برنامه های مصوب

تعداد بازدید:۲۷۲۷

برنامه مصوب

نماینده پژوهشکده

رئیس پژوهشکده

نام پژوهشکده

دارای برنامه مصوب

اسماعیل ناصری

مهرنوش هدایتی

اخلاق و تربیت

 

مالک شجاعی جشوقانی

موسی نجفی

اندیشه سیاسی، انقلاب و تمدن اسلامی

دارای برنامه مصوب

صفورا برومند

عبدالرحمان حسنی فر

تاریخ ایران

دارای برنامه مصوب

طاهره کمالیزاده

مریم صانعپور

حکمت معاصر

 

طاهره ایشانی

یوسف محمدنژاد عالیزمینی

زبان و ادبیات فارسی

دارای برنامه مصوب

مسعود قیومی

مصطفی عاصی

زبانشناسی

 

سمیه توحیدلو

سمیه توحیدلو

علوم انسانی کاربردی

 

علیرضا منصوری 

مهدی معینزاده

غرب‌شناسی و علم‌پژوهی 

 

علیاصغر مصلح

علیاصغر مصلح

فرهنگ معاصر

دارای برنامه مصوب

سیده زهرا مبلغ

حمید تنکابنی

مطالعات اجتماعی

 

سید حسین میرجلیلی

ابراهیم التجائی

مطالعات تطبیقی اقتصاد و مدیریت

 

سپیده میرمجیدی

بهمن حسینجانی

مطالعات تطبیقی حقوق

 

منصور ساعی

محمود کریمی علوی

مطالعات فرهنگی و ارتباطات

 

مریم قبادی

فروغ پارسا

مطالعات قرآنی

دارای برنامه مصوب

علی قنبری

محمدعلی فتحالهی

نظریهپردازی سیاسی و روابط بینالملل

 

جان اله کریمی مطهر

جان اله کریمی مطهر

شورای بررسی متون

 

سمیه کریمی

حمید تنکابنی

مرکز اسناد فرهنگی آسیا

 

مسروره مختاری

سید سجاد علمالهدی

مرکز تحقیقات امام علی (ع)

 

 

 

آخرین ویرایش۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷