اعضا

تعداد بازدید:۱۱۰۳

معرفی اعضاء:

 

دکتر مالک شجاعی؛ سرپرست مدیریت ترویج دستاوردهای پژوهش های علوم انسانی

 

حبیب صحرائی؛ کارشناس مدیریت ترویج دستاوردهای پژوهش های علوم انسانی  مرکز آموزش های تخصصی آزاد (ماتا)

اسلام مرادی؛ کارشناس مدیریت ترویج دستاوردهای پژوهش های علوم انسانی  مرکز آموزش های تخصصی آزاد (ماتا)

الهام رضانژاد؛ کارشناس مدیریت ترویج دستاوردهای پژوهش های علوم انسانی  مرکز آموزش های تخصصی آزاد (ماتا)

زهرا عبداللهی؛ متصدی امور دفتری مدیریت ترویج دستاوردهای پژوهش های علوم انسانی  مرکز آموزش های تخصصی آزاد (ماتا)

 

طاهره خیرخواه؛   کارشناس مدیریت ترویج دستاوردهای پژوهش های علوم انسانی- وب سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فرید فنونی؛  کارشناس مدیریت ترویج دستاوردهای پژوهش های علوم انسانی- پرتال جامع علوم انسانی

 

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۰