دکتر نعمت الله فاضلی

تعداد بازدید:۱۵۹۳۸

 

 
مشخصات فردی
نام نعمت الله
نام خانوادگی فاضلی
پست الکترونیک nfazeli@hotmail.com
رتبه علمی دانشیار پژوهشی، پایه 14، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سمت رئیس پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدارک تحصیلی
 • کارشناسی، علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری از دانشگاه تبریز، 1366
 • کارشناسی ارشد، انسان شناسی - دانشگاه تهران، 1370
 • دکتری، انسان شناسی - دانشگاه لندن (مدرسه مطالعات شرق و آفریقا)، 1383
فعالیت های علمی و اجرایی
سمت های آموزشی
مهارت ها و تجربه های دانشگاهی
سمت های مدیریت دانشگاهی و پژوهشی
دروس تدریس شده
 • عضوهیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(1391 تا کنون)
 • عضو وابسته هیات علمی مدرسه مطالعات شرق و آفریقا دانشگاه لندن(از 2004 تاکنون)
 • عضو وابسته هیات علمی مؤسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا، دانشگاه تهران (از 1383 تاکنون)
 • عضوهیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران (از 1374 تا1391)
 • عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم تهران ( از 1370 تا 1374)
 • تسلط کامل به زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم
 • تسلط کامل به مهارت های لازم برای کار با رایانه، پاورپوینت و تایپ (فارسی و انگلیسی)
 • تسلط کامل به روش مردمنگاری برای توصیف و تحلیل فرهنگ
 • آشنایی با روش های کیفی پژوهش فرهنگی
 • تسلط به روش های تدریس در دانشگاه
 • آشنایی با نظام و امور اجرایی و اداری دانشگاهی در حوزه پژوهش
 • ریاست پژوهشکده مطالعات اجتماعی ـ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(1393 تا کنون)
 • مدیر مسئول فصلنامه جامعه پژوهی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(1393 تا کنون)
 • مدیریت گروه پژوهشی جامعه شناسی تاریخی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(1393 تا کنون)
 • مدیریت گروه پژوهشی مطالعات توسعه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(1391 تا 1393)
 • عضو هیات تحریریه مجله آموزش عالی ایران (از 1387 تاکنون)
 • عضو هیات تحریریه مجله مطالعات اجتماعی ایران (از 1386 تاکنون)
 • معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی (از 1383 تا 1384)
 • مدیر داخلی و ویراستار فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی (1375 تا 1377)
 • ریس مرکز پژوهش های بنیادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (از 1373 الی تا 1377)
 • سردبیر فصلنامه تحقیقات و مطالعات فرهنگی نامه پژوهش (از 1373 الی تا 1377 )
 • سردبیر فصلنامه مطالعات فرهنگی و هنری راه دانش ـ فصلنامه تحقیقات فرهنگی استان مرکزی (از 1373 الی تا 1377)
 • انسان شناسی فرهنگی (دوره دکتری)
 • جامعه شناسی فرهنگی (دوره دکتری)
 • ) Ethnography کارشناسی ارشد)
 • ) Anthropology of the ECO Member Countries کارشناسی ارشد(
 • Sociology of Art, Media and Culture ( کارشناسی ارشد)
 • انسان شناسی فرهنگی ایران (کارشناسی ارشد)
 • آشنایی با مطالعات فرهنگی (کارشناسی ارشد)
 • برنامه ریزی فرهنگی (کارشناسی ارشد)
 • شرایط فرهنگی رفاه اجتماعی (کارشناسی ارشد)
 • تاریخ نظریه های انسان شناسی (کارشناسی ارشد)
 • جامعه شناسی شهری (کارشناسی ارشد)
 • انسان شناسی فرهنگی (دوره کارشناسی)
 • جامعه شناسی هنر و ادبیات (کارشناسی)
 • مبانی انسان شناسی (کارشناسی)
انتشارات
کتب
کتب منتشر شده (تالیف)
 • فاضلی، نعمت الله، درحوالی همین کوچه‌ها (گفتگوهایی در زمینه فرهنگ ایران امروز)، تهران: نشر علم، ‏‫۱۳۹۴.
 • فاضلی، نعمت الله، بررسی متون طنزآمیز عامیانه ایرانی (گونه‌شناسی شخصیت‌ها و کارکردهای داستان‌ها)، تهران: نشر علم‏‫، ‏‫۱۳۹۳.
 • فاضلی، نعمت الله، تجربه تجدد ـ رویکردی انسان‌شناختی به امروزی شدن فرهنگ ایران، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ‏‫۱۳۹۳.
 • فاضلی، نعمت الله، فرهنگ و شهر : چرخش فرهنگی در گفتمان‌های شهری، تهران: نشر تیسا، ‏‫۱۳۹۲.
 • فاضلی، نعمت الله، تاریخ فرهنگی ایران مدرن: گفتارهایی در زمینه تحولات گفتمانی ایران امروز از منظر مطالعات فرهنگی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی‏‫ ،‌۱۳۹۲.
 • فاضلی، نعمت الله، پشت دریاها شهری است: فرایندها ، روش ها و کاربردهای مردم نگاری شهری، تهران: تیسا، ۱۳۹۲.
 • فاضلی، نعمت الله، انسان شناسی مدرن در ایران معاصر: تاریخچه، تحولات، مسائل و چالش ها، تهران: نسل آفتاب‏‫، ۱۳۸۸.
 • فاضلی، نعمت الله، مدرن یا امروزی شدن فرهنگ ایران : رویکردی انسان‌شناسی و مطالعات فرهنگی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۸۷.
 • فاضلی، نعمت الله، فرهنگ و دانشگاه: منظرهای انسان شناسی و مطالعات فرهنگی، تهران: ثالث‏‫، ۱۳۸۷.
کتب منتشر شده (ترجمه)
مقالات
مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی
مقالات ارائه شده به کنفرانس ها به زبان انگلیسی
طرح های تحقیقاتی انجام یافته
سخنرانی ها، کنفرانس ها و شرکت در کارگاه های تخصصی
 • میلر ، توبی و جورج یودیس ، سیاست فرهنگی، ترجمه نعمت‌اله فاضلی، مرتضی قلیچ، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)‏‫، ۱۳۸۹.
 • ب‍رک‌، پ‍ی‍ت‍ر‏‫ ، تاریخ فرهنگی چیست؟ ، ترجمه نعمت‌اله فاضلی، مرتضی قلیج، تهران‏‫: پژوهشکده تاریخ اسلام‏‫، ۱۳۸۹.
 • مک‌گوییگان، جیم، بازاندیشی در سیاست فرهنگی، مترجمان نعمت‌اله فاضلی، مرتضی قلیج، تهران: ‏‫دانشگاه امام صادق (ع)، ‏‫۱۳۸۸.
 • فاضلی، نعمت الله، فرهنگ جهانی، رسانه ها و سیاست فرهنگی، ویراستاران دایانا کرین، نوبوکو ناواشیما، کنجی کاوازاکی، مترجمان نعمت‌اله فاضلی، مرتضی قلیچ. تهران: دانشگاه امام صادق (ع): وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‏‫، ‏‫‏۱۳۸۸.
 • فاضلی، نعمت الله، فرهنگ و توسعه: رهیافت مردم شناختی، ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ف‍اض‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د ف‍اض‍ل‍ی‌، ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۷۶.
  • حجاب زنانه در ایرانِ سده سیزده، نعمت الله فاضلی*، میثمِ اهرابیانِ صدر ،فصلنامه علوم اجتماعی ، شماره 65، تابستان 1393 ، ص 81
  • عکس، گفتمان، مدرنیته: بررسی جایگاه و کارکردهای اجتماعی عکاسی در گفتمان مدرنیته، حسن زین الصالحین*، نعمت الله فاضلی، فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه، شماره 11، تابستان 1393 ، ص 33
  • نقد جامعه شناسانه سرمایه های زنان در رمان قصه تهمینه محمد محمدعلی بر اساس نظریه انواع سرمایه پیر بوردیو ، صدف گلمرادی ، حسین فقیهی ، نعمت الله فاضلی، دو فصلنامه جامعه شناسی هنر و ادبیات ، شماره 11، بهار و تابستان 1393 صص 23-41
  • رشته های دانشگاهی: کارکردها، کژکارکردها و تحولات ، نعمت الله فاضلی،فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، شماره 21، زمستان 1392، ص 1
  • رویکرد فرهنگی به فال نامه مجلات خانواده: تحلیل گفتمان صفحه «ماه به ماه با رازهای خوشبختی» مجله «خانواده سبز» ، نعمت الله فاضلی*، اقبال خالدیان، حسین رمضانی، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 33، زمستان 1392 ، ص 139
  • بازنمایی زندگی روزمره جوانان در سریال فاصله ها ، سجاد فرجی ، عبدالله گیویان ، نعمت الله فاضلی، فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، سال چهارم، شماره 4، زمستان 1392، صص 105 -138
  • بررسی روابط تعامل بین فرهنگی و شهروندی؛ پژوهشی انسان شناختی در ارامنه تهران ، نعمت الله فاضلی ، محمد رسولی، نشریه پژوهش های انسان شناسی ایران، سال دوم، شماره 2، پاییز و زمستان 1391 صص 7-27
  • بازنمایی سبک زندگی طبقه متوسط در سریال های تلویزیون: مطالعه موردی سریال مرگ تدریجی یک رویا، نعمت الله فاضلی، اقبال خالدیان، فصلنامه رسانه، شماره 88، پاییز 1391، ص 55
  • زن و قدرت در خانواده (تحلیل محتوای شش رمان پرفروش دهه اخیر) ، نعمت الله فاضلی ، مهری نظام آبادی ،دو فصلنامه جامعه شناسی هنر و ادبیات ، شماره 9، بهار و تابستان1392 ، صص 53-81
  • فرایند اسلامی شدن الگوی فرهنگی- اجتماعی تغذیه در ایران، تا پایان سده چهارم هجری قمری، مهناز عباسی، حسین مفتخری، نعمت الله فاضلی، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، شماره 15، زمستان 1391 ، ص 107
  • نقش روشنفکران اواخر دوره قاجار در شکل گیری نخستین دولت مدرن در ایران ، نعمت الله فاضلی ، هادی سلیمانی قره گل ، دو فصلنامه جامعه شناسی تاریخی، سال چهارم، شماره 2، پاییز و زمستان 1391 ، ص 1
  • مصرف فرهنگی اینترنت و شکل نگرفتن هویت مجازی (مردم نگاری دانشجویان سه دانشکده ارتباطات، عمران و معماری) ، نعمت الله فاضلی، حامد طالبیان ،فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات، شماره 19، پاییز 1391 ، ص 55
  • جهانبینی علمی دانشآموزان ایرانی و نقش آنها در یادگیری علوم تجربی، دکتر زهرا نیک نام ، دکتر محمود مهرمحمدی، دکتر نعمت الله فاضلی، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره 26، پاییز 1391 صص 55-82
  • برساخت اجتماعی سرطان سینه:مطالعه موردی زنان مبتلا به سرطان سینه در شهر تبریز، نعمت الله فاضلی، عادله فیضی، فصلنامه مطالعات اجتماعی – روان شناختی زنان، شماره 31، تابستان 1391 ص 51
  • برساخت اجتماعی سرطان سینه:مطالعه موردی زنان مبتلا به سرطان سینه در شهر تبریز، نعمت الله فاضلی، عادله فیضی، فصلنامه مطالعات اجتماعی – روان شناختی زنان، شماره 31، تابستان 1391 ص 51
  • راهبردهای مطلوب برای آموزش علوم انسانی در دانشگاه های کشور، محمود مهرمحمدی ، مقصود فراست خواه ، خسرو باقری ، نعمت الله فاضلی ، نعمت الله موسی پور ، محمد عطاران ، جواد حاتمی، مجله آموزش عالی، شماره 13، پاییز و زمستان 1390 ص 85
  • علل قوام نایافتگی هویت دانشگاهی در میان دانشجویان متعلق به طبقات متوسط مدرن در ایران، نعمت الله فاضلی، حامد طالبیان ، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، شماره 18، پاییز 1391 ص 133
  • بررسی جایگاه قومیت دربرنامه¬درسی پنهان ، دکتر علی رضا عراقیه ،دکتر کورش فتحی واجارگاه ،دکتر احمدعلی فروغی ابری ، دکتر نعمت الله فاضلی ، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره 23، زمستان 1390 ، ص 56
  • قومیت، پدیده ای آکسیمورون در برنامه درسی صریح مدارس متوسطه ایران، علیرضا عراقیه، کورش فتحی واجارگاه، احمد علی فروغی ابر، نعمت الله فاضلی ، فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره 40، زمستان 1390 ص 57
  • شناسایی فرهنگ برنامه درسی یادگیری الکترونیکی: یک مطالعه موردی در ایران، دکتر محمد عطاران*، مریم لرکیان، دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر مجید علی عسگری ، دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، شماره 3، بهار و تابستان 1390 صص 7-41
  • آموزش علوم تجربی و فرهنگ: تبیین انسان شناختی یادگیری علوم تجربی، زهرا نیک نام ، دکتر محمود مهرمحمدی ، دکتر نعمت الله فاضلی ، دکتر هاشم فردانش، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره 20، بهار 1390 صص 8-36
  • تلفیق، راهبردی مناسب برای تدوین برنامه درسی چندفرهنگی ، علیرضا عراقیه، کورش فتحی واجارگاه، احمد علی فروغی ابری، نعمت الله فاضلی، فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، شماره 5، زمستان 1388 ص 149
  • مسجد و مدرنیته : مروری تحلیلی و جامعه شناسی به گفتمان های مسجد در ایران ، نعمت الله فاضلی پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، شماره 28، نیمه اول 1387 صص 99-132
  • بازنمایی فوتبال یا واقعیت : نگاهی به رسانه ای شدن فوتبال در ایران ، نعمت الله فاضلی، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 6، پاییز ،1385 ص 81
  • تحلیل برخی گفتمانهای رفاهی در دوران اصلاحات، روزبه کردونی، نعمت الله فاضلی ، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 32، بهار 1387 ، ص 35
  • مدرنیته و مسکن ( رویکرد مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک زندگی روستایی و تحولات امروزین آن)، نعمت الله فاضلی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ، شماره 1، بهار 1387 صص 25-63
  • رهیافتی مدرن بر آیینی کهن : مطالعه ای انسان شناختی از جشن نوروز ایرانیان در بریتانیا ، دکتر نعمت الله فاضلی ، فصلنامه علوم اجتماعی ، شماره 36، زمستان 1385 ، ص 103
  • بررسی نظام مدیریت ارتباطات و مبادلات بین‎المللی علمی و دانشگاهی ایران و غرب، دکتر نعمت الله فاضلی ، دکتر ناصر شمس ، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 33، پاییز 1383 ص 121
  • کدام معیار؟ بررسی ای انسان شناختی در زمینه تولید علم و چالش های علوم انسانی در ایران، دکتر نعمت الله فاضلی ، فصلنامه علوم اجتماعی ، شماره 30، تابستان 1384 ، ص 1
  • «مباحثه» روشی برای تدریس در دانشگاه : نگرش مردم نگارانه به آموزش مشارکتی ، دکتر نعمت الله فاضلی، فصلنامه علوم اجتماعی ، شماره 24، زمستان 1382 ، ص 61
  • مردم شناسی به منزله علم سیاست ، جان ون ویلن مترجم: نعمت الله فاضلی، فصلنامه رهیافت، شماره 21، پاییز 1378 ، ص 78
  • آسیب شناسی مردم شناسی در ایران، نعمت الله فاضلی ، فصلنامه علوم اجتماعی ، شماره 10، تابستان 1377، ص 163
  • مروری بر سیر مردم شناسی در ایران، نعمت الله فاضلی ، فصلنامه علوم اجتماعی ، شماره 9، پاییز 1376 ص 117
  • درآمدی بر جامعه شناسی هنر و ادبیات، نعمت الله فاضلی ، فصلنامه علوم اجتماعی ، شماره 8، پاییز و زمستان 1374 ، ص 107
  • 2006. Politics of culture in Iran: anthropology, politics and society in the twentieth century. London and New York: Routledge.
  • 2004. Contribution to a Book compiled by Rachel Brett & Irma Specht: Young Soldiers: Why They Choose to Fight (International Labour Office, Geneva, and Lynne Rienner, Boulder, Colorado, 2004, in preparation).
  • 2004, “Anthropology in Post-Revolutionary Iran”. The Fifth Biennial Conference on Iranian Studies, Bethesda MD, USA, May.
  • 2004. “Islamization of Anthropology in Iran”. British Society for Middle Eastern Studies (BRISMES) International Conference on Middle Eastern Studies 4th-7th July. London, SOAS.
  • 2003. “Iranian Anthropology: an Ethnographic Study of Knowledge and Politics in Iran in the Twentieth Century”. Fifth European Conference of Iranian Studies. October, Italy, Ravenna.
  • 2001. “Nationalism and Anthropology: the Role of Persian Ethnography in the Game of Culture”. 7th Seminar of Iranian Students in Europe. Birmingham University.
  • علوم انسانی و اجتماعی در ایران: چالش ها و راهبردها ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1393 و 1394
  • تاریخ فرهنگی ایران مدرن، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1391و 1392
  • تحلیل ساختاری قصه شوخی عامیانه. (با همکاری امیر هاشمی مقدم). صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. 1388.
  • چالش های آموزشی علوم انسانی و اجتماعی در ایران. (با همکاری دکتر محمود مهر محمدی) . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.1388
  • بررسی کنش های سیاسی جوانان در وبلاگ ها. شهرداری تهران. 1387.
  • آسیب شناسی علوم انسانی و اجتماعی در ایران. مرکز پژوهش های فرهنگی و اجتماعی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. 1387.
  • بررسی مطالعات آموزش عالی در بریتانیا و آمریکای شمالی. پژهشکده مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
  • طرح تدوین ساختار جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. معاونت طرح و توسعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. (با همکاری دکتر مقصود فراستخواه. تیر 1384.
  • طرح بررسی و شناخت محیط سیاسی و اجتماعی آموزش و پرورش در ایران. معاونت برنامه ریزی و پژوهش وزارت آموزش و پرورش. (با همکاری دکتر مقصود فراستخواه و دکتر ایمانی). اسفند 1384.
  • طرح بررسی محیط فرهنگی و اجتماعی مسجد در ایران. (با همکاری دکتر مقصود فراستخواه). اسفند 1384.
  • تحلیل محتوای داستان های کودک و نوجوان. معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. دی 1373
 • بیش از سیصد سخنرانی و کنفرانس