جدول شاخص‌ها

تعداد بازدید:۲۵۲۱

بسمه تعالی

جدول شاخص‌های ۳۳گانه پژوهشگاهی

شناسه

نام پژوهشگاه:

تعداد اعضای هیات علمی:

استاد:                        دانشیار:                   استادیار:                  مربی:

ردیف

نوع شاخص

عنوان شاخص

مطابقت یا شباهت با شاخص های

 بین المللی

۱

شاخص های پژوهش (وزن ۳۵%)

طرح های تحقیقاتی مشترک با محققان خارجی در ۵ سال اخیر(¬)

مشابه با شاخص A۷معیار  پژوهش در رتبه بندی ISC

مشابه با شاخص پژوهش رتبه بندی Times

۲

تعداد مقالات مشترک با محققان خارجی و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور در ۵ سال اخیر(¬)

مشابه با شاخص A۳ معیار پژوهش در رتبه بندی ISC

مشابه با شاخص پژوهش رتبه بندی Times

مشابه با شاخص پژوهش در رتبه بندی Scimago

مشابه با رتبه بندی CWTS

۳

تعداد طرح های تحقیقاتی با ارزش بالای ۱۰۰ هزار دلار

 

۴

تعداد فرصت های مطالعاتی خارج از کشور به اعضای هیات علمی در ۵ سال اخیر (¬)

 

۵

تعداد فرصت های تحقیقاتی و پسادکتری ارایه شده به محققان و دانشجویان کشورهای خارجی و محققان ایرانی خارج از کشور(¬)

مشابه با شاخص C۲ معیار وجه بین المللی در رتبه بندی ISC

مشابه شاخص دانشجویان بین الملل در رتبه بندی QS

مشابه شاخص دانشجویان بین الملل در رتبه بندی Times

 

۶

تعداد جوایز بین المللی کسب شده در ۵ سال اخیر(¬)

مشابه با شاخص B۴ و B۸ معیار آموزش در رتبه بندی ISC

مشابه با شاخص کیفیت آموزش و کیفیت اعضای هیات علمی در رتبه بندی Shanghai

 

۷

متوسط H-index اعضای هیات علمی

 

۸

تعداد مقالات در دو مجله Science  و Nature

مشابه با شاخص پژوهش در رتبه بندی Shanghai

۹

سرانه چاپ مقالات ISI

 

۱۰

درصد مقالات کیفی در ۲۵ درصد بالای فهرست JCR (Q۱)

مشابه با شاخص پژوهش در رتبه بندی Scimago

 

۱۱

تعداد اعضای هیات علمی با بیش از ۱۰۰۰ استناد یادرردیفدانشمندانبرترجهان بر اساس نظام‌های رتبه بندی مصوب

مشابه با شاخص کیفیت اعضای هیات علمی در رتبه بندی Shanghai

مشابه با شاخص استناد به اعضای هیات علمی در رتبه بندیQS

مشابه با شاخص استنادها در رتبه بندیTimes

مشابه با شاخص B۲ معیار موزش در رتبه بندی ISC

۱۲

تعداد اعضای هیات علمی عضو هیات تحریریه مجلات معتبر بین المللی

 

۱۳

تعداد همایش های بین المللی برگزار شده مصوب هیات امنا در ۵ سال اخیر(¬)

مشابه با شاخص C۴ معیار وجه بین المللی در رتبه بندی ISC

 

۱۴

تعداد کتب علمی بین المللی و چاپ فصلی از کتاب های علمی بین المللی با Affiliation پژوهشگاه(¬)

مشابه با شاخص A۵ معیار پژوهش در رتبه بندی ISC

 

۱۵

تعداد تفاهم نامه های بین المللی اجرایی شده (¬)

 

۱۶

میزان اعتبارات پژوهشی (گرنت) بین المللی

 

۱۷

 

تعداد نشریه های دارای نمایه های استنادی بین المللی از جمله (ISI) و (Scopus)

مشابه با  معیار پژوهش در رتبه بندی ISC

مشابه با رتبه بندی CWTS

۱۸

شاخص­های  فناوری (وزن ۳۰%)

تعداد آزمایشگاه های دارای استاندارد بین المللی مصوب

 

مشابه با شاخص آموزش رتبه بندی Times

۱۹

تعداد مشارکتدر انتقال دانش فنی/ فناوری انتقال یافته از خارج به داخل کشور (با ارائه گواهی مقام مجاز)

 

۲۰

تعداد فناوری/دانش فنی/ ارایه خدمات فنی و مشاوره ای به موسساتیاشرکتهای خارج از کشور(¬)

 

۲۱

میزان کسب درآمد از خدمات فنی و مشاوره ای(¬)

 

 

۲۲

تعداد ثبت و یا فایلینگ اختراعات بین المللی (Patent) در ۵ سال اخیر

مشابه با شاخص نوآوری در رتبه بندی Scimago

 

۲۳

تعداد شرکت های دانش بنیان با فعالیت بین المللی

مشابه با شاخصE۱,۲,۳ معیار فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و صنعتی در رتبه بندی ISC

مشابه با شاخص درآمد صنعتی در رتبه بندی Times

۲۴

شاخص­های  آموزش (وزن۱۰%)

تعداد کارگاهها، دوره های آموزشی و تدریس بین المللی برگزار شده توسط  اساتیدخارجی و متخصصان ایرانی غیر مقیم(¬)

 

 

۲۵

تعدادسخنرانیوسمینارهایعلمیبینالمللیبرگزارشدهتوسطاساتیدخارجی و متخصصان ایرانی غیر مقیم

 

 

۲۶

درصد دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارای فرصت های مطالعاتی و تحقیقاتی خارج از کشور

مشابه با شاخص C۲ معیار وجه بین المللی در رتبه بندی ISC

مشابه شاخص دانشجویان بین الملل در رتبه بندی QS

مشابه شاخص دانشجویان بین الملل در رتبه بندی Times

۲۷

شاخص های مدیریتی و پشتیبانی

(وزن ۲۵%)

 

میزان نظارت بر پیشرفت برنامه های مصوب پژوهشگاه در زمینه  طرح ارتقا و تبدیل ۵ دانشگاه و پژوهشگاه برتر کشور به سطح بین الملل

 

 

 

۲۸

داشتن ساختارهای رسمی در امور روابط بین الملل یا شورا

 

۲۹

درصد اعتبارات تخصیص یافته بین المللی به اعتبارات کل پژوهشگاه و پیش بینی ردیف بودجه مستقل برای معاونت/ دفتر همکاری های علمی بین المللی(¬)

 

۳۰

شاخص های وبومتری

مشابه با شاخص اجتماعی در رتبه بندی Scimago

 

۳۱

 وجود امکانات رفاهی برای دانشجویان و مهمانان خارجی

 

۳۲

آموزش و توانمند سازیکارکنان پژوهشگاهبرایتعاملبادانشجویانومهمانانخارجی

 

۳۳

ارائه تسهیلات تحقیقاتی به دانشجویانواساتید مدعوخارجی

 

 

(¬) پیرو نامه شماره ۱۷۱۱۷۶/۱۶ مورخ ۸/۸/۱۳۹۵، این شاخص‌ها سالیانه توسط مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت متبوع، رصد شده و آمارهای آن نیز موجود است. مقتضی است عنداللزوم تغییرات احتمالی جدید را در جدول اعمال فرمایید.

آخرین ویرایش۲۳ اسفند ۱۳۹۶