مطالب مرتبط با کلید واژه

#نادر_سیدکلالی


انتشار مقاله عضو هیات علمی  گروه پژوهشی مدیریت در نشریه مدیریت استراتژیک و کارآفرینی

انتشار مقاله عضو هیات علمی گروه پژوهشی مدیریت در نشریه مدیریت استراتژیک و کارآفرینی

مقاله آقای دکتر نادر سیدکلالی، استادیار و عضو هیأت علمی گروه پژوهشی مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با عنوان «Entrepreneurial Orientation in Family Firms: The Effects of Long-term Orientation» در نشریه International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research منتشر شد.

ادامه مطلب