دومین نشست طلایه داران صلح و وحدت اسلامی ـ بزرگداشت اندیشه های آیت ا... شهید سیدمحمدباقر صدر -۲۶-۲-۹