دومین نشست نوروز، تنوع فرهنگی، همبستگی ملی و منطقه ای-۱۵-۱۲-۹۵