نشست نوروز، میراث صلح،تنوع فرهنگی و فرهنگ مدارا-۲۰-۱۲-۹۶