کارگاه بین‌المللی زنان وخانواده، 15-19 شهریورماه 1

۱۷ آبان ۱۳۹۶ ۱۰
کارگاه آموزشی بین‌المللی مطالعات زنان و خانواده، شهریور 1390
خانم علاسوند، استاد کارگاه «نقد کنوانسیون محو هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان (سیدا)»، 90/6/19
خانم دکتر فرهمندپور استاد کارگاه «زن در اسلام»، 90/6/19
آقای میلاد دخانچی مدیریت واجرای کارگاه «سبک زندگی»، 90/6/18
آقای دکتر خیامی استاد کارگاه «زن، خانواده و رسانه»، 90/6/17
آقای دکتر کرمی استاد کارگاه «فمینیسم و فمینیسم اسلامی»، 90/6/16
کارگاه آموزشی بین‌المللی مطالعات زنان و خانواده، شهریور 1390
کارگاه آموزشی بین‌المللی مطالعات زنان و خانواده، شهریور 1390
کارگاه آموزشی بین‌المللی مطالعات زنان و خانواده، شهریور 1390
کارگاه آموزشی بین‌المللی مطالعات زنان و خانواده، شهریور 1390