مجموعه چهارجلدی،(ترجمه) ویرایش رز ماری اوکین، پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی.
 • پروژه پژوهشی بررسی تحولات اجتماعی و فرهنگی روحانیت شیعه(از مشروطیت تا انقلاب اسلامی)، پژوهشکدۀ امام خمینی(س)، 1389.
 • پروژه پژوهشی تدوین اندیشه سیاسی اندیشمندان مسلمان، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 •  پروژه پژوهشی مشروعیت سیاسی در ایران باستان، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 • پروژه پژوهشی مطالعه و سنجش شهرهای زیبا در جهان، مقایسه موردی و الگو یابی برای شهر تهران، سازمان زیبا سازی شهر تهران، شهرداری تهران، تابستان 1391.  
 • پروژه پژوهشی نیاز سنجی آموزشی بانوان شاغل در شهرداری و اعضای کانون محله های شهر تهران، ادارۀ کل برنامه ریزی و توسعۀ شهری، معاونت اجتماعی شهرداری تهران، 1394.
 • پروژه پژوهشی ارزشیابی و بررسی میزان اثربخشی فعالیت های کانون سالمندان، ادارۀ کل برنامه ریزی و توسعۀ شهری، معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، 1395.
 • بررسی و تحلیل وضعیت برنامه­های آموزشی از حیث مهارت­افزایی دانشجویان رشتۀ علوم اجتماعی و اشتغال دانش آموختگان آن در مقاطع گوناگون تحصیلی از آغاز تا سال1395، طرح جامع اعتلا و ساماندهی علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، زمستان 1397.
 • نقد نظریه­های دولت در ایران معاصر: ارائه طرحی بدیل در باب نظریه­های مربوط به ماهیت دولت در دوره پهلوی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، زمستان 1397.
 • ارزیابی عملکرد خانه های امید در حل مسئلۀ سالمندی، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، 1397.
 • طرح تهیه و تدوین کارنامه فرهنگی شهرداری تهران، ادارۀ کل فرهنگی، معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران 1397-1398.
 • گفتمان غرب زدگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1399.

پیشینۀ آموزشی

الف: سوابق تدریس

 • تدریس در دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه رازی کرمانشاه، پوهشگاه علوم انسانی، سایر دانشگاه ها.

 • دروس:

                           - تئوری های روابط بین الملل

- روابط شمال و جنوب

- روش پژوهش

- جهان سوم

- جامعه شناسی سیاسی

- جنبش های اجتماعی

- تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران

- توسعه و دگرگونی سیاسی و اجتماعی

- نظریه های انقلاب

پیشینۀ آموزشی

الف: سوابق تدریس

تدریس در دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه رازی کرمانشاه، پوهشگاه علوم انسانی، سایر دانشگاه ها.

همایش ها و سخنرانی ها

 1. همایش ملی پژوهش های اجتماعی در ایران،  «هفتاد سال برنامه ریزی، ناکامی در تلاش برای توسعه» انجمن جامعه شناسی ایران، پنجم تا هفتم دی ماه 1396.
 2. همایش علمی تخصصی بررسی زمینه ها و ابعاد تحولات و جنبش های اجتماعی جدید در دورۀ جمهوری اسلامی، «جنبش های اجتماعی در ایران، چرخش پارادایمی» دانشگاه مازندران، 29 فروردین 1397.
 3. کرسی ترویجی بازاندیشی ناسیونالیسم در ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نقد و داوری، 22 آبان 96.
 4. نشست دولت، «نقد نظریه های دولت در ایران، مطالعۀ موردی دورۀ پهلوی اول» انجمن جامعه شناسی ایران، 30 اردیبهشت 1397.
 5. همایش آسیب های اجتماعی در شهر کرمانشاه، «تنوع قومی فرهنگی در کرمانشاه، رویکردهای   نظری:تهدیدها  و راه کارها»، استانداری کرمانشاه و دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، 12 تیر 1397.
 6. نشست تخصصی مهارت، علوم اجتماعی و صنعت، «علوم اجتماعی، مهارت و کارآفرینی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 28 آبان 1397.
 7. نشست تخصصی معرفی و نقد کتاب «ناسازه های نظری و ناکامی سیاسی گفتمان اصلاح طلبی»، دانشکدۀ علوم سیاسی دانشگاه تهران و انتشارات بوی کاغذ، 25 اردیبهشت 1397.
 8. سخنرانی در مرکز مطالعات خاورمیانه، «آورده ها و دشواره های آلن تورین در فهم مسایل سیاسی»، 14 اردیبهشت 1397.
 9. همایش؛ کارنامه علمی دکتر محمد امین قانعی راد، « ناهمزمانی دانش روابط علم و نظام های اجتماعی- اقتصادی در ایران»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 19 تیر 1397.
 10. همایش پرسش از امر دینی در عصر حاضر: بازخوانی روایت بیزن عبدالکریمی از امر دینی، « آیا پروژۀ عبدالکریمی منجر به رهایی خواهد شد؟» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 29 مهر 1397.
 11. جنبش های اجتماعی در ایران معاصر: چرخش پارادایمی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آبان 1397
 12. توسعۀ انسان محور: مسئلۀ توسعه در کرمانشاه، همایش ملی توسعۀ پایدار در کرمانشاه، دانشگاه رازی، آذر 1397
 13. نقد فرهنگ کار در سازمان های ایرانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آبان 1397

ب: پایان نامه‌ها و رساله های(راهنمایی شده) دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

 • گونه شناسی گفتمان های اسلامی و نقش آنها در فرایند انقلاب اسلامی
 • بررسی چالش های بین جامعه روحانیت و مجمع روحانیون با قدرت دولتی
 • کاربست نظریه الگوهای انقلاب هانیتینگتون در مورد انقلاب اسلامی
 • بررسی چگونگی طرح انقلاب اسلامی در کتاب های درسی دوره دبیرستان
 • بررسی روند تحولات توسعه سیاسی ایران در دوره های پس از انقلاب
 • بررسی نگرش گروههای سیاسی درون حاکمیت نسبت به نقش مردم در نظام سیاسی
 • نمونه آرمانی تبیین سیاسی انقلاب
 • بررسی عوامل موثر بر چرخش سیاست تعدیل در ایران
 • مقایسه انقلاب فرهنگی در ایران وچین
 • ریشه های اجتماعی گفتمان اسلامی فقهای نو اندیش عصر انقلاب اسلامی و مقایسه آن با عصر مشروطه
 • مطالعه توصیفی گفتمانهای دینی پس از انقلاب
 • جایگاه انرژی در خاورمیانه و کنترل آن توسط آمریکا در قرن بیست و یکم
 • بررسی تطبیقی زمینه های ظهور اسلامی سیاسی در ایران و ترکیه ­
 • تاثیر مسئله تروریسم بر روابط ایران و ترکیه پس از 11 سپتامبر
 • مطالعه تطبیقی توسعه پایدار در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی و خاتمی
 • بررسی مقایسه ای گفتمان جنسیت در ایران از منظر نویسندگان قبل و پس از انقلاب
 • کشمکش میان جامعه مدنی و جامعه توده­ ای در ایران
 • بررسی تحول مواضع دولتهای تعد از انقلاب در جمهوری اسلامی ایران
 • تبیین انقلاب اسلامی با تأکید بر نظریه رفتار جمعی (نیل اسملسر)
 • میزان تحقق جامعه پذیری سیاسی رسمی در نسل جدید انقلاب (مورد دانش آموزان سال سوم اصفهان)
 • بررسی تحقق عدالت اجتماعی پس از انقلاب اسلامی
 • بازشناسی و تحلیل و تمایز نقش ساختار و کار گزار در تبیین فرهنگی انقلاب اسلامی ایران
 • بررسی خاستگاه و طبقه اجتماعی شهدای انقلاب اسلامی شهر تهران (سالهای 56/57)
 • مطالعه توصیفی گفتمان های فرهنگی منبعث از انقلاب اسلامی
 • تحلیل هرمنوتیکی انقلاب اسلامی ایران، بررسی معنای انقلاب از دیدگاه نیروهای انقلابی مسلمان
 • رابطه بین انقلاب و جنگ (مطالعه موردی جنگ ایران و عراق)
 • بازنمایی ابعاد نارضایتی در سینمای قبل از  انقلاب» (از سال1348-1357)
 • انقلاب و توسعه روستایی: بررسی سیاستهای توسعه روستایی در برنامه‌های اول تا چهارم توسعه و ارزیابی نسبت آنها با اهداف انقلاب اسلامی
 • هنر و انقلاب: بازنمایی شرایط انقلابی در ترانه‌ها و سرودهای مخالفان رژیم پهلوی
 • تبیین جامعه‌شناختی انقلاب رنگی در گرجستان و اوکراین و مقایسه آن با شرایط کنونی جامعه ایران
 • تحلیل نشانه شناختی انقلاب اسلامی ایران (جستجوی معنای انقلاب در تصاویرآن )
 • بررسی خاستگاه و طبقه اجتماعی ایثارگران و شهدای انقلاب اسلامی ایران با تأکید بر مطالعه در استانهای آذربایجان شرقی و غربی در سالهای 1357-1350
 • حکومت گری و بازسازی فرهنگی جامعه: شرایط امکان سوژه پوشش پس از انقلاب اسلامی – همایون مرادخانی – تربیت مدرس
 • توصیف بر ساخت زنانگی در مواضع تشکل‌های زنان وابسته به جناح اصول‌گرا – طاهره خزاعی – تربیت مدرس
 • اندیشه سیاسی شریعتی – اسماعیل زاده – تربیت مدرس
 • بررسی مقایسه ای نظریه مدینه فاضله فارابی و نظریه ولایت فقیه امام خمینی(ره) – عقیل مدنی - تبریز
 • اسلام سیاسی در ترکیه – سعید سمندر – تبریز
 • علل ظهور و گسترش گفتمان های دینی دهه های 40 و50 در ایران زینب فرجی - بابلسر
 • چگونگی برساخته شدن هویت اجتماعی زن در گفتمان اصلاح طلبی(صانعی، بجنوردی) مرضیه صمصامی
 • مطالعه تطبیقی مشارکت سیاسی زنان در انقلاب فرانسه1789، روسیه1917، ایران1979 سودابه صاحبقرانی
 • بررسی فرهنگ سیاسی روحانیون مخالف رژیم پهلوی دوم ایمان نیکزاد
 • مطالعه بین نسلی نوع دینداری و ارزش های سیاسی در دهه سوم انقلاب اسلامی(بررسی مناطق 2 و 6 شهراصفهان) علی رضا آزادی
 • مطالعه گفتمان های اصول گرایی واصلاح طلبی در ایران: آیت الله مصباح یزدی و مجتهد شبستری اسماعیلی تبریز
 • بررسی و مقایسه عوامل نفوذ رهبران انقلابی بر پیروان(امام خمینی- نلسون ماندلا -گاندی- کاسترو) زهرا معدنی پور
 • تحلیل گفتمان عدالت (سالهای1380 تا 1384) بنت الهدی سعیدی
 • مطالعۀ مقایسه ای سبک زندگی جوانان ایرانی  در دو  دهه  پس از انقلاب(1360 و 1380 در آیینه مطبوعات) زهرا بادامبرجاه
 • جریان‌های فکری سیاسی بین دانشجویان دانشگاه مازندران 90- 86 علی حسن رجبی دانشگاه فارابی
 • مطالعه هیات های عزاداری پس از انقلاب اسلامی ایران ؛ مطالعه موردی : شهرستان کاشان حوریه شیواپور
 • بازنمایی ابعاد نارضایتی درسینمای قبل از انقلاب (سال48 تا 57)  - سمیه فروزانفر
 • بررسی انقلاب اسلامی در گفتمان روسای دولت های پس از رحلت امام خمینی(ره) استاد راهنما: محمد سالار کسرایی ، استاد مشاور: علی محمد حاضری ، دانشجو: فهیمه کوه خضری ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1395 (کارشناسی ارشد)
 • بررسی مقایسه ای مشارکت سیاسی زنان در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی، استاد راهنما: محمد سالار کسرایی ، استاد مشاور: نرگس نیکخواه قمصری ، دانشجو: نجمه ولی زاده ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1395 - [کارشناسی ارشد)
 • مطالعه جامعه شناختی جریانات و موسسات فرهنگی- مذهبی جدید اسلامی، استاد راهنما: محمد سالار کسرایی ، استاد مشاور: محمد رضا طالبان ، دانشجو: مجید فاطمی خصال ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1394 - [کارشناسی ارشد)
 • بررسی تطبیقی انقلاب‌های عربی:تونس، مصر و یمن (2000- 2012) ، استاد راهنما: محمدسالار کسرایی ، استاد مشاور: علی ساعی ، دانشجو: عبدالرحمن راجح ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1393 - [پایان نامه دکترا]
 • تحلیل گفتمان هیئت های عزاداری پس از انقلاب اسلامی ایران مطالعه موردی: بررسی شهرستان کاشان از 1367 تا 1392 ، استاد راهنما: محمد سالار کسرایی ، استاد مشاور: حسین سراج زاده ، دانشجو: حوریه شیواپور ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1393 - [کارشناسی ارشد)
 • چگونگی برساخته شدن هویت اجتماعی زن در گفتمان اصلاح‌طلبی، استاد راهنما: محمدسالار کسرایی ، استاد مشاور: عیسی ولایی ، پدیدآور: مرضیه صمصامی ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1392 - [کارشناسی ارشد]
 • تحلیل گفتمانی عدالت در دهه سوم انقلاب اسلامی با تاکید بر سال های 80-84  ، استاد راهنما: محمد سالار کسرایی ، استاد مشاور: محمد جواد غلامرضا کاشی ، دانشجو: بنت الهدی سعیدی حیدر آبادی ،
 • پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1392 - [کارشناسی ارشد]
 • تحلیل گفتمان رهبری انقلاب اسلامی ، استاد راهنما: محمدسالار کسرایی ، استاد مشاور: غلامعلی رجایی ، دانشجو: محمدصادق شهبازی راد ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1392 - [کارشناسی ارشد]
 • مطالعه وفاق نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران: مورد نخبگان درون حاکمیت، استاد راهنما: علی ساعی ، استاد مشاور: محمدسالار کسرایی ، تقی آزاد ارمکی ، پدیدآور: مهدی حیدری خراجی ،
 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1392 - [دکترای تخصصی]
 • بررسی متون موسیقی مردم پسند در دهه هفتاد و ارتباط آن با ایدئولوژی انقلاب اسلامی، استاد راهنما: محمدسالار کسرایی ، دانشجو: سهیل حمیدی ساوجی ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1392 - [کارشناسی ارشد]
 • مطالعه فرهنگ سیاسی روحانیون مخالف رژیم پهلوی دوم(امام خمینی(ره)، آیت الله طالقانی و آیت الله منتظری)، استاد راهنما: محمد سالار کسرایی ، دانشجو: ایمان نیکزاد ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1392 - [کارشناسی ارشد]
 • مطالعه بین نسلی نوع دینداری و ارزش‏های سیاسی دهه سوم انقلاب اسلامی در شهراصفهان، استاد راهنما: محمد سالار کسرایی ، دانشجو: علیرضا آزادی ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1391 - [کارشناسی ارشد]
 • منطق گرایش اقشار اجتماعی مختلف به گفتمان انقلابی (به رهبری امام خمینی (ره)، استاد راهنما: محمد سالار کسرایی ، استاد مشاور:  محمد حاضری ، دانشجو: محمد خانی ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1391 - [کارشناسی ارشد)
 • انقلاب و توسعه روستایی: بررسی سیاست های توسعه روستایی در برنامه های اول تا چهارم توسعه و ارزیابی نسبت آنها با اهداف انقلاب اسلامی، استاد راهنما: محمد سالار کسرایی ، استاد مشاور: محمد رضا طالبان ، دانشجو: سهیلا فرضی مولان ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1391 - [کارشناسی ارشد]
 • بازنمایی ابعاد نارضایتی در سینمای قبل از انقلاب(1357-1347) ، استاد راهنما: محمد رضایی ، استاد مشاور: محمد سالار کسرایی ، دانشجو: سمیه فروزانفر ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1391 - [کارشناسی ارشد]
 • نقش نفت در سقوط رژیم محمدرضا پهلوی، استاد راهنما: علی محمد حاضری ، استاد مشاور: محمد سالار کسرایی ، دانشجو: محمد فکری ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1391 - [کارشناسی ارشد]
 • گونه شناسی زائران مرقد امام خمینی (ره) و بررسی رضایت سیاسی آنان، استاد راهنما: محمدسالار کسرائی ، استاد مشاور: محمدرضا طالبان ، دانشجو: امین محمدزاده ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - پژوهشکده ادبیات انقلاب اسلامی - 1390 - [کارشناسی ارشد]
 • رابطه بین انقلاب و جنگ (مطالعه موردی جنگ ایران و عراق)، استاد راهنما: محمدسالار کسرایی ، استاد مشاور: محمدرضا طالبان ، دانشجو: رحیم موسوی ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - پژوهشکده ادبیات انقلاب اسلامی - 1390 - [کارشناسی ارشد]
 • توصیف برساخت زنانگی در تشکل های زنان وابسته به جناح اصولگرا، استاد راهنما: محمدسالار کسرایی ، استاد مشاور: محمد رضایی ، دانشجو: طاهره خزایی ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی - 1390 - [کارشناسی ارشد]
 • تحلیل نشانه شناختی انقلاب اسلامی ایران، دانشجو: محسن شمسایی ، استاد مشاور: محمد سالار کسرایی ، استاد راهنما: محمد جواد غلامرضا کاشی ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1390 - [کارشناسی ارشد]
 • بررسی خاستگاه و طبقه اجتماعی شهدا و ایثارگران انقلاب اسلامی با تأکید بر مطالعه در استانهای آذربایجان شرقی و غربی ( سالهای 57- 1350)، دانشجو: حسن دهقانیان ارزیل ، استاد مشاور: محمد سالار کسرایی ، استاد راهنما: علی محمد حاضری ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1390 - [کارشناسی ارشد]
 • حکومت گری و بازسازی فرهنگی جامعه: شرایط امکان پیذایش سوژه پوشش پس از انقلاب اسلامی
 • دانشجو: همایون مرادخانی ، استاد مشاور: نعمت الله فاضلی ، استاد راهنما: محمد سالار کسرایی ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی - 1390 - [پایان نامه دکترا]
 • مقایسه گفتمانهای بعد از انقلاب: اصولگرایی و اصلاح طلبی، استاد راهنما: حسین رفیع ، استاد مشاو: محمد سالار کسرایی ، دانشجو: علی حیدری ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - 1389 - [کارشناسی ارشد]
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایران، استاد راهنما: علی محمد حاضری ، استاد مشاور: محمد سالار کسرایی ، دانشجو: ابراهیم صالح آبادی ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - 1389 - [پایان نامه دکترا]
 • تبیین جامعه شناختی انقلاب رنگی در دو کشور گرجستان و اوکراین و مقایسه آن با شرایط کنونی جامعه ایران، استاد راهنما: علی محمد حاضری ، استاد مشاور: محمد سالار کسرایی ، دانشجو: سمیه بلبلی قادیکلایی ، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1389 - [کارشناسی ارشد]
 • آسیب شناسی گفتمان اصلاحات بر اساس منطق درونی، استاد راهنما: منصور انصاری ، استاد مشاور: محمدسالار کسرایی ، دانشجو: الهام محمدنژاد ، سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1388 - [کارشناسی ارشد]
 • بررسی عوامل موثر بر چرخش سیاست تعدیل در ایران، استاد راهنما: علی محمد حاضری ، استاد مشاور: محمدسالار کسرایی ، دانشجو: جواد ابراهیمی ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی - 1387 - [کارشناسی ارشد]
 • بررسی تطبیقی زمینه های ظهور اسلام سیاسی در ایران و ترکیه (با تاکید بر زمینه های سیاسی-اجتماعی)، استاد راهنما: حسین رفیع ، استاد مشاور: محمد سالار کسرایی ، دانشجو: خالد سهرابی ،
 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - 1387 - [کارشناسی ارشد]
 • نمونه ی آرمانی تبیین سیاسی انقلاب
 • استاد راهنما: علی محمد حاضری ، استاد مشاور: محمدسالار کسرایی ، دانشجو: حسین احمدی منش ،
 • پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - دانشکده علوم اجتماعی - 1386 - [کارشناسی ارشد]
 • تحلیل نگرش گروه های سیاسی درون حاکمیت نسبت به نقش مردم در نظام سیاسی، استاد راهنما: محمدسالار کسرایی ، استاد مشاو: محمد حاضری ، دانشجو: نسرین وردی زاده ، - 1385 – (کارشناسی ارشد)
 • بررسی روند تحولات توسعه سیاسی ایران، در دوره‌های پس از انقلا ب اسلامی (دوره‌ی جنگ، سازندگی و اصلاحات )، استاد راهنما: محمد سالار کسرایی ، استاد مشاور: محمدرضا طالبان ، علی محمد حاضری ، دانشجو: رضا جلیلیان ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - 1384 - [کارشناسی ارشد]
 • بررسی چگونگی طرح انقلاب اسلامی در کتاب‌های درسی دوره دبیرستان، دانشجو: محمد فاتحی ، استاد مشاور: محمدسالار کسرایی ، مهدی منتظر قایم ، استاد راهنما: علی محمد حاضری ، - 1383 – (کارشناسی ارشد)
 •  بررسی چالشهای بین جامعه روحانیت و مجمع روحانیون و با قدرت دولتی در مقطع 78-74 ، دانشجو: قاسم موسوی ، استاد مشاور: محمدسالار کسرایی ، استاد راهنما: عماد افروغ ، پژوهشکده امام خمینی (س)و انقلاب اسلامی - 1381 - [کارشناسی ارشد]
 • کاربست نظریه الگوهای انقلاب هانتینگتون بر انقلاب اسلامی ایران، استاد راهنما: محمد سالار کسرایی ، استاد مشاور: عباس کشاورز ، حسین کچوییان ، دانشجو: مهدی حسین زاده فرمی ، (کارشناسی ارشد).
آخرین ویرایش۰۷ آذر ۱۴۰۱